Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aikuisten mielekäs oppiminen ja pelillisyys verkkokursseilla

Show full item record

Title: Aikuisten mielekäs oppiminen ja pelillisyys verkkokursseilla
Author(s): Ahtela, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia, minkä tekijöiden koettiin lisäävän tai vähentävän opiskelun mielekkyyttä verkkokursseilla mielekkään oppimisen teorian mukaan. Tarkastelen tämän lisäksi verkkokurssien ominaisuuksia ja pelillisyyden vaikutusta oppimiseen verkkokursseilla mielek-kään oppimisen teorian kautta. Yritysten suhtautuminen pelillisyyteen nähdään vaihtelevana. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kurssien käyttäjien, sen tilanneiden esimiesten ja kurssien tekijöiden mielekkäitä oppimistekijöitä verkkokursseilla. Tutkimuksessa keskitytään kohderyhmien mielipiteiden analysointiin. Tutkimuksessa tutkittiin kolmea eri yrityksen tilaamaa pelillistä verkkokurssia. Tutkielmaa varten haastateltiin kymmentä henkilöä, joista kolme ovat kurssien käyttäjiä, kolme kurssin tilanneita esimie-hiä ja neljä verkkokurssien tekijää. Aineisto kerättiin kyselyn ja teemahaastattelun avulla ja tuloksia analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tulosteni mukaan mielekkääksi kokemiseen vaikuttavat kurssin pituus ja sisällön laajuus, monipuoli-suus ja vaihtelevuus, ja opiskelijoiden omat ominaisuudet ja asetetut tavoitteet kurssien suorittami-sessa. Pelillisyys kuvailtiin tuovan verkkokursseille moniulotteisuutta, haastetta ja motivaatiota oppi-miseen. Tulosten perusteella verkkokurssien oppimisen tärkeänä näkökulmana on oppimisen perso-nointi, missä pelillisyydellä on tärkeä merkitys.
The purpose of this Master's Thesis is to study, which factors increase or decrease the meaningfulness of learning through online courses according to the theory of meaningful learning. In addition, I will look at the features of online courses and the effect of gamification on learning online through the theory of meaningful learning. Corporations’ general attitude towards gamification is seen varied and the study explores the different ways in which gamification and learning are seen online. The aim of the study is to find meaningful learning factors for course users, companies’ supervisors and course planners in online courses. The research focuses on analyzing the opinions of the target groups. In the study, I studied three different online courses ordered by different companies. The research data is formed of 10 interviews, three of whom are users of the courses, the three supervisors of the course and four online course authors. I have collected material with a survey and thematic interviews. I ana-lyzed my results with the qualitative content analysis. According to my results, the length of the course and the extent, versatility and variability of the con-tent, and the student's own characteristics and the set goals of the courses are influenced by meaningful experience. Gamification was described as bringing interdimensional, challenging and motivational learning to online learning. Based on the results, an important aspect of learning at online courses is the personalization of learning, where gamification plays an important role.
Keyword(s): Verkko-oppiminen pelillisyys/pelillistäminen mielekäs oppiminen aikuiskoulutus


Files in this item

Files Size Format View
Ahtela_Pauliina_Pro_gradu_2018.pdf 760.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record