Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Vuorovaikutuksen ja temperamentin ilmeneminen taaperoiden vertaissuhteissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-12-20T11:25:49Z
dc.date.available 2018-12-20T11:25:49Z
dc.date.issued 2018-12-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21797
dc.title Vuorovaikutuksen ja temperamentin ilmeneminen taaperoiden vertaissuhteissa fi
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F4226438-042e-4a15-a362-947553f7d887
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/43bb9abf-5dff-44fa-a148-5e6afe725888
ethesis.department Opettajankoulutuslaitos fi
ethesis.department Department of Teacher Education en
ethesis.department Institutionen för lärarutbildning sv
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Heikkilä, Paula
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämä tutkimus on saanut alkunsa omista havainnoistani työskennellessäni varhaiskasvatuksen opettajana alle neljävuotiaiden päiväkotiryhmässä. Olen havainnut usein, miten erilaisia alle neljävuotiaat ovat keskenään ja kuinka jokaiselle taaperolle näyttää olevan huomattavan tärkeää toisten lasten seura. Olen ihmetellyt, miten taitavia monet taaperot ovat vertaisvuorovaikutuksessaan, vaikka sanavarasto on vielä paljon suppeampi kuin vanhemmilla lapsilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selittää ja ymmärtää taaperoiden vertaisvuorovaikutusta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten taaperon temperamentti ilmenee lasten vertaisvuorovaikutuksessa. Tämän monimenetelmäisen tapaustutkimuksen lähdeaineisto koostuu kymmenen taaperon videoaineistosta ja taaperoiden vanhemmilta kerätystä temperamenttikyselystä. Vanhemmat arvioivat lastensa temperamenttia Taaperon temperamenttikyselyllä (Early Childhood Behavior Questionnaire). Aineistot on kerätty kahdesta 1–4 -vuotiaiden lasten ryhmästä, jotka edustavat kahta kunnallista päiväkotia pääkaupunkiseudulla. Tutkimusaineisto on kerätty osana Helsingin yliopiston LASSO-tutkimushankkeen Taaperotutkimusta. Videoaineistossa havaittiin 33 erillistä vuorovaikutusepisodia, jotka luokiteltiin erilaisten leikkityylien mukaan. 23 episodia sisälsi leikkiä. Kvantitatiivisen temperamenttiaineiston analyysissä käytettiin tilastollista IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmaa. Temperamentin arviointikyselyistä saadusta matriisista muodostettiin eri temperamenttipiirteitä kuvaavia summamuuttujia, joista laskettiin lapsikohtaisia ja koko matriisin keskiarvoja. Taaperoiden vertaisvuorovaikutus esiintyi päiväkodin vapaan toiminnan hetkissä pääosin leikkivuorovaikutuksena. Leikin ohella lasten vertaisvuorovaikutusta ilmeni niissä tilanteissa, joissa lapsi katseli toisten lasten leikkejä sivustaseuraajana tai joissa hän oli jollain tavoin vuorovaikutuksessa toisen lapsen kanssa, esimerkiksi katseen ja/tai puheen avulla. Taaperot tekivät toisilleen paljon vuorovaikutusaloitteita, joita olivat esimerkiksi kosketus, siirtyminen kaverin viereen ja juoksuun lähteminen. Taaperolle ominainen temperamentti oli nähtävissä lasten vertaisvuorovaikutuksessa. Taaperoille erityisen ominaisena temperamenttipiirteenä näyttäytyi korkea sosiaalisuus eli halu olla toisten ihmisten kanssa. Erilaisten temperamenttipiirteiden ilmeneminen vertaisvuorovaikutuksessa osoittaa, että lasten vertaisvuorovaikutukseen vaikuttaa kielellisten ja kognitiivisten tekijöiden ohella lapsen temperamentti. Varhaiskasvatuksen opettajat hyötyisivät temperamenttitietoisen pedagogiikan opiskelusta oppiakseen erottamaan lapsen temperamentin hänen kognitiivisesta kyvykkyydestään. fi
dct.abstract This study has been started with my observation in the early childhood education where I have worked as a kindergarten teacher in a group of children aged 1-3 years. I have noticed often how different the toddlers are and how important it is for a toddler to be with other children. I have been amazed how good the toddlers are in their interaction even if they have smaller vocabulary than older children. The aim of the study is to explain and understand the interaction between toddlers in the context of the early childhood education. Additionally, the aim of the study is to find out how the temperament of toddlers is seen in the peer relationships. In this mixed methods case study, the source material consists of video and temperament material from ten toddlers. Parents evaluated the temperament of their toddler by using the Early Childhood Behaviour Questionnaire. The material is collected from two groups of children aged 1 to 4 who represent two municipal kindergartens in the metropolitan area. The research material has been collected as part of the Toddler Research in LASSO research project at the University of Helsinki. 33 separate interaction episodes were identified in the video material and classified according to different play modes. 23 episodes included play. The statistical IBM SPSS Statistics 24 was used for quantitative temperament analysis. Various variables describing different temperament characteristics were generated from the matrix obtained from the temperament questionnaires, calculated from the child-specific and mean matrix mean values. In the kindergarten the interaction between toddlers appeared mostly as playful interaction during the free activities of the day. In addition to the play, the peer interaction of toddlers emerged in those situations where a child watched other children's play from a site or where he/she was interacting with another child, by gaze and / or by speech. Toddlers made a lot of initiatives for the each other to start an interaction. The initiatives were for example touch, transition beside a friend and start to run. The temperament of the toddler was seen in the interaction between toddlers. The emergence of different temperaments in peer interaction shows that children's peer interaction is influenced by the temperament of the child alongside linguistic and cognitive factors. Early education teachers would benefit from the study of temperamental knowledge in order to distinguish the child's temperament from her cognitive ability. en
dct.subject vuorovaikutus
dct.subject temperamentti
dct.subject taapero
dct.subject vertaissuhteet
dct.subject varhaiskasvatus
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Sajaniemi, Nina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d4ac245f-e057-44c9-b211-6793f61dc84b
dct.subject.YSOFI vuorovaikutus und
dct.subject.YSOFI temperamentti und
dct.subject.YSOFI taaperoikäiset und
dct.subject.YSOFI vertaissuhteet und
dct.subject.YSOFI varhaiskasvatus und
ethesis.degreeprogram Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma fi
ethesis.degreeprogram MDP Early Childhood Education en
ethesis.degreeprogram Magisterprogrammet i barnpedagogik sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/12213e62-c578-4b2a-b8cc-acb5ae2257d3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-11-05 14:04:13:388
ethesis-internal.abstract.secondary This study has been started with my observation in the early childhood education where I have worked as a kindergarten teacher in a group of children aged 1-3 years. I have noticed often how different the toddlers are and how important it is for a toddler to be with other children. I have been amazed how good the toddlers are in their interaction even if they have smaller vocabulary than older children. The aim of the study is to explain and understand the interaction between toddlers in the context of the early childhood education. Additionally, the aim of the study is to find out how the temperament of toddlers is seen in the peer relationships. In this mixed methods case study, the source material consists of video and temperament material from ten toddlers. Parents evaluated the temperament of their toddler by using the Early Childhood Behaviour Questionnaire. The material is collected from two groups of children aged 1 to 4 who represent two municipal kindergartens in the metropolitan area. The research material has been collected as part of the Toddler Research in LASSO research project at the University of Helsinki. 33 separate interaction episodes were identified in the video material and classified according to different play modes. 23 episodes included play. The statistical IBM SPSS Statistics 24 was used for quantitative temperament analysis. Various variables describing different temperament characteristics were generated from the matrix obtained from the temperament questionnaires, calculated from the child-specific and mean matrix mean values. In the kindergarten the interaction between toddlers appeared mostly as playful interaction during the free activities of the day. In addition to the play, the peer interaction of toddlers emerged in those situations where a child watched other children's play from a site or where he/she was interacting with another child, by gaze and / or by speech. Toddlers made a lot of initiatives for the each other to start an interaction. The initiatives were for example touch, transition beside a friend and start to run. The temperament of the toddler was seen in the interaction between toddlers. The emergence of different temperaments in peer interaction shows that children's peer interaction is influenced by the temperament of the child alongside linguistic and cognitive factors. Early education teachers would benefit from the study of temperamental knowledge in order to distinguish the child's temperament from her cognitive ability. und
ethesis-internal.abstract.primary Tämä tutkimus on saanut alkunsa omista havainnoistani työskennellessäni varhaiskasvatuksen opettajana alle neljävuotiaiden päiväkotiryhmässä. Olen havainnut usein, miten erilaisia alle neljävuotiaat ovat keskenään ja kuinka jokaiselle taaperolle näyttää olevan huomattavan tärkeää toisten lasten seura. Olen ihmetellyt, miten taitavia monet taaperot ovat vertaisvuorovaikutuksessaan, vaikka sanavarasto on vielä paljon suppeampi kuin vanhemmilla lapsilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selittää ja ymmärtää taaperoiden vertaisvuorovaikutusta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten taaperon temperamentti ilmenee lasten vertaisvuorovaikutuksessa. Tämän monimenetelmäisen tapaustutkimuksen lähdeaineisto koostuu kymmenen taaperon videoaineistosta ja taaperoiden vanhemmilta kerätystä temperamenttikyselystä. Vanhemmat arvioivat lastensa temperamenttia Taaperon temperamenttikyselyllä (Early Childhood Behavior Questionnaire). Aineistot on kerätty kahdesta 1–4 -vuotiaiden lasten ryhmästä, jotka edustavat kahta kunnallista päiväkotia pääkaupunkiseudulla. Tutkimusaineisto on kerätty osana Helsingin yliopiston LASSO-tutkimushankkeen Taaperotutkimusta. Videoaineistossa havaittiin 33 erillistä vuorovaikutusepisodia, jotka luokiteltiin erilaisten leikkityylien mukaan. 23 episodia sisälsi leikkiä. Kvantitatiivisen temperamenttiaineiston analyysissä käytettiin tilastollista IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmaa. Temperamentin arviointikyselyistä saadusta matriisista muodostettiin eri temperamenttipiirteitä kuvaavia summamuuttujia, joista laskettiin lapsikohtaisia ja koko matriisin keskiarvoja. Taaperoiden vertaisvuorovaikutus esiintyi päiväkodin vapaan toiminnan hetkissä pääosin leikkivuorovaikutuksena. Leikin ohella lasten vertaisvuorovaikutusta ilmeni niissä tilanteissa, joissa lapsi katseli toisten lasten leikkejä sivustaseuraajana tai joissa hän oli jollain tavoin vuorovaikutuksessa toisen lapsen kanssa, esimerkiksi katseen ja/tai puheen avulla. Taaperot tekivät toisilleen paljon vuorovaikutusaloitteita, joita olivat esimerkiksi kosketus, siirtyminen kaverin viereen ja juoksuun lähteminen. Taaperolle ominainen temperamentti oli nähtävissä lasten vertaisvuorovaikutuksessa. Taaperoille erityisen ominaisena temperamenttipiirteenä näyttäytyi korkea sosiaalisuus eli halu olla toisten ihmisten kanssa. Erilaisten temperamenttipiirteiden ilmeneminen vertaisvuorovaikutuksessa osoittaa, että lasten vertaisvuorovaikutukseen vaikuttaa kielellisten ja kognitiivisten tekijöiden ohella lapsen temperamentti. Varhaiskasvatuksen opettajat hyötyisivät temperamenttitietoisen pedagogiikan opiskelusta oppiakseen erottamaan lapsen temperamentin hänen kognitiivisesta kyvykkyydestään. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201812203769
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Interaction and temperament in the relationships between toddlers en
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Heikkila_Paula_Pro_gradu_2018.pdf 1.543Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record