Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eastern Alignment of Buildings in the Galilee Region : A Study on Doorway Orientation in Iron Age Tel Kinrot

Show full item record

Title: Eastern Alignment of Buildings in the Galilee Region : A Study on Doorway Orientation in Iron Age Tel Kinrot
Author(s): Paukkonen, Nikolai
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Discipline: Archaeology
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tässä työssä tutkin Israelin Galileassa sijaitsevan rautakautisen Tel Kinrotin arkeologiselta kohteelta julkaistujen rakennusten sijoittumista suhteessa ilmansuuntiin. Yleisesti on oletettu, että itä olisi erityisen suosittu ilmansuunta aikakauden kulttuurissa, ja että länttä puolestaan olisi vältetty. Syyt tälle eivät ole kuitenkaan selvillä. Tutkielmassani selvitänkin, onko Tel Kinrotissa oletetun kaltainen vääristymä itään suunnattujen oviaukkojen suhteen. Sen lisäksi tutkin sitä, mitkä tekijät voisivat vaikuttaa kyseiseen ilmiöön. Niin sanottujen järkiperäisten tai käytännöllisten syiden, kuten ilmaston, valaistuksen tai topografian lisäksi arvioin uskonnollisen ajattelun ja kosmologian vaikutusta rakennuksiin. Selvitän Tel Kinrotin rautakautisten kerrostumien rakennusten suuntaukset saatavilla olevasta kartta-aineistosta, ja tarkastelen siinä havaittavia poikkeamia taulukoituna ja binomijakaumalla. Tutkimus osoittaa, että Tel Kinrotin rakennuksissa havaittavista kymmenestä ovesta vain yksi on suunnattu läntiselle puoliskolle kompassiruusua, kun taas yhdeksän ovea katsoo itään. Näin ollen näyttäisi selvältä, että idän suosiminen pätee myös Tel Kinrotissa. Kosmologian vaikutus rakennusten suuntaukseen on yleismaailmallinen ilmiö, jota esiintyy niin tavallisten asuinrakennusten kuin temppelien ja palatsienkin kohdalla. Lähi-idässä itä näyttäisi olevan suosittu ilmansuunta myös esimerkiksi kielitieteellisestä näkökulmasta, sillä itää tarkoittavilla sanoilla on usein positiivisiksi miellettäviä konnotaatioita, kun taas länttä tarkoittavat sanat saattavat liittyä negatiivisiksi koettaviin asioihin. Tällaisia vastinpareja ovat esimerkiksi auringonnousu–auringonlasku, syntymä–kuolema, etupuoli–takapuoli tai tulevaisuus–menneisyys. Myös Raamatun teksteissä korostuu idän erityinen merkitys: esimerkiksi Hesekiel 44:ssä kuvaillaan Jerusalemin temppelin pääoven olevan suunnattu nimenomaan itää kohti. Käytännöllisten syiden tarkastelu paljastaa, että idän suosiminen tuskin perustuu niihin. Esimerkiksi viileämmän lämpötilan ylläpitämiseksi tulisi pikemminkin suosia pohjoista tai luodetta. Israelin alueella itätuuli on kuuma ja kuiva, kun taas länsituuli viilentävä, joten siinäkin tapauksessa tulisi rakentaa ovet länteen, ei itään. Näyttää siis selvältä, että tutkimani ilmiön taustalla ovat todennäköisemmin kosmologiaan ja uskontoon liittyvät seikat.
In this work I study the orientations of buildings excavated in Tel Kinrot in Galilee in Israel. Generally it has been thought that the east was a preferred orientation in the regional Iron Age culture, whereas the west was averted. Reasons for this are not clear, though. In my thesis I examine if this suspected anomaly is also present in Tel Kinrot. In addition, I also study which factors could determine this phenomenon. The reasons for this could vary, and my goal is to find out whether this was influenced by so called rational factors, such as climate, lighting or topography, or whether the main determinant was actually religion and cosmology. I assess the buildings excavated in Iron Age layers in Tel Kinrot on their doorway orientation based on the archaeological plans available, followed by examination of the results in tables and binomial distribution. My study shows that of the 10 doorways discernible in Tel Kinrot only one is aligned towards the western part of the compass, whereas the rest are oriented towards the eastern side. Thus it seems clear that the phenomenon of eastern preference is present in Tel Kinrot as well. The influence of cosmology for building orientations can be identified all around the world in different cultures, present with both every day dwellings and temples and palaces. In the Near East the East is favored also from the linguistic perspective, since the words denoting east have often positive connotations, and west is often related to negative concepts. These dichotomies include sunrise–sunset, birth–death, front–back or future–past. The Hebrew Bible contains this kind of thinking as well: for example, Ezekiel 44 contains a description of the temple in Jerusalem, where its main gate is said to be directed towards the east. Examining the possible practical factors reveals that the preference for east is probably not based on them. For example, to maintain colder temperatures inside the buildings should be oriented towards north or northwest. The eastern wind can be extremely hot and dry, whereas the western wind is pleasantly chilling, so in that case as well the east should be avoided, rather than preferred. Thus it seems clear that the phenomenon is determined by factors related to religion and cosmology.
Keyword(s): Rautakausi Lähi-itä Arkeologia Eksegetiikka Maisema-arkeologia Uskontotiede Israel


Files in this item

Files Size Format View
Paukkonen_Nikolai_Pro_Gradu_2018.pdf 1.705Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record