Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Obligations, expectations and neglect : Former human trafficking victims’ experiences of vulnerability and reintegration in Kenya

Show full item record

Title: Obligations, expectations and neglect : Former human trafficking victims’ experiences of vulnerability and reintegration in Kenya
Author(s): Sillfors, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Discipline: Social and Public Policy
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Ihmiskauppa on nopeasti kasvava ja ihmisoikeuksia perustavanlaatuisesti loukkaava rikos. Ihmiskauppa liittyy muun muassa sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin ja rikoksen vaikutus yksilöihin, yhteiskuntiin ja kansakuntiin on tuhoisa. Ihmiskauppaa on tutkittu yhä enemmän viime vuosina. Tosin vain muutamia ensisijaisia tutkimuksia on toteutettu ihmiskaupasta Keniassa, jossa ihmiskauppa on laajalle levinnyt ongelma. Yksilöiden haavoittuvuutta ja ihmiskaupan uhrien kotoutumista ihmiskaupan jälkeen on tutkittu laajemmin kansainvälisellä tasolla, mutta Kenian yhteydessä tehdyt tutkimukset ovat rajallisia ja ne ovat painottuneet taloudellisiin tekijöihin. Vain muutama tutkimus on keskittynyt ihmiskaupan uhrien kokemuksiin haavouttuvuudesta ja uudelleenkotoutumisesta. Näin ollen tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa aiheesta lisää tietoa ja tutkia ihmiskaupan kokemusten monimutkaisuutta seuraavalla tutkimuskysymyksellä: Mitkä tekijät ihmiskaupan uhrit ovat kokeneet vaikuttavan heidän haavoittuvuuteensa ja millaisia vaikeuksia he ovat kohdanneet kotoutumisen aikana ihmiskaupan jälkeen Keniassa? Tutkimuksen tavoitteena on tarjota tietoa, jota voidaan hyödyntää ihmiskaupan vastaisten ohjelmien kehittämisessä Keniassa. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusaineisto koostuu 12 ihmiskaupan uhrin haastatteluista, jotka kerättiin Keniassa kuuden kuukauden aikana ajalla 2015-2016. Tietojen analysointiin käytetty menetelmä oli laadullinen sisällönanalyysi, jonka lisäksi intersek- tionaalisuutta käytettiin tutkimuksessa analyyttisenä välineenä. Uhrien kokemukset haavoittuvuudesta ihmiskauppaa kohtaan liittyivät pääasiassa perheiden sosiaalisiin ongelmiin, yksilöiden taloudellisiin vaikeuksiin ja velvollisuuksiin perheenjäseniään kohtaan. Myös ihmiskaupan uhrien kokemukset kotoutumiseen liittyvistä ongelmista viittasivat pääasiassa yksilöiden taloudellisiin vaikeuksiin ja velvollisuuksiin perheenjäseniään kohtaan sekä sosiaalisiin ongelmiin, kuten leimautumiseen, syyllistämiseen ja syrjintään. Tulokset viittaavat siihen, että perheiden ja yhteisöjen dynamiikasta, liitettynä yhteen muiden tekijöiden kanssa, voi tulla yksilötasolla merkittävä intersektionaalinen tekijä ihmiskauppaan liittyvässä haavoittuvuudessa ja ihmiskaupan uhrien kotoutumisessa. Tutkimuksen tulokset olivat yhteneväisiä muiden aiheeseen liittyvien tutkimusten kanssa, mutta tuloksia ei voida yleistää suuremmille väestöryhmille. Tämä tutkimus tarjoaa kuitenkin tärkeitä tietoja, joita voidaan käyttää hyödyksi myöhemmässä tutkimuksessa ja ihmiskaupan vas- taisten ohjelmien kehittämisessä Keniassa.
Human trafficking is a fast growing crime and a fundamental offense against human rights. Human trafficking is linked, inter alia, to social, economic and cultural factors; and the impact on individuals, societies and nations is destructive. Trafficking has been studied increasingly in the recent years. Though only few primary research has been conducted of human trafficking in Kenya, where trafficking is a widely spread problem. Furthermore, vulnerability towards human trafficking and reintegration of its victims has been studied more extensively on international level, but the research done on Kenyan context is very limited and the main focus stays on economical factors. Only a few studies have focused on experiences of vulnerability and reintegration of trafficking victims. Therefore, the objective of this research is to provide more information and study the complexity of victims’ experiences by the following research question: What factors former victims of trafficking have experienced as causes to their vulnerability towards trafficking and what difficulties former victims of traf- ficking have faced during their reintegration process after trafficking in Kenya? The aim of this research is to provide information that can be utilized in the development of contra human trafficking programmes in Kenya. This study is a qualitative research. The research material, 12 semi-structured interviews with former victims of human trafficking, was collected during a six-month period in 2015- 2016 in Kenya. The method used for analysing the data was qualitative content analysis. In- tersectionality was also used as an analytical tool. The experiences of vulnerability towards trafficking were mainly in relation to social problems within families, financial difficulties and obligations towards family members. The experiences of reintegration were also hampered by financial difficulties, obligations towards family members and social problems; stigmatization, blame and discrimination. This study suggests dynamics within families and communities, when allied with other factors, may become significant intersectional factors, for individuals, of vulnerability and reintegration. The findings were consistent with previous research, even though the findings cannot be generalized to larger populations. However, this research provides important pieces of information that can be utilized in relating research and in the development of contra trafficking programmes in Kenya.
Keyword(s): Ihmiskauppa haavoittuvuus kotoutuminen perhesuhteet Kenia Human trafficking vulnerability reintegration family dynamics Kenya


Files in this item

Files Size Format View
Sillfors_Pauliina_Pro_gradu_2018.pdf 850.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record