Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hellman, Lotta (2016)
  The purpose of this thesis was to find out what kind of experiences recently graduated kindergarten teachers have about developmental pedagogy and how they can practice it in activities with children. The study brings up kindergarten teachers attitudes to developmental pedagogy, its advantages and disadvantages, as well as how they use it in practice, if they do. The theoretical frame concentrates on where the developmental pedagogy theory has arisen from, what it involves and also discusses developmental psychology’s association to developmental pedagogy. It also emphasizes what the national regulatory documents consider about children’s development and learning, as well as previous research about developmental pedagogy. The study was qualitative and based on interviews. Four recently graduated kindergarten teachers participated in the study, which work both in municipal and private kindergartens in the metropolitan area of Helsinki. The interviews were executed individually at the respective teachers work places. My research approach is phenomenological. The results show that the teachers have a positive attitude towards developmental pedagogy and they find it to be a good tool for successful activities in the kindergarten. Developmental pedagogy enriches the child’s learning and the child constitutes understanding for its surrounding world. However, developmental pedagogy is very time-consuming and it assumes that all the colleagues share the same perspective on children and work similarly.
 • Etzell, Elsa (2017)
  This study aims to investigate the perceptions of pre-school teachers regarding multicultural education in pre-schools. Multicultural education is a topical issue in Finland because of the immigration to the country. This is a qualitative study and the method for data collection is interviews. By interviewing three pre-school teachers, I have gained insight into the perceptions of pre-school teachers regarding what multiculturalism is, what kind of challenges there are in multicultural education in pre-schools, and how pre-school teachers work with multicultural education. These interviews also shed light on the current state of multicultural education in Finland. However, as this study is conducted with only three interviewees, the conclusions regarding the perceptions of the pre-school teachers about multicultural education are somewhat limited. The results of this study indicate that most pre-school teachers perceive multicultural education in pre-schools as a continuous and natural presence in the interaction with children. Moreover, there is, at least to some extent, planned multicultural education in all pre-school groups. There are challenges in multicultural education, some of which emerge intermittently while others are present on a daily basis. Most of the pre-school teachers perceived multiculturalism as a situation. The pre-school teachers perceived that in multicultural education means paying attention to, accepting and respecting differing cultures, traditions and habits.
 • Aarnisalo, Carina (2018)
  The aim of this thesis is to find out how early childhood teachers experience well-being in the working community in the field of early childhood education and care, and how well-being can be promoted. This thesis helps to increase understanding of what early childhood teachers experience as a healthy working community. In addition, the thesis contributes to knowledge about how well-being can be promoted within a work team. The background to this thesis is changes in society, the new legislation that implies changes in daily activities of early childhood education and care, which bring new challenges to early childhood teachers. In this thesis, the following research questions are central: How would early childhood teachers define a well-functioning work community in early childhood education? In what ways can well-being be promoted? The theoretical point of departure in this study is psychosocial work environment, work culture and leadership. The methodology used in this thesis is qualitative research methods with a phenomenological approach to describe four respondents’ perceptions of well-being in the working community, in two different day-care centres. This, to gain a deeper understanding of the phenomenon this study focuses on and to gain an idea of how early childhood teachers perceive their everyday work life. The result of this study shows that communication has a central role in a healthy working community. Other important factors are social support, cooperation, evenly allocated work, sufficient human resources and leadership.
 • Södö, Helena (2018)
  The purpose of this study is to find out the factors that have influence on wellbeing of kindergarten teachers. When the new curriculum of early childhood education was adopted, the demands on kindergarten teachers increased. There are only a few earlier studies about the wellbeing of kindergarten teachers. The main questions of this study are: 1. Which factors have impact on wellbeing of kindergarten teachers? 2. How does the wellbeing of kindergarten teachers affect educational activity? 3. Which changes may increase the wellbeing of kindergarten teachers? The study uses phenomenography as research approach. Ten kindergarten teachers from five kindergartens in the capital area were interviewed. The results of the study show that the colleagues, the job assignment and the supervisor are important to wellbeing. There’s also a relationship between wellbeing of kindergarten teachers and educational activity. If you feel uncomfortable, you can’t develop and vary the activities. Good communication, more time and continuity in the job team would increase the wellbeing.
 • Holm, Antonia (2022)
  Mål. Barn med utmanande beteende har rätt till lämpligt stöd i verksamheten för småbarnspedagogik. Pedagoger inom småbarnspedagogik förutsätts ha yrkeskompetens nog att bemöta dessa barn. Syftet med denna avhandling är att jämföra olika metoder för att bemöta barn med beteendeproblematik samt att betona vikten av förebyggande arbete för att undvika utbrott. De metoder som kommer undersökas är lågaffektivt bemötande och CPS-metoden. En utgångspunkt för avhandlingen är vikten av medvetet bemötande i samspelet med barn med beteendeproblematik och i situationer där barn agerar utåt. Metoder. Avhandlingen är en litteraturöversikt gjord baserad på litteratur och vetenskapliga studier i lågaffektivt bemötande och CPS-metoden. Materialet för forskningsdelen består av sju vetenskapliga artiklar som valts enligt specifika sökord via forskningsdatabaser. Resultat och slutsatser. Att bli bemött på ett lågaffektivt sätt eller med CPS-metoden minskade symptom på beteendeproblematik hos barn och unga. Arbetet med metoderna gjorde att personalen agerade mindre kontrollerande och restriktivt. Båda metoder visade sig vara fungerande för att stödja barn i utvecklingen av sociala och emotionella färdigheter och exekutiva funktioner. Pedagogen har en viktig roll i att stödja barnets utveckling och att förebygga beteendeproblematik. Barn med beteendeproblematik, och specifikt utåtagerande beteende, gynnas av att bli bemötta med lågaffektivt bemötande och CPS-metoden.
 • Stenius, Maria (2023)
  Mål. Tidigare forskning lyfter fram att barns ökade utmanande beteende på daghemmet upplevs som utmanande och att pedagoger upplever att de saknar metoder för att hantera och bemöta barn som utmanar. Barn som upplevs ha ett utmanande beteende har ofta svårigheter i växelverkan med andra barn eller med vuxna, barnen kan även vara rastlösa, impulsiva, ha svårigheter att vänta på sin tur. Utgångspunkten för min studie är att barn som uppvisar ett utmanande beteende är i behov av stöd för sitt lärande och sin utveckling. Syftet med min studie är att jämföra tre lågaffektiva orienteringar kring bemötande och stödandet av barn med utmanande beteende och hur pedagoger utgående från dessa metoder kan stöda dessa barn i den småbarnspedagogiska verksamheten. Metoder. Denna studie genomförs som en kvalitativ litteraturanalys där de valda metoderna jämförs mot varandra för att hitta likheter och skillnader mellan de valda metoderna. Centrala begrepp i relation till de valda metoderna och i relation till Grunderna för planen för småbarnspedagogik sammanställs i en matris som utgör utgångspunkten för innehållsanalysen. Litteraturvalet har gjorts utgående från litteratur skriven av utvecklarna och förespråkarna av de valda metoderna. Resultat och slutsatser. Samtliga metoder lyfter fram att barnet reagerar med ett utmanande beteende för att barnet i stunden saknar de färdigheter som behövs för att hantera situationen på ett mer lämpligt sätt. Den största skillnaden mellan metoderna är att det lågaffektiva bemötande är ett förhållningssätt bestående av flera olika metoder, medan Collaborative Proactive Solutions och Jag Kan metoden är enskilda metoder. Alla metoder lyfter fram att det första steget att pedagoger finner inom vilka områden barnet har svårt, dvs vad som är svår, i hurudana situationer barnet har svårt och vilka förväntningar som ställts på barnets förmågor i jämförelse med barnets verkliga förmågor. De valda metoderna utgår från positiv, tydliggörande pedagogik, barnets delaktighet, att göra förändringar så att vardagen ur barnets perspektiv blir förutsägbar, dvs hanterlig, begriplig och meningsfull.
 • Niiranen, Alexandra (2019)
  The purpose of this thesis is to study how pupils are treated in physical education classes, how the treatment can affect gender equality during classes and how the pupils perceive themselves. Previous research shows that teachers' subconsciousness about their own view of gender and practice can be part of shaping and reproducing gender differences in physical education. Furthermore, previous research has revealed stereotypical beliefs that boys to nature are more suitable for sports than girls. Boys' performance is considered to be the norm for physical education and girls differ from this norm due to their gender. This study aims to analyze PE teachers' attitudes towards gender equality in physical education classes using the following research questions; (1) how does student interaction take place in physical education? and (2) in what way is gender equal education promoted? The thesis is based on a systematic literature review. The research material consisted of nine peer-reviewed articles from eight different countries. The material was found using keywords and keyword combinations from different databases and the material was analyzed through a content analysis. The results of the literature review show that teachers interact with pupils in physical education both verbally and through their practice. There were clear differences in teachers' way of interacting with girls and boys in the way they communicated, how frequently the communication took place and, in the attention paid to achievements. The results also point to scarcity in equality in physical education due to a lack of competence among teachers and teachers' unawareness about their own view of gender and how it affected their own actions.
 • Johansson, Celine (2023)
  Pedagogiska och psykologiska metoder och teorier har utvecklats kring problemskapande beteende. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur olika existerande teorier och metoder ser på orsaken bakom det problemskapande. Studien fokuserar specifikt på den teori och metod som nyligen implementerats i grundskolorna och fått mest kritik när det handlar om bemötande av elever med problemskapande beteende dvs. det lågaffektiva bemötandet. Studien är en litteraturöversikt baserad på systematisk litteratursökning. Litteraturanalysen bygger på nio artiklar. Artiklarna består av litteratur som beskriver olika perspektiv kring problemskapande beteende. Då fokus i studien ligger på det lågaffektiva bemötandet består artiklarna även av tidigare forskning om själva metoden för att tydliggöra den kritik den fått. Resultatet visar att pedagogerna i grundskolorna kan ha olika förhållningssätt då de bemöter elever med problemskapande beteende. Hur pedagogen förhåller sig till elevens orsak bakom beteendet är ur de specialpedagogiska perspektiven något som är förankrat i eleven där det kompensatoriska perspektivet anser att orsaken bakom beteendet ligger i själva eleven och dilemmaperspektivet anser att det är elevens dilemma som eventuellt inte har någon lösning. Det systemteoretiska perspektivet ser orsaken på elevens problem som en helhet där omgivningen inverkar på orsaken till elevens problem. Problemet enligt det lågaffektiva bemötandet ses däremot ligga i läraren, inte nödvändigtvis i eleven. Dessa fyra perspektiv ser på orsaken bakom det problemskapande beteende på olika sätt och litteraturöversikten påvisar inte något rätt eller fel förhållningssätt av pedagogen. Genom kunskap hos pedagogen om att orsaken bakom beteendet kan ligga både i eleven, omgivningen eller pedagogen själv kan elevernas problemskapande beteende förebyggas då pedagogen vet hur hen ska agera i situationen.
 • Lanberg, Marianna (2018)
  Aims. This study is built on the researcher’s own experience as an exchange student. The research material was the researcher’s self-kept diaries during the exchange year. The aim of this study was to analyse the content of these diaries and to examine the nature of intercultural sensitivity found in them. The intercultural sensitivity is part of teacher’s profession. Multicultural educator’s competence specifically underlines cultural awareness and ability to interact interculturally sensitively. According to previous research both professionalism and intercultural sensitivity of a teacher develop reflectively. This study examines the orientations of M. J. Bennet’s Model of Intercultural Sensitivity Development (DMIS) in the diaries. The study is a self-reflective learning process according to J. Mezirow. Methods. The research material consists of private diaries kept by the researcher during the school year 2004 — 2005. The diaries are a biographical narrative, which was written during a stay at a zulu-family in South Africa. The research material was analysed by the method of content analysis and theory based content analysis by M. J. Bennett’s DMIS. The diaries were construed as a description of a critical event, which the exchange student year was. The subjective basis of this study made it relevant to apply J. Mezirow’s theory of Transformative Learning for critical reflection’s and meaning perspectives’ part. Results and conclusions. There were three main themes discovered in the diaries: the challenges with adjustment, the life style and the growth process. Both ethnocentric and ethno-relativistic orientations of Bennet’s DMIS appeared in the research material – host family mainly ethnocentric and self mainly ethnorelativistically positioned. The challenges related to intercultural sensitivity development were clearly marked in the diaries. A self-reflective study such as this one takes a form of a learning process which concludes more specified under- standing and better consciousness of one’s own intercultural sensitivity.
 • Nyberg, Lina Fredrika (2020)
  Undersökningens syfte är att samla kunskap om ämnet undervisning i ridning och hästkunskap och ta reda på vilken betydelse som ämnet ges i ridlärarutbildningen. I och med att examensgrunderna för ridlärares yrkesexamen förnyades i samband med den senaste reformen av yrkesutbildningen, är det relevant att ta avstamp i examensgrunderna. Direktiven i examensgrunderna innefattar kompetenskrav för godkänd prestation och därmed också vad som ska studeras i den förberedande utbildningen. I tolkningen och förverkligandet av examensgrunderna har yrkeslärarna en viktig roll och det finns många faktorer som påverkar utfallet. Den övergripande forskningsfrågan är: På vilket sätt tolkar och förverkligar yrkeslärare examensdelen undervisning i ridning och hästkunskap? Som metod valdes kvalitativ temaintervju med intervjuer av två verksamma yrkeslärare som undervisar i ämnet. Materialet analyserades med hjälp av meningskoncentrering. Resultatet visar att lärarna tolkar innehåll och krav i examensgrunderna mycket lika. De anser att innehållet speglar den mångsidiga kompetens som ridlärare behöver i sitt arbete på ridskolan. Ridläraren ska kunna handleda ryttare i att utföra tekniska rörelser i ridning men också en förmåga att förmedla känsla understryks. Ridning och hästkunskap ses som sammanflätade. Undervisning i hästkunskap beskrivs som att handleda ryttare i hästens skötsel. Förverkligandet av examensdelens undervisning beskrivs av lärarna som flexibelt och studiecentrerat, och de samarbetar med andra läroanstalter både på nationell och internationell nivå. I undervisningen ses speciellt planering, praktisk övning, observation och feedback som viktiga metoder. Undersökningen visar att ämnet präglas av tradition och tyst kunskap i dagens utbildning av ridlärare. Resultatet kan förhoppningsvis leda till att man reflekterar mera över branschens praxis, och utnyttjar den forskning som finns tillhanda.
 • Kvickström, Anneli (2021)
  Studien gör ett försök att identifiera hur dialoger i bilderböcker för barn i åldern 1-6 år ser ut, då känslor och behov bekräftas, och inte bekräftas. Den teoretiska bakgrunden bygger på betydelsen av emotionell kompetens, och består av perspektiv från anknytningsforskning, modellinlärning, socialpsykologi och neurobiologi. Även betydelsen av orden tas upp genom NVC, Nonviolent communication, och styrdokumentet för småbarnspedago-giken lyfts fram. Studien belyser betydelsen av modeller i bilderböckerna för emotionell kompe-tens. Studien granskar dialogerna i 5 bilderböcker, utifrån på förhand bestämda analysenheter som ut-vecklats utifrån anknytningsteorins definitioner av trygg anknytning. Forskningsansatsen är kvalitativ deduktiv innehållsanalys. Bilderböckerna är valda för att representera en bredd för att synlig-göra både bekräftande och icke-bekräftande av känslor och behov. Resultatet visar att det är möjligt att granska bilderböckers dialoger ur ett normkritiskt perspektiv då det gäller bekräftandet av känslor och behov. Även svårigheten att finna bilderböcker med modeller som bekräftar känslor och behov visar på ett behov att lyfta upp även denna genre för normkritiskt tänkande.
 • Ingrid, Henriksson (2023)
  Teaching is a highly emotional and stressful job due to the extensive roles that teachers play. A crucial part of the students' learning at school is the teacher. The teacher's competences, knowledge and skills. Studies show that people-oriented professions such as the teaching profession have a high risk of exhaustion and a high turnover intention. Teachers are reported to have a heavy workload and are continuously under time pressure. In addition, other factors such as challenging students, complicated school relationships, demanding parental attitudes and role conflicts also affect teacher performance. The purpose of this study is to investigate the importance of emotional intelligence in the teaching profession. As a method, a systematic literature study has been carried out of previous research in the field. The literature highlights the role of emotional demands on teachers. The emotional well-being of teachers is said to be at stake because they often experience negative emotions and high emotional demands at work. Unfortunately, these factors are considered to be among the biggest work-related risks for teachers' health and well-being, which also affects classrooms and teaching. Previous research in the field has shown significant results that teachers were able to overcome these earlier mentioned challenges by developing their professional competencies and by developing their and their students' emotional competencies. In education, researchers have investigated the role of emotions and emotional intelligence (EI) in benefiting teacher and student performance. Studies show that EI is a skill that can help an individual recognize and manage their own emotions and those of others and foster good relationships with people. Therefore, several studies emphasize EI as one of the most important personal competencies of teachers and the individual in general. Suggestions for continued research would be to carry out a longitudinal study on what difference emotional intelligence training/education could have on the individual (the teacher) and their profession.
 • Autio, Lotta (2022)
  Mål. Syftet med avhandlingen är att kritiskt granska om och hur erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder stöder utveckling av globalt ledarskap i multinationella organisationer. Globala ledares otillräckliga globala kompetenser är ett hinder för multinationella organisationers utveckling och tillväxt. Den teoretiska bakgrunden baserar sig på Kolbs erfarenhetsbaserade inlärningsteori och Banduras sociala inlärningsteori. Ytterligare bygger teorin på de mest centrala begreppen inom temat bland annat; global kompetens, globalt ledarskap och erfarenhetsbaserad inlärning. Utgående från aktuella studier och den teoretiska bakgrunden analyseras erfarenheters påverkan på globala ledare i multinationella organisationer samt vilka faktorer som gör erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder effektiva för global kompetensutveckling. Metoder. Avhandlingen utfördes som en beskrivande litteraturöversikt med en integrerande infallsvinkel. Metoden gav möjligheten för att skapa en mångsidig helhetsuppfattning och kritiskt granska materialet som analyserats. Det analyserade materialet består av 9 vetenskapliga studier. Resultat och slutsatser. Resultatet av analysen antyder att erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder kan vara effektiva metoder för att utveckla global kompetens hos ledare i multinationella organisationer. Däremot visar samtliga studier även negativa inverkningar av interkulturella erfarenheter; ökat omoraliskt beteende samt diskriminering av sin kulturella in-grupp vilket leder till minskad sannolikhet att bli vald för ledarskaps positioner. Faktorer som påverkar effektiviteten av erfarenhetsbaserade inlärningsmetoder är erfarenheternas längd, kvalitet och kontaktnivå med andra kulturer. Dessutom påverkar individuella faktorer om och hur man gynnas av erfarenheter och resultaten visar att det är nödvändigt att anpassa metoderna enligt individuella behov. Strukturerad utbildning innan, under och efter erfarenhetsbaserad inlärning stöder utvecklingen av global kompetens.
 • Stenholm, Sophie (2017)
  Bilingual communication between children and pedagogues are subjects brought up in this thesis. In an multicultural pre-school environment, cultures, languages and behavioural differences are common issues. These themes are discussed. The importance of teachers support and tasks of being a language developer in kindergarten environment are also subjects included in this thesis. Different kinds of methods how adults can relate to children´s different language skills and in which ways they can be supported are subjects questioned. Methods used for this research work are qualitative analysis observation and interview. Results show that pedagogues support the development of children´s language in a professional way. In a multicultural environment, language is supported in creative ways every day. Each and one of the children is given the time and space needed to develop their communication skills. Adults should use different kinds of tools when communicating with children to make it easier for them to understand what is brought up in group situations.
 • Karlsson, Emelia (2020)
  Tiivistelmä - Referat – Abstract Läsförståelse genomsyrar alla undervisningsämnen i grundskolan. I alla ämnen strävar lärarna efter att öka elevernas multilitteracitet och läsförståelse för såväl skönlitterära som ämnesbaserade texter. För att utveckla elevernas läsförståelse kan klassläraren undervisa i metoder, lässtrategier, som i sin tur finns till som stöd då eleverna inte förstår vad de läser. Frågan är dock hur effektiv undervisning i lässtrategier är för elevernas läsförståelse. Undersökningen genomfördes som en narrativ litteraturstudie med åtta forskningsartiklar som underlag för att besvara mina forskningsfrågor. Mitt urval består av forskningsartiklar som handlar om undervisning i lässtrategier i grundskolans lägre klasser. För att analysera mitt valda material använde jag mig av tematisk analys. Syftet med min kandidatavhandling är att diskutera vilka elever som gynnas av en kontinuerlig undervisning i lässtrategier och på hurdant sätt lässtrategier stärker och förbättrar läsförståelsen. Jag intresserar mig främst för undervisning i helklass. Mina forskningsresultat visade att elever med ett starkt skolspråk hade större nytta av undervisning i lässtrategier än de med ett svagare skolspråk. Undervisning i lässtrategier underlättade läsförståelsen för eleverna då texterna de läste blev svårare och mer avancerade. Undervisning i lässtrategier förbättrar i första hand elevernas kunskaper i lässtrategier och inte deras läsförståelse. I arbetet reflekterar jag över ifall mina forskningsresultat motsvarar förväntningarna på lässtrategier i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).
 • Jessi, Hutukka (2022)
  Undersökningen granskar hur pedagoger kunde få syn på elever med dyslexi, samt hurdana stödmetoder elever med dyslexi kunde dra nytta av. Tidigare forskning har visat att barn med dyslexi är predisporedade för utmattning samt andra problem. Det här kan delvis bero på att läsning i de flesta fall inte blir lika automatiserat hos personer med dyslexi. För att förebygga utmattning och andra problem hos barn med dyslexi, krävs det tidiga och framförallt fungerande stödåtgärder. Det som ändå gör igenkänningen av dyslexi lite krånglig är att läs- och skrivutvecklingen är mycket individuell. Alla barn utvecklas individuellt och även svårigheter inom läsning och skrivning kan framträda på väldigt olika sätt. Ändå finns det ett antal tecken och riskfaktorer som delvis kan förutspå om ett barn får dyslexi senare i livet. Undersökningen analyserar riskfaktorer för dyslexi med tanke på att få syn på dessa elever. Undersökningen utfördes som en systematisk litteraturanalys. Materialinsamlingen skedde genom sökning i databaserna Helka, Google scholar och Wiley Online Library. För den slutliga analysen valdes åtta litterära källor. Sju av de analyserade källorna var forskningsartiklar och en magistersavhandling. Litteraturen analyserades genom att söka gemensamma teman som skulle svara på forskningsfrågorna. 1. Hurdana tecken och riskfaktorer kan hjälpa pedagoger att upptäcka dyslexi hos barn i grundskolan? 2. Hurdana lösningar finns att tillgå som lärare då det gäller att stöda elever med dyslexi? Resultaten av undersökningen stämmer överens med tidigare forskning inom ämnet. I analysen framkom det att arvsanlag var en av de största riskfaktorerna för dyslexi. Även talfördröjning lyftes fram som en förutsägande riskfaktor. Dock är dessa endast predisponerande faktorer och betyder alltså inte att barnet automatiskt får dyslexi om hen har ett antal riskfaktorer. I analysen uppkom även att barn som får mycket språklig stimulans utanför skolan, har bättre färdigheter inom läsning och skrivning än barn som får en mindre mängd stimulans. Man kan konstatera att stor mängd språklig stimulans är en skyddande faktor mot dyslexi. I litteraturen som analyserades framträdde en stor mängd olika metoder för att stöda elever med dyslexi. De som ändå var mest förekommande var olika datorbaserade hjälpmedel. Exempelvis använde sig speciallärare av diktering, stavningskontroll och program som läser upp en text samtidigt som eleven läser den. Sammanfattningsvis finns det en stor mängd hjälpmedel att tillgå i undervisningen av barn med dyslexi. Pedagoger bör vara medvetna om olika hjälpmedel och stödmetoder för att kunna pröva sig fram vad som fungerar för varje enskild elev.
 • Palo-oja, Peter (2016)
  Introduction: Sleep related problems affect wellbeing extensively. Sleep problems share many common background factors with personality, such as individual way of processing cognitions and emotions. By understanding the interactions between personality and sleep, it is possible to develop better and more individual-friendly ways to treat sleep related problems. In this review, personality is approached from the framework of the Big Five personality traits, which are: extraversion, neuroticism, conscientiousness, agreeableness, and openness. The purpose of this review is to sum up the current results of the research conducted in the field of personality traits and sleep, to direct the future research on the field and to discuss the limitations of the current research. Results: There are interactions between personality traits and sleep. Neuroticism affects the quality and the amount of sleep negatively. However, the causality might go the other way around: sleep deprivation and problems falling asleep might cause later neuroticism. Extraversion has a relationship with better quality of sleep, diminished amount of sleep and fluctuating circadian rhythm between weekdays and weekends. Conscientiousness affects the quality of sleep, the regularity of the circadian rhythm and the morningness of the circadian rhythm. Individuals who have high openness have diminished need for sleep and they have coping-mechanisms that protect them against the negative effects of stress. Agreeableness has a relationship with better sleep in terms of quality and quantity, and with constant circadian rhythm between weekdays and weekends. The personality traits’ interactions include conscientiousness’ protective effect against neuroticism when considering sleep quality. Also, the differences in sleep quantity are statistically best explained with two traits: openness and neuroticism. Discussion: The interaction between personality traits and sleep has been investigated mainly from the point of view of personality traits. When the interactions are studied from the point of view of sleep it is possible to merge the effects of the personality traits and derive preliminary personality trait profiles for different aspects of sleep. The profile for good quality of sleep seems to be high extraversion, high consciousness, high openness, high agreeableness, and low neuroticism. The profile for poor sleep quality is almost reverse: high neuroticism, low extraversion, low consciousness, and low openness. Apart from the quality, it’s also possible to derive subjective sleep deprivation profile: high neuroticism and low extraversion or interestingly high extraversion if only the amount of sleep is being studied. Limitations of the current research in the field include a tendency to use university student samples, self-assessment inventories as the sole information source and the over-simplifying approach of merely studying one personality trait instead of the whole personality profile. Examining the personality trait profiles could lead to more statistically significant results and thus it might increase the practical implications in the field of personality and sleep.
 • Taru, Lemmetty (2016)
  Objectives. According to international and national research children’s skills in natural sciences are declining. Decreasing interest in these branches of science has also raised concern. LUMA center of the University of Helsinki aims to meet these challenges by enhancing co-operation between schools and informal learning environments. BioPop is part of the LUMA center and it organises summer science camps for children in primary school. The goal of these science camps is to increase children’s interest especially in biology. Interest is known to have a positive effect on learning and capabilities. That is why development of teaching to enhance children’s interest is important. The aim of this study was to investigate which kind of activities and teaching methods children considered interesting, and did their gender or age have an influence on this. Methods. BioPop collected a questionnaire at the science camps during summer of 2015. This questionnaire was meant to investigate children’s interest in different activities and it was answered by 135 children. Activities were compared by their means. Because measured interest in activities was not normally distributed, the connection between gender and interest was examined by Mann-Whitney U-test. The same test was used to examine connection between age groups (7–9-year-olds and 10–12-year-olds) and interest. Results and conclusions. Mostly all campers were really interested in every activity. Statistically significant differences between genders were found in five activities: making nametags and camp rules, plant identification, gathering and pressing, catching invertebrates on the ground and in the water, examination of fingerprints and doing fish-cards and painting an aquatic ecosystem. Working outdoors in natural environments and visual arts were emphasized in these acitivities. It was interesting that girls considered all of these activities more interesting than boys. There were no significant differences in interest between two age groups. All in all campers found biology’s experimental methods the most interesting. Figuring out what kind of teaching methods are related to children’s interest gives schools important knowledge on how to develop teaching. BioPop also receives feedback on the success of its work.
 • Broms, Mandi (2017)
  The world of social media is changing rapidly and there are many different social media ap-plications for us to use. A blog is a social media platform that bloggers use for (many) differ-ent aims. According to the Finnish national core curriculum (2014), teaching should among other things be based on the child's own interests. That is why blogs should be considered to be used in classrooms. As a researcher I am particularly interested in the positive outcome of blogging, what motivates us to write a blog and how blogging can be used to develop self-esteem. The research is a literature review and the data is collected from Finnish, Swedish and Eng-lish researches. The aim of the study is to gain more understanding about what motivates people to blog and if the motives are connected to self-esteem. According to the results of the research the motives of blogging can be divided into six cate-gories. Fullwoods, Nicholls and Makichis (2015) model divides the motives in emotional out-let, social networking, advertising, personal revelation, creative outlet and selective disclo-sure. A person's motive for blogging can be one or several of above. There was no research done of the correlation between blogging and self-esteem. Although developing self-esteem through blogging can be found as a subconscious motive when comparing motivation theo-ries with the model of Fullwood et al (2015), for example in the categories of social network-ing, creative outlet, emotional outlet and selective disclosure.
 • Grandell, Ida-Maria (2022)
  Mål. Tidig forskning presenterar bluffsyndrom som ett fenomen som drabbar högpresterande kvinnor. I modern forskning framträder ett mångfasetterat syndrom, som i arbetslivet kan drabba vem som helst oberoende av bransch eller arbetsposition. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur bluffsyndrom tar sig uttryck i arbetslivet och i vilken utsträckning det finns fö-rebyggande åtgärder. Det teoretiska ramverket baserar sig på tidig forskning och teori, där bluff-syndromets uppkomst och karaktärsdrag diskuteras. Utgående från aktuella studier och det teo-retiska ramverket analyseras bluffsyndromets omfattning i arbetslivet samt förebyggande åtgär-der som arbetsgivare kan implementera i arbetskontext. Metoder. Syftet undersöktes genom en beskrivande litteraturstudie, med en integrerande infalls-vinkel, där tidigare studier analyserades. Analysen bestod av åtta vetenskapliga artiklar daterade mellan åren 2015-2021 och fanns i databaserna Google Scholar, EBSCO, Helka, ScienceDirect, National library of medicine, Elsevier samt Proquest. Artiklar valdes med hjälp av utvalda sökord och genom analyserande av abstrakt och resultat. Resultat och slutsatser. Analysens resultat visar att bluffsyndrom är ett reellt hinder i arbetslivet och har en negativ påverkan på både den enskilda individen och för organisationen i sig. Fak-torer som påverkar bluffsyndrom i arbetslivet är både individuella faktorer, såsom svag själv-bild, rädslan för misslyckande och framgång samt organisatoriska faktorer. Organisatoriska fak-torer har även en påverkan på bluffsyndromets omfattning i arbetslivet. Resultatet visar ytterli-gare att externa strategier innefattande övriga människor är den effektivaste förebyggande meto-den. Både strukturerade förfaringssätt, såsom fortbildning, som ostrukturerade metoder, såsom mentorskap, är effektiva metoder i förebyggande syfte.