Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Maaskola, Emilia"

Sort by: Order: Results:

  • Maaskola, Emilia (2024)
    Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien keinoja lasten ympäristösuhteen muodostumisen tukemiseen varhaiskasvatuksen kontekstissa. Varhaiskasvatusta ohjaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2022), jonka mukaan ympäristökasvatuksen tarkoitus on lasten luontosuhteen vahvistaminen, vastuullinen ympäristössä toimiminen sekä lasten ohjaaminen kohti kestävää elämäntapaa. Tutkimuksessa selvitetään varhaiskasvatuksessa käytettäviä keinoja lasten ympäristösuhteen kehittymisen tukemiseksi. Tutkimustulosten mukaan lapset peilaavat omaa käytöstään ympäristöä kohtaan aikuisten mallista (Rosa, Profice & Collado, 2018). Opettajat voivat siis omalla mallillaan ja laadukkaalla ympäristökasvatuksella opettaa lapsia kohti ympäristövastuullisia tekoja ja lisätä lasten tietoutta ympäristöä kohtaan. Menetelmät: Tutkielmaa varten laadin laadullisen kyselyn, johon vastaajat keräsin Facebookista suljetusta Varhaiskasvatuksen opettajat -ryhmästä. Kyselyn teemana oli ympäristökasvatus ja ympäristösuhteen muodostumisen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Kysely sisälsi avoimia kysymyksiä, joihin vastasi 15 henkilöä anonyymisti. Aineistoni analyysiin hyödynsin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimukseni tuloksiksi tärkeimmiksi varhaiskasvatuksen opettajien keinoiksi lasten ympäristösuhteen muodostumisen tukemiseen varhaiskasvatuksessa esiin nousi: retkeily monipuolisissa oppimisympäristöissä niin luonnossa kuin kaupunkiympäristössäkin, ympäristön havainnointi ja luonnon tuntemuksen harjoittelu, luonnon kunnioittamisen ja ympäristövastuullisten valintojen tekemisen harjoittelu sekä myönteisten kokemusten luominen ja luonnosta nauttiminen. Varhaiskasvatuksen opettajien arvoilla, ajatusmalleilla ja tiedoilla on suuri merkitys ympäristökasvatuksen toteutukseen.