Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lähioikeusjärjestelmän selkeyttäminen ja purkumahdollisuudet

Show full item record

Title: Lähioikeusjärjestelmän selkeyttäminen ja purkumahdollisuudet
Author(s): Hård af Segerstad, Eleonora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme i Law
Specialisation: Study programme in Law, Helsinki
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, voisiko lähioikeusjärjestelmälle löytyä yhtenäistä pohjaa ja missä määrin lähioikeusjärjestelmää voitaisiin muuttaa kansallisella tasolla suhteessa kansainväliseen normijärjestelmään. Tutkielman ensimmäisessä luvussa esittelen suomalaisen tekijänoikeuslain 5 luvussa olevan lähioikeusjärjestelmän. Jaottelen lähioikeusnormit kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä tarkastelen investointeihin tukeutuvia lähioikeusnormeja. Toisessa ryhmässä ovat luoviin tekoihin perustuvat lähioikeusnormit. Ensimmäisessä ryhmässä käyn läpi tietokantadirektiivin huomattavan investoinnin-käsitettä ja tämän sovellettavuutta muihin investointeihin perustuviin lähioikeusnormeihin. Toisessa ryhmässä analysoin EUT:n oikeuskäytäntöä omaperäisyyden vaatimuksesta ja siihen liittyviä tulkintaperiaatteita. EUT on viimeisimmissä ratkaisuissaan korostanut periaatekeskeisempää arviointia, mikä vaikuttaisi vähentävän itse kohteen merkitystä omaperäisyyden arvioinnissa. Vastaavanlaisia tulkintaperiaatteita on sittemmin sovellettu tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa. EUT:n oikeuskäytännön ja tekijänoikeusneuvoston tulkintaperiaatteiden valossa pyrin näyttämään luovien lähioikeuksien suojaamisen mahdollisuuden teoksina. Tämän johdattamana tarkastelen Suomea sitovia kansainvälistä normijärjestelmää. Tarkastelun kohteena ovat kansainväliset yleissopimukset ja EU-direktiivit lähioikeuksista. Kansainvälisen normijärjestelmän valossa pyrin selvittämään missä määrin olisi mahdollista asettaa suojan saamisen edellytyksiä investointeihin perustuville lähioikeusnormeille. Merkityksellisiä yleissopimuksia ovat Rooman yleissopimus, WIPO:n esitys- ja äänitesopimus ja Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista. Tämän jälkeen käyn läpi, missä määrin Suomella on toimivaltaa säännellä EU-tasolla. Lopuksi esittelen aineettomille oikeuksille merkityksellisiä perusoikeussäännöksiä EUT:n, EIT:n ja oikeuskirjallisuuden valossa. Seuraavassa osassa analysoin millaisia esteitä kansainvälisessä normijärjestelmässä voisi olla, jos ryhdyttäisiin purkamaan yksittäisiä lähioikeuksia kansallisesta tekijänoikeuslaista. Merkityksellisiä kansainvälisiä normijärjestelmiä esittävien taiteilijoiden lähioikeudelle ovat Rooman yleissopimus ja WIPO:n esitys- ja äänitesopimus, EU:n vuokraus- ja lainausdirektiivi ja tietoyhteiskuntadirektiivi. Tavallisten valokuvien osalta analysoin EU:n suoja-aikadirektiiviä. Lopuksi käyn läpi jokaisen tutkielmassa esitetyn lähioikeusnormin tilannetta. Esitän jokaisen lähioikeusnormin selkeyttämisen tai purkamisen mahdollisuuksia suhteessa kansainväliseen normijärjestelmään.


Files in this item

Files Size Format View
HardafSegerstad_Eleonora_Pro_gradu_2018.pdf 1020.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record