Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lähioikeusjärjestelmän selkeyttäminen ja purkumahdollisuudet

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-01-21T13:19:40Z
dc.date.available 2019-01-21T13:19:40Z
dc.date.issued 2019-01-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22074
dc.title Lähioikeusjärjestelmän selkeyttäminen ja purkumahdollisuudet fi
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Hård af Segerstad, Eleonora
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää, voisiko lähioikeusjärjestelmälle löytyä yhtenäistä pohjaa ja missä määrin lähioikeusjärjestelmää voitaisiin muuttaa kansallisella tasolla suhteessa kansainväliseen normijärjestelmään. Tutkielman ensimmäisessä luvussa esittelen suomalaisen tekijänoikeuslain 5 luvussa olevan lähioikeusjärjestelmän. Jaottelen lähioikeusnormit kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä tarkastelen investointeihin tukeutuvia lähioikeusnormeja. Toisessa ryhmässä ovat luoviin tekoihin perustuvat lähioikeusnormit. Ensimmäisessä ryhmässä käyn läpi tietokantadirektiivin huomattavan investoinnin-käsitettä ja tämän sovellettavuutta muihin investointeihin perustuviin lähioikeusnormeihin. Toisessa ryhmässä analysoin EUT:n oikeuskäytäntöä omaperäisyyden vaatimuksesta ja siihen liittyviä tulkintaperiaatteita. EUT on viimeisimmissä ratkaisuissaan korostanut periaatekeskeisempää arviointia, mikä vaikuttaisi vähentävän itse kohteen merkitystä omaperäisyyden arvioinnissa. Vastaavanlaisia tulkintaperiaatteita on sittemmin sovellettu tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa. EUT:n oikeuskäytännön ja tekijänoikeusneuvoston tulkintaperiaatteiden valossa pyrin näyttämään luovien lähioikeuksien suojaamisen mahdollisuuden teoksina. Tämän johdattamana tarkastelen Suomea sitovia kansainvälistä normijärjestelmää. Tarkastelun kohteena ovat kansainväliset yleissopimukset ja EU-direktiivit lähioikeuksista. Kansainvälisen normijärjestelmän valossa pyrin selvittämään missä määrin olisi mahdollista asettaa suojan saamisen edellytyksiä investointeihin perustuville lähioikeusnormeille. Merkityksellisiä yleissopimuksia ovat Rooman yleissopimus, WIPO:n esitys- ja äänitesopimus ja Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista. Tämän jälkeen käyn läpi, missä määrin Suomella on toimivaltaa säännellä EU-tasolla. Lopuksi esittelen aineettomille oikeuksille merkityksellisiä perusoikeussäännöksiä EUT:n, EIT:n ja oikeuskirjallisuuden valossa. Seuraavassa osassa analysoin millaisia esteitä kansainvälisessä normijärjestelmässä voisi olla, jos ryhdyttäisiin purkamaan yksittäisiä lähioikeuksia kansallisesta tekijänoikeuslaista. Merkityksellisiä kansainvälisiä normijärjestelmiä esittävien taiteilijoiden lähioikeudelle ovat Rooman yleissopimus ja WIPO:n esitys- ja äänitesopimus, EU:n vuokraus- ja lainausdirektiivi ja tietoyhteiskuntadirektiivi. Tavallisten valokuvien osalta analysoin EU:n suoja-aikadirektiiviä. Lopuksi käyn läpi jokaisen tutkielmassa esitetyn lähioikeusnormin tilannetta. Esitän jokaisen lähioikeusnormin selkeyttämisen tai purkamisen mahdollisuuksia suhteessa kansainväliseen normijärjestelmään. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ba864de3-b0af-425c-b6d3-dd731eb1dff0
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-12-31 09:52:32:218
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201901211133
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Oikeustieteen koulutus, Helsinki fi
ethesis.facultystudyline Study programme in Law, Helsinki en
ethesis.facultystudyline Utbildning i juridik, Helsinfors sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH20_121
ethesis.mastersdegreeprogram Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme i Law en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i rättsvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH20

Files in this item

Files Size Format View
HardafSegerstad_Eleonora_Pro_gradu_2018.pdf 1020.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record