Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kuluttajan kokema arvo metsän kulttuurisista ekosysteemipalveluista

Show full item record

Title: Kuluttajan kokema arvo metsän kulttuurisista ekosysteemipalveluista
Author(s): Toivonen, Leevi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tutkielmassa tutkin kuluttajan metsän kulttuurisista ekosysteemipalveluista kokemaa arvoa. Tutkimus perustuu aikaisempaan kirjallisuuteen sekä tietokantahakujen perusteella laadittuun teoriaosaan sekä kenttätutkimuksella hankittuun empiiriseen aineistoon. Empiirisen aineiston muodostivat Hossan kansallispuistossa kesäkuussa 2018 suoritetut 20 haastattelua. Tutkimus on luonteeltaan fenomenologinen. Menetelminä käytin keino/tavoite -mallia sekä tikapuuhaastattelumenetelmää. Haastattelujen perusteella laadin koetun arvon mallin, jossa fyysisen kunnon ja terveyden sekä esteettisen mielihyvän kokemukset muodostavat välittömästi metsäkokemuksen jälkeisen arvokokemuksen. Henkisen energian vahvistuminen ja metsäluonnossa koettu rauhoittuminen sekä omaan identiteettiin liittyvät pohdinnat saavat merkityksen myöhemmin arvostuksen ja arjessa suoriutumisen sekä oman olemassaolon ja ykseyden arvokokemuksina. Kuluttajien kokemaan arvoon vaikuttavat hänen ennakko-odotuksensa ja arvo-orientaationsa, metsässä koetut elämykset sekä niiden merkityksellistyminen omassa elämässä. Laadin myös metsän kulttuuristen ekosysteemipalveluiden yleisen arvonmuodostumisen merkitysrakenteen, jossa metsän konkreettiset ja abstraktit ominaisuudet johtavat toiminnallisiin ja psyko-sosiaalisiin seurauksiin, jotka luovat perustan koetulle arvolle. Koetun arvon ulottuvuudet ovat utilitaristinen, hedonistinen, sosiaalinen sekä symbolinen ulottuvuus. Tutkielman tulokset ovat hyödynnettävissä metsän kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin perustu-vien liiketoimintamallien kehittämisessä sekä esitutkimuksena laajemmalle tutkimukselle.
In this pro gradu thesis I study consumer’s perceived value of forest’s cultural ecosystem services. The study based on earlier literature and database searches and empiric material acquired with the field research. The empirical data material consisted of 20 interviews that performed in the national park of Hossa in June 2018. The study based on phenomenology. I used the means/end model and laddering method. Based on the interviews I draw up the model of the perceived value. The experiences of physical condition and health and of aesthetic pleasure form the value experience subsequent to the forest experience immediately. The strengthening of mental energy, the calming down experienced in the forest na-ture and the considerations which are related to the consumer’s own identity will later get the sig-nificance and the performance in consumer’s life as value experiences of appreciation and unity with nature. Perceived value is affected by consumer’s advance expectations and value orienta-tion, the experiences experienced in the forest and the meaning their get in his own life. I also draw up the generic significance structure of cultural ecosystem services’ values in which forest’s concrete and abstract attributes lead to functional and psychosocial consequences which create the foundation for the perceived value. The dimensions of the perceived value are utilitari-an, hedonistic, social and symbolic. The results of the study can be utilised in developing business models which are based on forest’s cultural ecosystem services and as a preliminary study to a more comprehensive research.
Keyword(s): koettu arvo kulttuurinen ekosysteemipalvelu ekosysteemipalvelu metsä


Files in this item

Files Size Format View
Toivonen_Leevi_Pro_gradu_2018.pdf 2.349Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record