Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hur används primord för att skriva lättläst? : En undersökning av tre återberättade romaner

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-02-26T14:23:03Z
dc.date.available 2019-02-26T14:23:03Z
dc.date.issued 2019-02-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22384
dc.title Hur används primord för att skriva lättläst? : En undersökning av tre återberättade romaner sv
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Arle, Solveig
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Det finns i dag ett stort behov av kunskap om hur man skriver lättlästa texter, eftersom ny lagstiftning mer än tidigare förpliktigar både myndigheter och företag till tillgänglig kommunikation. Samtidigt visar läsförståelseundersökningar att kring tio procent av befolkningen behöver lättlästa texter. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur primord förekommer i lättlästa texter, och därigenom bidra till forskningen om lättlästa texter och utvecklandet av NSM-teorin (Natural Semantic Metalanguage). Resultaten kan också tillämpas i arbetet med att skriva lättlästa texter. I undersökningen görs en analys av tre romaner som har återberättats i en mer lättläst version, och hur de ord och begrepp som kallas primord förekommer i de återberättade versionerna. Med primord avses 65 ord som används för semantisk analys enligt NSM-teorin, en metod att förklara ord på ett för var och en begripligt sätt. Enligt NSM-teorin kan man med primorden förklara alla andra ord. Primorden är universella; det finns ett uttryck för samma semantiska innehåll på alla världens språk. Analysen är indelad i en kvantitativ och en kvalitativ del; i undersökningen jämförs tre originalromaner och återberättade versioner i dels en frekvensanalys, dels en deskriptiv jämförande analys. Frekvensanalysen visar att många, men inte alla, primord är mer frekventa i de återberättade versionerna av romanerna. Den jämförande analysen visar att primorden har lagts till för att klargöra outtalade sammanhang, som ersättning för svårare ord, och då författarna har förkortat och sammanfattat längre och mer invecklade textavsnitt. Resultaten stöder tidigare forskningsresultat som visat att primord används i lättlästa texter, trots att skribenterna knappast känner till NSM-teorin. De exempel som tagits fram i undersökningen kan stå som modell för hur primorden kan användas för att skriva lättläst text, till exempel hur de primord som uttrycker tid och rum kan hjälpa läsaren att förstå i vilket sammanhang händelser utspelar sig. Utöver analysen av undersökningens material, de sex romanerna, ingår i undersökningen också en analys av den förteckning över svenska primord som publicerats 2008. Här diskuteras hur de svenska primorden kunde utvecklas genom fortsatt forskning, men också hur förteckningen över svenska primord kunde tillämpas för att skriva lättlästa texter. Den svenska förteckningen från 2008 har inte uppdaterats i takt med den internationella forskningen kring NSM: den innehåller ett ord som senare strukits, ha, och saknar flera ord som lagts till. Vissa primord har viktiga allolexer som kunde läggas till i förteckningen, alltså andra ord eller uttryck som representerar primordet. Till exempel kunde primordet avlägsen förses med allolexen långt (borta). Alla allolexer kunde samlas i en förteckning eller handbok som stöd för dem som skriver lättläst text. sv
dct.subject Primord sv
dct.subject NSM sv
dct.subject lättläst sv
dct.subject återberättade romaner sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Lindström, Jan
ethesis.supervisor Lindholm, Camilla
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:9e1e4b94-40de-41de-b6a7-d1326b9c3b33
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-01-07 16:21:48:334
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201902261341
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Pohjoismaiset kielet fi
ethesis.facultystudyline Nordic Languages en
ethesis.facultystudyline Nordiska språk sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_087 und
ethesis.mastersdegreeprogram Kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Culture and Communication en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i kultur och kommunikation sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_013 und

Files in this item

Files Size Format View
Arle_Solveig_pro_gradu_2018.pdf 2.974Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record