Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Helsingin liikennesuunnitelmien suuntana hiilineutraalisuus

Show full item record

Title: Helsingin liikennesuunnitelmien suuntana hiilineutraalisuus
Author(s): Johansson, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Environmental change and policy (YMP501)
Degree program: none
Specialisation: none
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa liikennesuunnittelun vahvuuksista ja heikkouksista hiilineut-raalin liikenteen saavuttamiseksi analysoimalla kolmea viimeksi julkaistua liikennejärjestelmäsuunnitelmaa Wiseman ym. (2013) kehittämän viitekehyksen, Rosenbloomin (2017) polkuteorian ja semiotiikan avulla. Koska liikennesuunni-telmia suunnitellaan jatkumona, tieto siitä miten edeltävät suunnitelmat vastaavat hiilineutraalisuus tavoitteen saavut-tamiseen on tärkeä jatkotoimenpiteiden suunnittelun kannalta, vaikka itse suunnitelmissa ei tätä tavoitetta olekaan ollut vielä läsnä. Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoite julkaistiin vuonna 2017. Liiken-teelle on asetettu päästöjenvähennystavoitteita aikaisemminkin, mutta tämä on niistä kunnianhimoisin. Liikenteen rooli hiilineutraalisuus tavoitteen saavuttamisessa on merkittävä, sillä vuonna 2017 liikenne tuotti noin 23% kaikista kau-pungin kasvihuonekaasupäästöistä. Tutkimuksessa hyödynnetty viitekehys on kehitetty laaja-alaisen, koko yhteiskuntajärjestelmään vaikuttavan muutos-prosessin analysoimiseen. Vaikka Wiseman ym. (2013) kehittikin viitekehyksen koko yhteiskuntaa ajatellen, koskevat samankaltaiset haasteet myös yksin liikennesektoria ja keinot kohti hiilineutraalia liikennettä ovat mahdollisia samoja Wiseman ym. määrittelemiä kehityspolkuja pitkin. Tutkimuksen perusteella Helsingin liikennejärjestelmäsuunnitelmat kuuluvat Wiseman ym. (2013) laatimaan kategori-aan, jossa muutosta pyritään saamaan aikaan tekemällä toimenpiteitä, joiden vaikutukset näkyvät hitaalla aikataululla. Jotta hiilineutraalisuus tavoite olisi saavutettavissa, tulisi suunnittelulla tavoitella nopeita sekä mullistavia muutoksia. Perusedellytykset tähän ovat liikennesuunnitelmissa olemassa, sillä kaikki tarvittavat viitekehyksen kehykset ovat suunnitelmissa jollakin tasolla huomioituna. Kehyksiä tulisi ainoastaan vahvistaa sekä tarkentaa. Wiseman ym (2013) tutkimustulosten perusteella toimenpiteiden tehokkuuden sekä tavoitteen saavutettavuuden varmistamiseksi tulisi eri-tyistä huomiota kohdentaa sosiaalisen sekä fyysisen yhteiskuntamuutoksen yhtäaikaiseen toteutumiseen.
This thesis examines the strengths and weaknesses of transport sector planning documents in reaching post-carbon future in Helsinki. The three last governmentally produced planning documents, regarding the future of transport in Helsinki, are being analyzed with the use of a framework created by Wiseman etc. (2013), pathways by Rosenbloom (2017) and semiotics. As the planning of the city’s transport is continuous by na-ture, knowledge of how the previous documents would succeed in reaching a post- carbon future is essential in order to form the new set of actions needed, even thou different set of aims were present at the time the documents were created. Helsinki aims to be carbon neutral by 2035. The goal was first published in 2017. Previously there have been less ambitious carbon reduction targets regarding Helsinki and its transport sector. The role of traffic is essential, as in 2017 the traffic was accountable for 23 % of the overall carbon emissions in Helsinki. This thesis uses a framework created by Wiseman etc. (2013) initially to analyze large- scale transfor-mations regarding the society as a whole. As the traffic sector is facing similar challenges, the path to post-carbon future is possible through the same identified set of means. As with Helsinki’s transport planning documents it is possible to reduce emissions by using a slow evolu-tionary approach, according to Wiseman etc. (2013) the approach is insufficient in making a leap to a post-carbon future in a short timeframe. The planning needs to include actions that make more rapid and trans-formational changes to the society as a whole. This thesis argues that the frames that need to be present in order to successfully reach a post- carbon future are already present in the transport planning documents, but they only need strengthening and precision. According to Wiseman etc. (2013) the success in reaching the target dependents on the social and physical transformations happening at the same speed and magni-tude. This is something to pay a special attention to in the future planning of reaching a carbon free traffic.
Keyword(s): hiilineutraalisuus liikennesuunnitelma kehystysteoria semiotiikka polkuteoria


Files in this item

Files Size Format View
Annika_Johansson_Pro_gradu_2019.pdf 735.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record