Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Argumentation och retoriska medel i partiledardebatt om flyktingkrisen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-03-27T10:28:38Z
dc.date.available 2019-03-27T10:28:38Z
dc.date.issued 2019-03-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22678
dc.title Argumentation och retoriska medel i partiledardebatt om flyktingkrisen sv
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Ekström, Linnéa
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Avhandlingens syfte är att forska kring hur två svenska partiledare argumenterar för sina syner på flyktingkrisen och att undersöka hur de använder sig av de retoriska medlen ethos, logos och pathos i argumenteringen. I argumentationsanalysen lyfts partiledarnas teser samt pro- och kontraargument fram. I den retoriska analysen behandlas även likheter och skillnader i hur partiledarna använder sig av de retoriska medlen. Argumentationsanalysen utförs genom en beskrivande analysmodell som är utarbetad av Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom och Anders Ullholm i verket Argumentationsanalys – Färdigheter för kritiskt tänkande från år 2009. Den retoriska analysen baserar sig på litteratur av bland annat Rolf Ejvegård, Lennart Hellspong, Janne Lindqvist och Bo Renberg. Materialet består av en ca 14 minuter lång videoinspelning av en debatt mellan partiledarna Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna) och Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiet). Argumentationsanalysen går ut på att hitta de väsentliga teserna i debatten och vilka pro-argument som stöder dem samt kontra-argumenten som motsäger teserna. Analysmodellen består även av bland annat en hållbarhetsanalys som inte tillämpas på det här materialet. I den retoriska analysen plockas det fram argument i vilka det hittas utmärkande drag av ethos, logos och pathos. I resultaten är den centrala observationen att partiledarna använder sig av flera pro-argument än kontra-argument medan mängden centrala teser som kan hittas i respektive partiledares argumentation inte varierar så mycket. Innehållet i Åkessons argument utgörs av tankar om samhällets välfärd medan Sjöstedt mer fokuserar på flyktingarna som individer. I den retoriska analysen kan det märkas att partiledarna är ivriga användare av ethos- och pathosargument medan endast en mindre mängd logosargument kunde hittas. Överlag håller sig partiledarna till sina egna argument och tenderar inte att hålla med om den andra partiledarens åsikter. sv
dct.subject Argumentationsanalys
dct.subject retorisk analys
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Lindström, Jan
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ad46b975-bb98-4632-acec-02a772702c70
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-02-25 15:53:56:419
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201903271537
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Nordiska språk (svenska som modersmål) fi
ethesis.facultystudyline Nordic Languages (Swedish as Native Language) en
ethesis.facultystudyline Nordiska språk (svenska som modersmål) sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_002
ethesis.mastersdegreeprogram Kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Culture and Communication en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i kultur och kommunikation sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_013

Files in this item

Files Size Format View
Ekstrom_Linnea_Pro_gradu_2019.pdf 520.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record