Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Oikeusvertailu Suomen ja Viron välimiesmenettelystä

Show full item record

Title: Oikeusvertailu Suomen ja Viron välimiesmenettelystä
Author(s): Leivonen, Dagi-Liis
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme i Law
Specialisation: Study programme in Law, Helsinki
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tutkimuskohteenani on välimiesmenettely. Tutkielman tavoitteena on selvittää mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroavaisuuksia on Viron ja Suomen välimiesmenettelyä koskevan lainsäädännön välillä. Tutkimusintressinä on saada tietoa siitä: miten välimiesmenettely on Virossa ja Suomessa lailla säädelty? Onko lainsäädäntöön implementoitu UNCITRAL-mallilaki? Onko mallilaki implementoitu kokonaisuudessaan tai vain osittain? Vastatessani näihin kysymyksiin, käytän tutkimuksessani lainopillista, oikeusdogmaattista tutkimusmenetelmää. Lainopin lisäksi käytän myös oikeusvertailevaa tutkimusmenetelmää. Virolaista välimiesmenettelyä käsittelen tutkimuksessani huomattavasti laajemmin kuin suomalaista välimiesmenettelyä, johtuen siitä, että tiedonintressi on saada tietoa miten virolainen, huomattavasti kattavampi välimiesmenettelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa erittäin suppeasta suomalaisesta lainsäädännöstä. Aihealueet olen rajannut siten, että vertailen Viron ja Suomen välimiesmenettelyä koskevasta lainsäädännöstä välityssopimusta (Virossa TsMS luku 71, Suomessa VML 2-6 §) välitystuomiota (Virossa TsMS luku 75, Suomessa VML 31-39 §) sekä välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa (Virossa TsMS luku 77, Suomessa VML 43-45 ja 54-55 §). Tutkimusprosessissa analysoin tutkimaani aineistoa, jotta voisin lopuksi lausua siitä jotain uutta, de lege ferenda. Ensinnäkin selvitän ja tulkitsen molempien valtioiden tarkastelukohteena olevaa lainsäädäntöä. Jotta pystyisin selvittämään ja tulkitsemaan tutkimuksen kohteena olevaa aineistoa, olen kääntänyt tämän tutkielman kannalta relevantit oikeuslähteet virosta suomeksi ja suomesta viroksi. Tämän jälkeen analysoin näiden molempien valtioiden lainsäädäntöön sisältyvät yhteneväisyydet sekä eriävyydet oikeusvertailulla. Viron välimiesmenettelyä koskevaan lakiin on implementoitu UNCITRALin mallilaki, ei kuitenkaan kokonaisuudessaan, vaan mallia on otettu myös Saksan siviiliprosessilaista (ZPO). Virossa toimii useampi institutionaalinen välimiesoikeus, mutta tässä tutkielmassani käsittelen ainoastaan yhtä (EKTK), joka on Virossa vanhin ja merkittävin. Välityssopimuksesta on molempien maiden lainsäädännössä pääpiirteissään säädelty samankaltaisesti, välityssopimuksen muotovaatimuksissa on selviä, pieniä eroja. Välitystuomion antamisessa sekä välitystuomion täytäntöönpanossa on valtioiden lainsäädännön välillä yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia.


Files in this item

Files Size Format View
leivonen_dagi_liis_Pro_gradu_2019.pdf 32.53Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record