Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Oikeusvertailu Suomen ja Viron välimiesmenettelystä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-05-06T05:54:15Z
dc.date.available 2019-05-06T05:54:15Z
dc.date.issued 2019-05-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23063
dc.title Oikeusvertailu Suomen ja Viron välimiesmenettelystä fi
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Leivonen, Dagi-Liis
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimuskohteenani on välimiesmenettely. Tutkielman tavoitteena on selvittää mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroavaisuuksia on Viron ja Suomen välimiesmenettelyä koskevan lainsäädännön välillä. Tutkimusintressinä on saada tietoa siitä: miten välimiesmenettely on Virossa ja Suomessa lailla säädelty? Onko lainsäädäntöön implementoitu UNCITRAL-mallilaki? Onko mallilaki implementoitu kokonaisuudessaan tai vain osittain? Vastatessani näihin kysymyksiin, käytän tutkimuksessani lainopillista, oikeusdogmaattista tutkimusmenetelmää. Lainopin lisäksi käytän myös oikeusvertailevaa tutkimusmenetelmää. Virolaista välimiesmenettelyä käsittelen tutkimuksessani huomattavasti laajemmin kuin suomalaista välimiesmenettelyä, johtuen siitä, että tiedonintressi on saada tietoa miten virolainen, huomattavasti kattavampi välimiesmenettelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa erittäin suppeasta suomalaisesta lainsäädännöstä. Aihealueet olen rajannut siten, että vertailen Viron ja Suomen välimiesmenettelyä koskevasta lainsäädännöstä välityssopimusta (Virossa TsMS luku 71, Suomessa VML 2-6 §) välitystuomiota (Virossa TsMS luku 75, Suomessa VML 31-39 §) sekä välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa (Virossa TsMS luku 77, Suomessa VML 43-45 ja 54-55 §). Tutkimusprosessissa analysoin tutkimaani aineistoa, jotta voisin lopuksi lausua siitä jotain uutta, de lege ferenda. Ensinnäkin selvitän ja tulkitsen molempien valtioiden tarkastelukohteena olevaa lainsäädäntöä. Jotta pystyisin selvittämään ja tulkitsemaan tutkimuksen kohteena olevaa aineistoa, olen kääntänyt tämän tutkielman kannalta relevantit oikeuslähteet virosta suomeksi ja suomesta viroksi. Tämän jälkeen analysoin näiden molempien valtioiden lainsäädäntöön sisältyvät yhteneväisyydet sekä eriävyydet oikeusvertailulla. Viron välimiesmenettelyä koskevaan lakiin on implementoitu UNCITRALin mallilaki, ei kuitenkaan kokonaisuudessaan, vaan mallia on otettu myös Saksan siviiliprosessilaista (ZPO). Virossa toimii useampi institutionaalinen välimiesoikeus, mutta tässä tutkielmassani käsittelen ainoastaan yhtä (EKTK), joka on Virossa vanhin ja merkittävin. Välityssopimuksesta on molempien maiden lainsäädännössä pääpiirteissään säädelty samankaltaisesti, välityssopimuksen muotovaatimuksissa on selviä, pieniä eroja. Välitystuomion antamisessa sekä välitystuomion täytäntöönpanossa on valtioiden lainsäädännön välillä yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:85297d55-1c32-4191-917b-e530b8aef19b
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-03-20 09:38:01:791
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905061826
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Oikeustieteen koulutus, Helsinki fi
ethesis.facultystudyline Study programme in Law, Helsinki en
ethesis.facultystudyline Utbildning i juridik, Helsinfors sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH20_121
ethesis.mastersdegreeprogram Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme i Law en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i rättsvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH20_001

Files in this item

Files Size Format View
leivonen_dagi_liis_Pro_gradu_2019.pdf 32.53Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record