Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tunneälyn yhteys tunteiden havaitsemisen tarkkuuteen ja miellyttävyyden kokemukseen kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa

Show full item record

Title: Tunneälyn yhteys tunteiden havaitsemisen tarkkuuteen ja miellyttävyyden kokemukseen kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa
Author(s): Freese, Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tutkia piirretunneälyn yhteyttä tunteiden havaitsemisen tarkkuuteen ja positiivisiin tunteisiin tosielämän vuorovaikutuksessa. Tunteiden havaitseminen on keskeinen osa tunneälyä, mutta piirretunneälyn yhteyttä tunteiden havaitsemiseen tosielämän vuorovaikutuksessa ei ole aiemmin tutkittu. Myöskään vuorovaikutuskumppanin tunneälyn vaikutusta toisen kokemiin erilaisiin positiivisiin tunteisiin ei ole tutkittu. Menetelmät Tutkimukseen osallistui 43 oikeaa esimies-alais-paria suomalaisista organisaatioista. Parit keskustelivat 30 minuuttia puolistrukturoidussa kehityskeskustelutilanteessa, jonka jälkeen he täyttivät itsearviokyselyitä. Tutkimuksen aineisto perustui LeadEmo - Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi – hankkeeseen, joka on toteutettu vuosina 2011-2013. Piirretunneälyä mitattiin Self-Report Emotional Inteligence Test itsearviolla, tunteiden havaitsemisen tarkkuutta parin yksimielisyyden asteena miellyttävyyden ja virittyneisyyden kokemuksista ja kokemusta vuorovaikutuksessa nousseista positiivisista tunteista PANAS-X alamittarien osilla iloisuus ja tyyneys. Data analysoitiin rakenneyhtälömalleilla hyödyntäen dyadista Actor Partner Interdependce Model analyysimenetelmää. Tulokset Tutkimuksen tulosten perusteella piirretunneäly ja miellyttävyyden tai virittyneisyyden tunteiden havaitsemisen tarkkuus eivät olleet yhteydessä keskenään. Alaisen piirretunneäly oli positiivisesti yhteydessä esimiehen iloisuuteen ja esimiehen piirretunneäly oli lähes merkitsevästi yhteydessä alaisen iloisuuteen. Vuorovaikutuskumppanin piirretunneäly taas ei ollut yhteydessä kummankaan tyyneyteen.
Aims of the study The aim of this research is to examine the relationship of trait emotional intelligence with accuracy of emotion recognition and positive emotions in real life social interaction. Emotion recognition is a central part of emotional intelligence but the relationship between trait emotional intelligence and emotion recognition has not been examined in real life social interaction. In addition, the relationship between partners emotional intelligence and different positive emotions of the actor have not been previously studied. Methods The sample of the study consisted of 43 real supervisor-follower-dyads from Finnish organizations. The dyads had a 30-minute semi-structured performance review discussion after which they replied to self-assessments. The data is part of LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi – research project from years 2011-2013. Trait emotional intelligence was measured with Self-Report Emotional Intelligence Test self-assessment, emotion recognition accuracy by self-other agreement of valence and arousal and experience of pleasantness of the interaction by subparts of PANAS-X serenity and joviality scales. The data was analysed as structural equation models according to a dyadic analysis method called Actor Partner Interdependence Model. Results No relationship was found between trait emotional intelligence and emotion recognition of valence or arousal. Follower trait emotional intelligence was positively related to supervisor joviality and supervisor trait emotional intelligence was nearly statistically significantly positively related to follower joviality. Neither partners’ trait emotional intelligence was related to actor serenity.
Keyword(s): tunneäly piirretunneäly tunteiden havaitseminen vuorovaikutus iloisuus tyyneys myönteisyys virittyneisyys


Files in this item

Files Size Format View
Freese_Pekka_Pro_gradu_2019.pdf 538.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record