Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koulun moottori kuormittuu mutta kestää : suomalaisten rehtorien kokemuksia työtyytyväisyydestä ja työn kuormittavuudesta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-05-21T12:42:16Z
dc.date.available 2019-05-21T12:42:16Z
dc.date.issued 2019-05-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23383
dc.title Koulun moottori kuormittuu mutta kestää : suomalaisten rehtorien kokemuksia työtyytyväisyydestä ja työn kuormittavuudesta fi
ethesis.faculty Käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kinos-Järvinen, Anne
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämän pro gradu –tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita sitä, miten tutkimuksessa mukana olevat suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden rehtorit kokevat työnsä kuormittavuuden ja toisaalta työtyytyväisyyteensä. Näitä tarkastellaan rehtorin työn kuormitus- ja voimavaratekijöiden kautta. Lisäksi käsitellään kuormituksen ilmenemisen tapoja sekä palautumisen keinoja. Tutkielma on laadullinen pilottitutkimus Suomen Rehtorit ry:n koordinoimalle laajemmalle oppilaitosjohtajien hyvinvointitutkimukselle, joka toteutetaan vuoden 2019 aikana. Aiemmat suomalaisen rehtorin työtä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että hänen toimenkuvansa on laaja, kuormittuneisuus on suurta ja työtyytyväisyys koetuksella. Tätä tutkimusta ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: Millä tavoin rehtorit kokevat työkuormansa ja toisaalta työtyötyytyväisyytensä? Minkä tekijöiden rehtorit kokevat kuormittavan työtään ja miten he kokevat kuormituksen ilmenevän? Minkä tekijöiden rehtorit kokevat olevan voimavaroja työssään ja miten ja millä keinoilla he kokevat palautumisen onnistuvan? Aineisto muodostuu kuudentoista suomalaisen peruskoulun ja lukion rehtorin haastattelusta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastattelukysymykset koskivat heidän omaa kokemustaan työtyytyväisyydestään, työnsä kuormitus- ja voimavaratekijöistä, kuormituksen ilmenemisen tavoista, palautumisensa onnistumisesta ja siihen käytetyistä keinoista. Aineisto analysoitiin fenomenografisesti, koska tutkimuskohteena olivat rehtorien subjektiiviset käsitykset ja kokemukset. Aineiston perusteella suomalaiset rehtorit ovat erittäin tyytyväisiä työhönsä, sen verrattain suuresta kuormittavuudesta ja useista kuormitustekijöistä huolimatta. Tyytyväisyyden kokemus syntyy erityisesti työn itsenäisyyden, merkittävyyden ja siihen sisältyvien vaikutusmahdollisuuksien kautta. Rehtorin kokemuksella ja asenteella näytti myös olevan merkitystä siinä, miten työn kuormitustekijöitä arvoitiin. Yleisesti kuormitustekijöitä työssä kuvattiin olevan runsaasti ja kuormituksen kuvattiin ilmenevän tyypillisinä stressin antamina varoitusmerkkeinä, mutta oma kuormittuneisuus arvioitiin kuitenkin pääsääntöisesti kohtuulliseksi. Kuormittuneisuuden katsottiin kuuluvan rehtorin työhön ja vastaajat pyrkivät suhtautumaan siihen rakentavasti. Rehtorit kertoivat myös oman palautumisensa onnistuvan pääsääntöisesti hyvin, millä oli heidän kokemuksensa mukaan suuri merkitys työssä jaksamiseen. fi
dct.abstract The research task of this Master's thesis is to describe, analyze and interpret how the principals of Finnish elementary schools and high schools experience their workload and their job satisfaction. These are examined by the workload and resource factors of principal’s job. In addition, the ways of how the workload appears and ways of recovery are discussed. The thesis is a qualitative pilot study for a broader welfare research conducted by the Finnish Principals Association, which will be implemented during 2019. Previous studies on the work of a Finnish principal have shown that his job description is extensive, that the workload is high and job satisfaction is put to the test every day. This research was guided by the following research questions: How do principals experience their workload and work satisfaction? What are the factors that the principals feel stressing them on their work and how does the workload show? What do the principals feel are resource factors in their work and how and by what means do they recover? The material consists of interviews with sixteen Finnish principals of elementary schools and high schools. The interviews were conducted as a semi-structured theme interview. The interview questions related to the principal’s own experience of their job satisfaction, workload, the ways in which the workload appears, their experience of the resources of their work, and how they feel they success to recover, and how do they recover. The material was analyzed phenomenographically because the subject of the research were the subjective perceptions and experiences of the principals. According to the material, the Finnish principals are very satisfied with their work, despite its relatively high workload. The experience of satisfaction arises especially through the independence, significance and influence of the work. The principal's experience and attitude also seemed to be relevant to how the workload was experienced. Generally, the workload was described high and the load was described to appear as typical stress-induced warning signs, but the principals, however, judged the workload as being reasonable. The workload was considered to be a natural part of the principal's work and the respondents tended to have a constructive attitude towards it. The principals also reported that their own recovery was generally successful, which according to respondents was of great importance to coping with work. en
dct.subject Rehtori
dct.subject oppilaitosjohtaminen
dct.subject työtyytyväisyys
dct.subject työkuormitus
dct.subject työn voimavarat
dct.subject palautuminen
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Huotilainen, Minna
ethesis.supervisor Ruokonen, Inkeri
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:fd4c9400-254d-48ed-aeeb-deacc572f5c4
ethesis.degreeprogram.URI none und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-04-08 10:56:03:513
ethesis-internal.abstract.secondary The research task of this Master's thesis is to describe, analyze and interpret how the principals of Finnish elementary schools and high schools experience their workload and their job satisfaction. These are examined by the workload and resource factors of principal’s job. In addition, the ways of how the workload appears and ways of recovery are discussed. The thesis is a qualitative pilot study for a broader welfare research conducted by the Finnish Principals Association, which will be implemented during 2019. Previous studies on the work of a Finnish principal have shown that his job description is extensive, that the workload is high and job satisfaction is put to the test every day. This research was guided by the following research questions: How do principals experience their workload and work satisfaction? What are the factors that the principals feel stressing them on their work and how does the workload show? What do the principals feel are resource factors in their work and how and by what means do they recover? The material consists of interviews with sixteen Finnish principals of elementary schools and high schools. The interviews were conducted as a semi-structured theme interview. The interview questions related to the principal’s own experience of their job satisfaction, workload, the ways in which the workload appears, their experience of the resources of their work, and how they feel they success to recover, and how do they recover. The material was analyzed phenomenographically because the subject of the research were the subjective perceptions and experiences of the principals. According to the material, the Finnish principals are very satisfied with their work, despite its relatively high workload. The experience of satisfaction arises especially through the independence, significance and influence of the work. The principal's experience and attitude also seemed to be relevant to how the workload was experienced. Generally, the workload was described high and the load was described to appear as typical stress-induced warning signs, but the principals, however, judged the workload as being reasonable. The workload was considered to be a natural part of the principal's work and the respondents tended to have a constructive attitude towards it. The principals also reported that their own recovery was generally successful, which according to respondents was of great importance to coping with work. und
ethesis-internal.abstract.primary Tämän pro gradu –tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita sitä, miten tutkimuksessa mukana olevat suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden rehtorit kokevat työnsä kuormittavuuden ja toisaalta työtyytyväisyyteensä. Näitä tarkastellaan rehtorin työn kuormitus- ja voimavaratekijöiden kautta. Lisäksi käsitellään kuormituksen ilmenemisen tapoja sekä palautumisen keinoja. Tutkielma on laadullinen pilottitutkimus Suomen Rehtorit ry:n koordinoimalle laajemmalle oppilaitosjohtajien hyvinvointitutkimukselle, joka toteutetaan vuoden 2019 aikana. Aiemmat suomalaisen rehtorin työtä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että hänen toimenkuvansa on laaja, kuormittuneisuus on suurta ja työtyytyväisyys koetuksella. Tätä tutkimusta ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: Millä tavoin rehtorit kokevat työkuormansa ja toisaalta työtyötyytyväisyytensä? Minkä tekijöiden rehtorit kokevat kuormittavan työtään ja miten he kokevat kuormituksen ilmenevän? Minkä tekijöiden rehtorit kokevat olevan voimavaroja työssään ja miten ja millä keinoilla he kokevat palautumisen onnistuvan? Aineisto muodostuu kuudentoista suomalaisen peruskoulun ja lukion rehtorin haastattelusta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Haastattelukysymykset koskivat heidän omaa kokemustaan työtyytyväisyydestään, työnsä kuormitus- ja voimavaratekijöistä, kuormituksen ilmenemisen tavoista, palautumisensa onnistumisesta ja siihen käytetyistä keinoista. Aineisto analysoitiin fenomenografisesti, koska tutkimuskohteena olivat rehtorien subjektiiviset käsitykset ja kokemukset. Aineiston perusteella suomalaiset rehtorit ovat erittäin tyytyväisiä työhönsä, sen verrattain suuresta kuormittavuudesta ja useista kuormitustekijöistä huolimatta. Tyytyväisyyden kokemus syntyy erityisesti työn itsenäisyyden, merkittävyyden ja siihen sisältyvien vaikutusmahdollisuuksien kautta. Rehtorin kokemuksella ja asenteella näytti myös olevan merkitystä siinä, miten työn kuormitustekijöitä arvoitiin. Yleisesti kuormitustekijöitä työssä kuvattiin olevan runsaasti ja kuormituksen kuvattiin ilmenevän tyypillisinä stressin antamina varoitusmerkkeinä, mutta oma kuormittuneisuus arvioitiin kuitenkin pääsääntöisesti kohtuulliseksi. Kuormittuneisuuden katsottiin kuuluvan rehtorin työhön ja vastaajat pyrkivät suhtautumaan siihen rakentavasti. Rehtorit kertoivat myös oman palautumisensa onnistuvan pääsääntöisesti hyvin, millä oli heidän kokemuksensa mukaan suuri merkitys työssä jaksamiseen. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905212088
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The school engine overloads, but keeps on running : Experiences of Finnish principals about their work satisfaction and their workload en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042 und
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001 und

Files in this item

Files Size Format View
KinosJarvinen_Anne_Pro_gradu_2019.pdf 1.903Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record