Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Употребление новых именований лиц мужского и женского пола в русском языке

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-06-11T13:00:24Z
dc.date.available 2019-06-11T13:00:24Z
dc.date.issued 2019-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23999
dc.title Употребление новых именований лиц мужского и женского пола в русском языке ru
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Laakso, Lauriina
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 rus
dct.abstract Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kaksi venäjän kielen sukua, maskuliini ja feminiini, käyttäytyvät naista ja miestä tarkoittavien lainasanojen käytössä. Lainasanojen käyttöä tutkitaan viiden eri maskuliinimuotoisen henkilöä tarkoittavan substantiiviesimerkin ja niiden mahdollisten feminiinimuotoisten vastineiden avulla. Tutkimusaineistona käytetään Integrum-tietokantaa ja sieltä tietyin rajauksin haettuja esimerkkejä. Aineistoa on rajattu ajallisesti ja substantiivin sijan mukaan mahdollisimman relevanttien esimerkkien saamiseksi. Venäjän kielen kielioppia käsittelevien teosten pohjalta on luotu kriteerit sille, mitä tutkimuksessa halutaan selvittää sanojen käytöstä. Tutkielman alussa todetaan, että venäjän kielen kaksi sukua, maskuliini ja feminiini, tyypillisimmin ilmaisevat elollisten substantiivien sukua. Yhdellä merkityksellä on yleisimmin sekä maskuliini- että feminiinimuoto. Kieliopillisesti tyypillisin tilanne on se, että maskuliinimuotoista sanaa käytetään miehestä puhuttaessa ja feminiinimuotoista sanaa vastaavasti naisesta puhuttaessa. Tutkielmassa todetaan, että maskuliinimuotoisia sanoja on olemassa venäjän kielessä enemmän kuin feminiinimuotoisia, ja on tapauksia, joissa jollain merkityksellä on vain maskuliinimuoto. Tällöin myös naisesta puhuttaessa käytetään maskuliinimuotoa. Myöskään yhdellä tutkimuksen 5 esimerkkisubstantiivista ei ole feminiinimuotoista vastinetta. Tutkimuksessa kerrotaan, että venäjän kielessä negatiivisia feminiinimuotoja on maskuliinimuotoja enemmän. Lisäksi maskuliinimuoto on näistä kahdesta muodosta oletusarvoinen eli sitä käytetään aina silloin, kun sukupuoli ei ole selvillä. Tähän pohjautuen tutkimuksessa pyritään selvittämään toisaalta maskuliinimuotoisten sanojen käyttöä silloin, kun niitä käytetään naisesta puhuttaessa. Tutkielma pyrkii myös selvittämään, onko näiden maskuliinimuotoisten esimerkkisanojen feminiinivastineilla yleisesti negatiivisempi merkitys. Maskuliinimuotoisten sanojen käyttöä naisesta puhuttaessa tutkitaan kongruoivien sanojen kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan, kumpaa muotoa attribuutti ja verbi suosii, kun puhutaan naisesta. Tutkielman tavoitteena on myös selvittää, onko näiden esimerkkisanojen feminiinimuotoisilla vastineilla yleisesti negatiivisempi merkitys kuin vastaavilla maskuliinimuodoilla. Tutkielman päätulokset ovat, että maskuliinimuotoisen sanan kanssa kongruoivista sanoista attribuutti on useimmiten maskuliinimuodossa, vaikka puhuttaisiinkin naisesta. Toisaalta verbi on useammin feminiinimuodossa maskuliinimuotoisesta sanasta huolimatta naisesta puhuttaessa. Vaihtelua eri sukujen käytön välillä kuitenkin on havaittavissa. Tutkimuksessa todetaan, että kongruoivien sanojen käyttö esimerkkisanojen kanssa on suhteellisen vapaata. Feminiinimuotoisilla lainasanoilla ei huomattu yleisesti negatiivista merkitystä. Vain yhdellä feminiinimuotoisista sanoista oli hieman selkeämmin havaittava negatiivinen sävy kuin muilla feminiinimuotoisilla sanoilla. fi
dct.subject venäjän kieli
dct.subject lainasanat
dct.subject maskuliini
dct.subject feminiini
dct.language ru
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/rus
ethesis.language venäjä fi
ethesis.language Russian en
ethesis.language ryska sv
ethesis.supervisor Viimaranta, Johanna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:932f8230-4c64-45d1-86ae-fc6355c9340f
dct.subject.YSOFI lainasanat und
dct.subject.YSOFI venäjän kieli und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-05-07 15:03:21:633
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906112567
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Miestä ja naista tarkoittavien lainasanojen käyttö venäjän kielessä fi
dct.alternative Upotreblenie novyh imenovanij lits mužskogo i ženskogo pola v russkom jazyke ru
ethesis.facultystudyline Venäjän kieli ja kirjallisuus fi
ethesis.facultystudyline Russian Language and Literature en
ethesis.facultystudyline Ryska språket och litteraturen sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_036
ethesis.mastersdegreeprogram Kielten maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Languages en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i språk sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_002

Files in this item

Files Size Format View
Laakso_Lauriina_Pro_gradu_2019.pdf 716.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record