Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

I brytningen mellan framåtsträvan och tillbakagång : En jämförande studie av parodiska och plagiatoriska drag i fin-de-siècle romanerna The Wages of Sin av Lucas Malet (Mary St Leger Kingsley) och Jude the Obscure av Thomas Hardy

Show full item record

Title: I brytningen mellan framåtsträvan och tillbakagång : En jämförande studie av parodiska och plagiatoriska drag i fin-de-siècle romanerna The Wages of Sin av Lucas Malet (Mary St Leger Kingsley) och Jude the Obscure av Thomas Hardy
Author(s): Larsson, Mathilda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Discipline: Comparative Literature
Language: Swedish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Avhandlingen undersöker den brittiska författaren Mary St Leger Kingsleys (aktiv under pseudonymen Lucas Malet) roman The Wages of Sin (1891) och dess förhållande till Thomas Hardys roman Jude the Obscure (1895). Utgående från forskaren Talia Schaffers artikel ”Malet the Obscure: Thomas Hardy, ’Lucas Malet’ and the Literary Politics of Early Modernism” (1996) undersöks om Hardy kan ha plagierat eller parodierat Malets roman och i så fall hur. Med hjälp av forskaren Ziva Ben-Porats begreppsapparat om satirisk parodi, studeras mot vem och vad kritiken i Hardys roman riktar sig. Alternativa tolkningar till Schaffers analys presenteras i form av rådande litterära strömningar och samhällsfenomen i fin-de-siècle Britannien, som kan tänkas stå bakom en del av likheterna i romanerna. Samtidigt utvidgas Schaffers analys av de två romanerna genom att tidigare obeaktade likheter mellan romanerna tas upp. En genomgående tematik blir den tidstypiska dragningen mellan framåtsträvan och tillbakagång, som tar sig uttryck i både romanernas modernistiska tendenser, liksom romantiska och parodiska element som förankrar romanerna i en gången tid. Avhandlingens slutsats blir att det inte finns tillräckligt med bevis för att tala om plagiarism i fråga om Jude the Obscures förhållande till The Wages of Sin. Däremot uppmärksammas parodiska element i Jude the Obscure som indikerar att scener som tidigare setts som svårtolkade eller överdrivna av forskare, kan ses ha sin förklaring i romanens kritik av Malets The Wages of Sin.
Keyword(s): plagiat parodi intertextualitet fin-de-siècle viktorianism modernism plagiointi parodia intertekstuaalisuus viktoriaaninen aika modernismi plagiat parodi intertextualitet viktorianska tiden modernism


Files in this item

Files Size Format View
Larsson_Mathilda_Pro_gradu_2019.pdf 763.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record