Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Motivaatio matematiikan opiskeluun koulussa ja informaalissa STEAM-oppimisympäristössä

Show full item record

Title: Motivaatio matematiikan opiskeluun koulussa ja informaalissa STEAM-oppimisympäristössä
Author(s): Fast, Tommi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäsyntyisellä motivaatiolla on vahva yhteys ma-tematiikan oppimistulosten kanssa. Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena oli ensiksikin kartoittaa peruskoulun kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien koulumenestyksen yhteyttä opiskella matematiikkaa koulussa ja informaalissa oppimisympäristössä, joka oli STEAM-mallia toteuttava matematiikkaa ja taidetta yhdistävä näyttely ja rakentelutyöpaja. Toiseksi tutkielmassa selvitettiin tyttöjen ja poikien suhteellisen autonomian kokemuksen yhteyttä kiinnostukseen opiskella matematiikkaa koulussa ja informaalissa oppimisympäristössä. Viimeisenä kolmantena tutkimustehtävänä oli analysoida miten sukupuoli, koulumenestys, kiinnostus matematiikan opiskeluun koulussa ja matematiikkanäyttelyssä sekä suhteellisen autonomian kokemus ennustivat suuntautumista ammatilliseen oppilaitokseen tai lukioon. Gradun kohdejoukkona oli 256 peruskoulun kuudesluokkalaista oppilasta (tyttöjä 134 ja poi-kia 122) keski-suomalaisesta kunnasta. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla. Pro gradus-sa käytettiin mm. itsemääräämisteoriaan pohjautuvaa suhteellisen autonomian kokemuk-seen perustuvaa mittaria (Ryan & Deci, 2000). Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin yksisuun-taisella varianssianalyysilla. Muuttujien välisiä yhteyksiä testattiin korrelaatiokertoimella. Ana-lyysissa käytettiin IBM SPSS Statistics 25 –ohjelmistoa. Tutkielman päätulokset olivat, että koulussa paremmin menestyvät ovat enemmän kiinnos-tuneita matematiikan opiskelusta koulussa, mutta näyttely näytti onnistuvan tasoittamaan koulumenestykseen liittyviä eroja ja herättämään kiinnostuksen myös niillä oppilailla, joilla kiinnostus koulumatematiikkaa kohtaan oli vähäisempää ja koulumenestys heikompaa. Suhteellisen autonomian kokemus (RAI) korreloi matematiikasta kiinnostumiseen koulussa, varsinkin tytöillä. Pojat olivat tyttöjä kiinnostuneempia suuntautumaan ammatilliseen koulu-tukseen ja tytöt poikia kiinnostuneempia jatkamaan lukioon. Koulumenestyksen ja lukioon menon yhteys oli voimakkaampi kuin ammattikouluun menon. Pojilla molemmat yhteydet olivat voimakkaammat eli pojilla menestyminen koulussa on enemmän sidoksissa tulevai-suuden suunnitelmiin kuin tytöillä. Lisäksi mitä enemmän autonomiseksi oppilas koki itsensä, sitä todennäköisemmin hän halusi jatkaa lukioon peruskoulun jälkeen. Yhteys oli vahvempi pojilla.
The earlier studies have shown that the intrinsic motivation has a strong connection with the learning results of the mathematics. Objective of this pro gradu was firstly to analyse the connection of the sixth grade girls and boys' of the school success, to study mathematics at school and at informal learning environment, which in this case was Math & Art exhibition based on STEAM-model. Secondly the connection of the relative autonomy experience of the girls' and boys' was studied in connection to interest in mathematics at school and at mathematics exhibition. Thirdly and last it was studied how autonomy experience was connected to plans to continue education at the upper secondary school or at the vocational educational institution. The target group of the pro gradu thesis was the 256 sixth grade pupils of the comprehensive school (134 girls and 122 boys) from a medium size Finnish municipality. A questionnaire was applied. The differences between the groups were examined with a one-way analysis of variance. The connections between the variables were tested with a correlation coefficient. In the analysis IBM SPSS Statistics 25 -software was used. The main results were that the interest to study mathematics at school was higher among the higher achievers but at the mathematics exhibition there were no differences between the lower and higher achievers. The exhibition seemed to succeed in levelling down differences which are related to the school success. The experience of the relative autonomy (RAI) correlates with interest in studying mathematics at school, especially among girls. The boys were more interested than girls in continuing at the vocational school, and girls at the upper secondary school. The connection of school success and going to the upper secondary school was stronger than going to the vocational school. The success of the boys at school was more tied up with the plans than that of the girls. The more the pupil regarded himself as autonomous furthermore the more they wanted to go on after the comprehensive school to the upper secondary school. This connection was stronger on the boys.
Keyword(s): motivaatio autonomian kokemus STEAM informaali oppimisympäristö matematiikka


Files in this item

Files Size Format View
Tommi Fast pro gradu 29.4.pdf 720.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record