Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Myötätunnon ilmeneminen 1-3-vuotiaiden lasten vuorovaikutustilanteissa päiväkodissa ja aikuisen osallisuuden vaikutus myötätunnon ilmenemiseen

Show full item record

Title: Myötätunnon ilmeneminen 1-3-vuotiaiden lasten vuorovaikutustilanteissa päiväkodissa ja aikuisen osallisuuden vaikutus myötätunnon ilmenemiseen
Author(s): Virta, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tutkimuksen tehtävänä selvitin myötätunnon ilmenemistä 1–3-vuotiaiden lasten vuorovaikutustilanteissa päiväkodissa sekä aikuisten osallisuuden vaikutusta lasten myötätunnon ilmenemiseen. Tutkimus kuuluu osaksi Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa -tutkimushanketta. Myötätunnon tutkimusta ei ole aiemmin tehty havainnoiden lasten vuorovaikutusta luonnollisessa toimintaympäristössä. Tämän tutkimuksen avulla saadaan aineksia päiväkodin pienimpien lasten varhaiskasvatusympäristöjen ja vuorovaikutustilanteiden kehittämiseksi myötätuntokulttuuria vahvistaviksi. Kiinnostus myötätunnon merkitykseen yhteiskunnallisena muutoksen tekijänä on lisääntynyt. Myötätunnon merkitystä ja voimaa on tutkittu useiden eri tieteenalojen näkökulmista. Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisena videotutkimuksena. Tutkimusaineistona oli tutkimusryhmän kokoama videoaineisto 1–3-vuotiaiden lasten arjen erilaisista vuorovaikutus- ja toimintatilanteista eräässä pääkaupunkiseudun päiväkodissa. Tutkimusmenetelminä oli videoaineiston havainnointi ja analysointi. Aineiston analyysissä jaoin havaitsemani myötätuntoa ilmentäneet episodit kahteen pääluokkaan: 1. myötätunnon ilmenemiset lasten vuorovaikutustilanteissa ja 2. aikuisen osallisuuden vaikutus lasten myötätunnon ilmenemiseen. Tutkin ja luokittelin tarkemmin pääluokkien sisältä löytämiäni erilaisia myötätunnon ilmenemismuotoja ja aikuisten osallisuuden erilaisia vaikutuksia. Tutkimus osoitti, että päiväkodin 1–3-vuotiaiden lasten arjessa tapahtui myötätunnon tekoja lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa lohduttamisen, jakamisen, auttamisen ja mielipahan ennakoimisen merkeissä. Yleisimmin lasten myötätunnon teot ilmenivät fyysisenä ja sanallisena lohduttamisena tai esineellisenä ja toiminnallisena jakamisena. Aikuiset vaikuttivat päiväkodin toiminnassa osallisuudellaan enimmäkseen myötätuntoa edistäväksi, mutta toisinaan myötätunnon ilmenemistä heikentävästi. Tutkimuksen tulokset tukevat näkökulmaa, että pienillä lapsilla on luontainen tapa toimia myötätuntoisesti. Aikuisten vaikutus myötätuntokulttuurin kehittymiseen on erittäin merkityksellinen. Aikuisten tulee oivaltaa myötätuntoon johtavien hetkien merkityksellisyys sekä antaa lapsille aikaa hetkien äärellä ja myötätuntoon ohjaavia eväitä.
The aim of the study was to research the manifestation of compassion in the peer interaction situations of toddlers in day care center and the impact of adult involvement on the expression of children's compassion. The research is part of a research project on Constituting Cultures of Compassion in Early Childhood Education (CoCuCo). Compassion research has not been done earlier by observing children's interaction in a natural environment. This study will provide the elements for developing early childhood education environments and interaction situations for toddlers in a day care center in order to strengthen the compassionate culture. Interest in the meaning of compassion for social change has increased. The meaning and power of compassion has been studied from many perspective of sciences. In this qualitative video research the research material was the video material compiled by the CoCuCo-research team on the different interaction and action situations of children aged 1–3 years in one day care center in the metropolitan area in Finland. The research methods were the observation and analysis of the video material. In the analysis of the data, I shared the compassion situations I found with the episodes in two main categories: 1. expression of compassion in children's interaction situations and 2. the effect of adult involvement on the expression of children's compassion. After this, I analyzed the various manifestations of compassion and the various effects of adult involvement that I found within the episodes. This study showed that there were compassionate acts of interaction between toddlers in terms of comforting, sharing, helping, and anticipating. Most often, the acts of children's com-passion were appeared as physical and verbal comforting or through objects and functional sharing. Adults contributed to their day care with their involvement, mostly to promote com-passion, but sometimes to undermine compassion. The results of this study support the view that young children have a natural way of working with compassion. The influence of adults on the development of a compassionate culture is very important. Adults need to realize the importance of the moments leading to compassion and give children time enough and compassionate guides.
Keyword(s): mielipaha myötätunto varhaiskasvatus vertaisvuorovaikutus 1–3-vuotiaat Compassion Early Childhood Education Feeling Bad or Sad Peer Interaction Toddlers


Files in this item

Files Size Format View
Virta_Heidi_Pro_gradu_2019.pdf 2.796Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record