Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Introverted but socially engaged in school learning : the interaction between introversion and social engagement and its role in well-being

Show full item record

Title: Introverted but socially engaged in school learning : the interaction between introversion and social engagement and its role in well-being
Author(s): Tuovinen, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisten peruskoulujen opiskelijoiden sosiaalisen sitoutumisen mittariston pätevyyttä ja luotettavuutta. Tavoitteena oli myös tutkia sosiaalisen sitoutumisen ja introversion vaikutusta itsetuntoon, kouluintoon uupumukseen. Tämän tarkoituksena oli ymmärtää, kuinka korkea sosiaalinen sitoutuminen vaikuttaa introvertin itsetuntoon, kouluintoon ja uupumukseen verrattuna niihin introvertteihin, joilla sosiaalinen sitoutuminen on alhainen. Tutkimuksen teoria keskittyi sosiaaliseen sitoutumiseen, jonka on ehdotettu olevan yksi kouluun sitoutumisen ulottuvuuksista. Sosiaalinen sitoutuminen parantaa oppilaiden oppimista, kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyjä. Introverttius valittiin tutkimuksen osa-alueeksi, koska introvertit nähdään yleensä stereotyyppisesti epäsosiaalisina ja ettei heitä kiinnosta muiden ihmisten kanssa työskentely. Tutkimuksen aineistona käytettiin Helsingin yliopiston Mind the Gap -tutkimusryhmän aineistoa, joka on kerätty kyselylomakkein vuosina 2013–2016. Näytekoko oli 862 opiskelijaa. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia konfirmatorisella faktorianalyysilla (CFA) sekä hierarkkisella regressionanalyysilla. Tulokset osoittivat, että sosiaalista sitoutumista tulisi mitata mittaristolla, jossa on kaksi faktoria. Nämä nimettiin sosiaalisen sitoutumisen lähestymiseksi ja sosiaaliseen sitoutumisen välttelyksi. Kun tutkittiin itsetuntoa, sosiaalisen sitoutumisen lähestymisen ja introversion välinen vuorovaikutus oli merkittävä. Tämä viittaa siihen, että itsetunto on korkeampi niillä introverteilla, jotka ovat halukkaita toimimaan muiden oppilaiden kanssa, jakamaan omia ajatuksiaan sekä ovat kiinnostuneita muiden ajatuksista ja ovat valmiita auttamaan heitä. Kouluinnon ja uupumuksen suhteen ei löydetty merkittävää vuorovaikutusta sosiaalisen sitoutumisen introversion välillä.
The aim of this study was to examine the validity and reliability of the social engagement scale among students at Finnish comprehensive schools. Another aim was to examine the interaction effect of social engagement and introversion on self-esteem, schoolwork engagement and burnout. The purpose of this was to understand how introverts with higher social engagement perform in terms of their self-esteem, schoolwork engagement and burnout in comparison to introverts with lower social engagement. The theory of this study focused on social engagement, which has been suggested the fourth dimension of school engagement. Social interactions help students’ learning, and enhance critical thinking and problem solving. Introversion was selected for this study as introverts are usually stereotypically seen as unsocial and unwilling to work with other people. The data for this study were collected through questionnaires of the Mind the Gap Research Group of the University of Helsinki in 2013–2016. Sample size was 862 students. The analytical methods were confirmatory factor analysis (CFA) and hierarchical multiple regression. The results indicated that a two-factor model best fit the social engagement scale. These two dimensions were named the social engagement approach and social engagement avoidance. When examining self-esteem, the interactions between the social engagement approach and introversion were significant. This suggests that introverts with high social engagement have higher self-esteem than introverts with low social engagement. Interaction terms for the social engagement approach and social engagement in terms of schoolwork engagement and burnout were not found.
Keyword(s): social engagement introversion self-esteem schoolwork engagement burnout sosiaalinen sitoutuminen introversio itsetunto opiskeluinto uupumus


Files in this item

Files Size Format View
Tuovinen_Sanna_Pro_gradu_2019.pdf 635.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record