Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Introverted but socially engaged in school learning : the interaction between introversion and social engagement and its role in well-being

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-06-14T14:07:35Z
dc.date.available 2019-06-14T14:07:35Z
dc.date.issued 2019-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24482
dc.title Introverted but socially engaged in school learning : the interaction between introversion and social engagement and its role in well-being en
ethesis.faculty Käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Tuovinen, Sanna
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisten peruskoulujen opiskelijoiden sosiaalisen sitoutumisen mittariston pätevyyttä ja luotettavuutta. Tavoitteena oli myös tutkia sosiaalisen sitoutumisen ja introversion vaikutusta itsetuntoon, kouluintoon uupumukseen. Tämän tarkoituksena oli ymmärtää, kuinka korkea sosiaalinen sitoutuminen vaikuttaa introvertin itsetuntoon, kouluintoon ja uupumukseen verrattuna niihin introvertteihin, joilla sosiaalinen sitoutuminen on alhainen. Tutkimuksen teoria keskittyi sosiaaliseen sitoutumiseen, jonka on ehdotettu olevan yksi kouluun sitoutumisen ulottuvuuksista. Sosiaalinen sitoutuminen parantaa oppilaiden oppimista, kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyjä. Introverttius valittiin tutkimuksen osa-alueeksi, koska introvertit nähdään yleensä stereotyyppisesti epäsosiaalisina ja ettei heitä kiinnosta muiden ihmisten kanssa työskentely. Tutkimuksen aineistona käytettiin Helsingin yliopiston Mind the Gap -tutkimusryhmän aineistoa, joka on kerätty kyselylomakkein vuosina 2013–2016. Näytekoko oli 862 opiskelijaa. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia konfirmatorisella faktorianalyysilla (CFA) sekä hierarkkisella regressionanalyysilla. Tulokset osoittivat, että sosiaalista sitoutumista tulisi mitata mittaristolla, jossa on kaksi faktoria. Nämä nimettiin sosiaalisen sitoutumisen lähestymiseksi ja sosiaaliseen sitoutumisen välttelyksi. Kun tutkittiin itsetuntoa, sosiaalisen sitoutumisen lähestymisen ja introversion välinen vuorovaikutus oli merkittävä. Tämä viittaa siihen, että itsetunto on korkeampi niillä introverteilla, jotka ovat halukkaita toimimaan muiden oppilaiden kanssa, jakamaan omia ajatuksiaan sekä ovat kiinnostuneita muiden ajatuksista ja ovat valmiita auttamaan heitä. Kouluinnon ja uupumuksen suhteen ei löydetty merkittävää vuorovaikutusta sosiaalisen sitoutumisen introversion välillä. fi
dct.abstract The aim of this study was to examine the validity and reliability of the social engagement scale among students at Finnish comprehensive schools. Another aim was to examine the interaction effect of social engagement and introversion on self-esteem, schoolwork engagement and burnout. The purpose of this was to understand how introverts with higher social engagement perform in terms of their self-esteem, schoolwork engagement and burnout in comparison to introverts with lower social engagement. The theory of this study focused on social engagement, which has been suggested the fourth dimension of school engagement. Social interactions help students’ learning, and enhance critical thinking and problem solving. Introversion was selected for this study as introverts are usually stereotypically seen as unsocial and unwilling to work with other people. The data for this study were collected through questionnaires of the Mind the Gap Research Group of the University of Helsinki in 2013–2016. Sample size was 862 students. The analytical methods were confirmatory factor analysis (CFA) and hierarchical multiple regression. The results indicated that a two-factor model best fit the social engagement scale. These two dimensions were named the social engagement approach and social engagement avoidance. When examining self-esteem, the interactions between the social engagement approach and introversion were significant. This suggests that introverts with high social engagement have higher self-esteem than introverts with low social engagement. Interaction terms for the social engagement approach and social engagement in terms of schoolwork engagement and burnout were not found. en
dct.subject social engagement
dct.subject introversion
dct.subject self-esteem
dct.subject schoolwork engagement
dct.subject burnout
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Salmela-Aro, Katariina
ethesis.supervisor Tang, Xin
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a014d4f0-04e9-4054-93a5-2ce6368be54f
dct.subject.YSOFI sosiaalinen sitoutuminen und
dct.subject.YSOFI introversio und
dct.subject.YSOFI itsetunto und
dct.subject.YSOFI opiskeluinto und
dct.subject.YSOFI uupumus und
ethesis.degreeprogram.URI none
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-05-06 16:56:24:979
ethesis-internal.abstract.secondary Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisten peruskoulujen opiskelijoiden sosiaalisen sitoutumisen mittariston pätevyyttä ja luotettavuutta. Tavoitteena oli myös tutkia sosiaalisen sitoutumisen ja introversion vaikutusta itsetuntoon, kouluintoon uupumukseen. Tämän tarkoituksena oli ymmärtää, kuinka korkea sosiaalinen sitoutuminen vaikuttaa introvertin itsetuntoon, kouluintoon ja uupumukseen verrattuna niihin introvertteihin, joilla sosiaalinen sitoutuminen on alhainen. Tutkimuksen teoria keskittyi sosiaaliseen sitoutumiseen, jonka on ehdotettu olevan yksi kouluun sitoutumisen ulottuvuuksista. Sosiaalinen sitoutuminen parantaa oppilaiden oppimista, kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyjä. Introverttius valittiin tutkimuksen osa-alueeksi, koska introvertit nähdään yleensä stereotyyppisesti epäsosiaalisina ja ettei heitä kiinnosta muiden ihmisten kanssa työskentely. Tutkimuksen aineistona käytettiin Helsingin yliopiston Mind the Gap -tutkimusryhmän aineistoa, joka on kerätty kyselylomakkein vuosina 2013–2016. Näytekoko oli 862 opiskelijaa. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia konfirmatorisella faktorianalyysilla (CFA) sekä hierarkkisella regressionanalyysilla. Tulokset osoittivat, että sosiaalista sitoutumista tulisi mitata mittaristolla, jossa on kaksi faktoria. Nämä nimettiin sosiaalisen sitoutumisen lähestymiseksi ja sosiaaliseen sitoutumisen välttelyksi. Kun tutkittiin itsetuntoa, sosiaalisen sitoutumisen lähestymisen ja introversion välinen vuorovaikutus oli merkittävä. Tämä viittaa siihen, että itsetunto on korkeampi niillä introverteilla, jotka ovat halukkaita toimimaan muiden oppilaiden kanssa, jakamaan omia ajatuksiaan sekä ovat kiinnostuneita muiden ajatuksista ja ovat valmiita auttamaan heitä. Kouluinnon ja uupumuksen suhteen ei löydetty merkittävää vuorovaikutusta sosiaalisen sitoutumisen introversion välillä. und
ethesis-internal.abstract.primary The aim of this study was to examine the validity and reliability of the social engagement scale among students at Finnish comprehensive schools. Another aim was to examine the interaction effect of social engagement and introversion on self-esteem, schoolwork engagement and burnout. The purpose of this was to understand how introverts with higher social engagement perform in terms of their self-esteem, schoolwork engagement and burnout in comparison to introverts with lower social engagement. The theory of this study focused on social engagement, which has been suggested the fourth dimension of school engagement. Social interactions help students’ learning, and enhance critical thinking and problem solving. Introversion was selected for this study as introverts are usually stereotypically seen as unsocial and unwilling to work with other people. The data for this study were collected through questionnaires of the Mind the Gap Research Group of the University of Helsinki in 2013–2016. Sample size was 862 students. The analytical methods were confirmatory factor analysis (CFA) and hierarchical multiple regression. The results indicated that a two-factor model best fit the social engagement scale. These two dimensions were named the social engagement approach and social engagement avoidance. When examining self-esteem, the interactions between the social engagement approach and introversion were significant. This suggests that introverts with high social engagement have higher self-esteem than introverts with low social engagement. Interaction terms for the social engagement approach and social engagement in terms of schoolwork engagement and burnout were not found. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906142914
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Kouluun sosiaalisesti sitoutuneet introvertit : sosiaalisen sitoutumisen ja introversion rooli hyvinvoinnissa fi
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Tuovinen_Sanna_Pro_gradu_2019.pdf 635.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record