Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon : elämänkulullinen kertomus ammattikoulutaustaisten matkasta yliopistoon

Show full item record

Title: Ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon : elämänkulullinen kertomus ammattikoulutaustaisten matkasta yliopistoon
Author(s): Ikonen, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Suomessa jokaisella on toiseen asteen koulutuksesta riippumatta oikeus opiskella yliopistossa. Silti kuitenkin ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon siirtyminen on harvinaista. Tämän vuoksi ilmiötä on tärkeää tarkastella lähemmin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yliopistossa opiskelevien ammattikoulutaustaisten tarinoita liittyen yliopisto-opinnoista kiinnostumiseen sekä opiskeluun yliopistossa. Tutkimuksen huomio kiinnittyy yliopisto-opiskelijoiden tarinoihin elämänkulusta sekä siihen, millaisia merkityksenantoja heidän elämänkulut saavat. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2018 aikana ja osallistuneita oli kuusi. Aineisto kerättiin narratiivisesti haastattelemalla ja se analysoitiin temaattista narratiivista menetelmää käyttäen. Analyysin keskiössä olivat haastateltavien tarinat liittyen niihin tapahtumiin, jotka heidän kertomuksiensa mukaan olivat olleet merkityksellisiä yliopistoon hakeutumisessa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kaikkien tutkimukseen osallistuneiden elämänkulussa oli tapahtunut jokin yksittäinen tapahtuma, mikä oli saanut heidät siirtymän kohti yliopistoa. Tämä elämänkulullinen tapahtuma oli vienyt heidän elämäänsä siihen pisteeseen, että yliopistosta kiinnostuminen oli herännyt. Lisäksi heidän kaikkien koulutuspolut kohti yliopistoa olivat olleet monivaiheisia ja ne olivat sisältäneet monia, vaikeitakin elämänvaiheita. Tulokset osoittivat, että he olivat kokeneet yliopisto-opinnoissa huonommuuden tunnetta johtuen heidän ammattikoulutaustastaan. Lisäksi he olivat epäilleet omaa pärjäämistään opinnoissa. Tutkimustuloksista löytyi yhtymäkohtia tutkimusta taustoittavista teorioista. Varsinkin Levinsonin teoria elämänkulun vaiheista ja siirtymistä linkittyivät tämän tutkimuksen tuloksiin.
In Finland, no matter what the person’s upper secondary education is, has a right to study in university. Still, it is rare to apply from vocational school to university. For that reason, the phenomenon needs to be examined more clearly. In this thesis the aim is to examine how the university students, who’s earlier educations are vocational education, got interested of university and how they describe their studying in university. The focus is to find out what kind of meanings they give to their life course and what kind of stories they tell. The thesis was done in 2018 and six students participated. The material was collected by narrative interview and the research results were analysed by using narrative thematic analyse method. The focus of the analysis was to examine interviewee’s stories about those moments that they thought was meaningful in getting interested of university. The research results were showing that in the student’s life course had happen some specific moments that were starting to move they closer to university. Those specific moments in their life course did brought their lives to a point that they got interested to study in university. The results were also showing that their road to university has had many different phases and some sad moments too. Students also told that they had felt being outsider because of their educational background and they had doubted how they are going to perform in the studies. The results of the research were found to be consistent with theories that were underlying this research. Especially the Levinson's life course theory of the eras and transitions were part of the results of this study too.
Keyword(s): Elämänkulku ammatillinen koulutus yliopisto elämänkulkuteoria


Files in this item

Files Size Format View
Ikonen_Katariina_Pro_gradu_2019.pdf 797.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record