Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koetun terveyden, fyysisen aktiivisuuden ja univaikeuksien yhteydet kouluintoon kuudennen luokan oppilailla

Show full item record

Title: Koetun terveyden, fyysisen aktiivisuuden ja univaikeuksien yhteydet kouluintoon kuudennen luokan oppilailla
Author(s): Rahomäki, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko koettu terveys, fyysinen aktiivisuus ja univaikeudet yhteydessä kouluintoon. Tarkemmin tarkasteltiin sitä, minkälaisiin ryhmiin kuuden-nen luokan oppilaat voidaan jakaa koetun terveyden, fyysisen aktiivisuuden ja univaikeuksien perus-teella. Lisäksi tutkittiin eroavatko näin muodostuneet ryhmät toisistaan sukupuolen, unen pituuden ja laadun sekä kouluinnon suhteen. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää tekijöitä, joilla voi olla vahvistava vaikutus oppilaiden kouluinnolle. Menetelmät. Kuudennen luokan oppilaat (N = 761) vastasivat keväällä 2013 Suomen Akatemian Mind the Gap -hankkeen kyselyyn, jonka tavoitteena oli selvittää nykynuorten oman elämän ja kou-lun käytänteiden välistä kohtaamista. Tässä tutkimuksessa käytetyt muuttujat mittasivat nuorten itse-raportoitua koettua terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, univaikeuksia, unen laatua, unen pituutta sekä kouluintoa. Kvantitatiivisesta aineistosta muodostettiin klusterianalyysilla ryhmät koetun terveyden, fyysisen aktiivisuuden ja univaikeuksien muuttujista. Ryhmien sisältöjä tulkittaessa hyödynnettiin varianssianalyysia. Ryhmien eroja sukupuolen, unen pituuden, koetun unenlaadun ja kouluinnon suhteen tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla, yksisuuntaisella varianssianalyysilla ja Kruskal-Wallisin testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Kuudennen luokan oppilaat jakautuivat koetun terveyden, fyysisen aktii-visuuden ja univaikeuksien suhteen neljään ryhmään. Nämä ryhmät nimettiin terveiden aktiiviliikku-jien, uni- ja terveysongelmaisten aktiiviliikkujien, univaikeuksisten vähän liikkuvien sekä terveyson-gelmaisten vähän liikkuvien ryhmiksi. Terveiden aktiiviliikkujien ryhmässä nukuttiin pidempiä unia ja oltiin innostuneempia koulusta kuin muissa ryhmissä. Kyseinen ryhmä erottautui terveysongel-maisten vähän liikkuvien ryhmän kanssa unen laadun suhteen, sillä niissä unenlaatu koettiin parem-maksi kuin kahdessa ryhmässä, joissa koettiin univaikeuksia. Koettu terveys, fyysinen aktiivisuus ja univaikeuksien vähäisyys yhdessä olivat yhteydessä riittävään uneen ja kouluintoon.
The aim of this study was to investigate how 6th graders’ self-rated health, physical activity and sleep disruptions are related to schoolwork engagement. In more detail it was examined what kind of groups 6th graders can be divided into according to self-rated health, physical activity and sleep disruptions. Furthermore, it was studied if these groups are differently related to sex, sleep duration, the quality of sleep and schoolwork engagement. The aim is to gain better understanding about the factors which might have a strengthening effect on the adolescents' schoolwork engagement. The data was collected by the Mind the Gap –project in Helsinki in the spring 2013. The 6th graders (N = 761) from 33 different schools answered a questionnaire. The variables that were used for this study measured adolescents’ self-reported schoolwork engagement, health, physical activity, sleep disruptions, the quality of sleep and sleep duration. K-means cluster analysis was used to sort ado-lescents to groups by the variables of self-rated health, physical activity and sleep disruptions. When interpreting the contents of groups, an analysis of variance was used. The differences of these formed groups with sex, sleep duration, the quality of sleep and schoolwork engagement were ex-amined with the cross tabulation, analysis of variance and Kruskal-Wallis test. The 6th graders were divided into four groups regarding experienced health, physical activity and sleep disruptions. These groups were named healthy movers, movers with sleep and health prob-lems, non-movers with sleep problems and non-movers with health problems. In the group of healthy movers adolescents was slept longer and had more schoolwork engagement than in the other groups. In the groups of healthy movers and non-movers with health problems had better qual-ity of sleep than in two groups in which sleep disruptions were experienced. The self-rated health, the physical activity and the paucity of sleep difficulties together were connected to sufficient sleep duration and schoolwork engagement.
Keyword(s): kouluinto koettu terveys fyysinen aktiivisuus univaikeudet unen pituus unen laatu nuoret


Files in this item

Files Size Format View
Anna_Rahomaki_Pro_gradu_2019.pdf 989.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record