Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Kivaa kavereiden kanssa” : oppilaiden ajatuksia lukupiiristä ja lukemisesta Lukuklaanin Narrit-lukupiirissä

Show full item record

Title: ”Kivaa kavereiden kanssa” : oppilaiden ajatuksia lukupiiristä ja lukemisesta Lukuklaanin Narrit-lukupiirissä
Author(s): Ylämäki, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Jo vuosien ajan yhteiskunnassa on ollut huoli siitä, että lasten lukutaito on heikentynyt ja lukuharrastus vähentynyt. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lukupiirillä voidaan vaikuttaa positiivisesti luokkailmapiiriin ja lukuinnostuksen syntymiseen sekä elinikäisen lukijuuden kehittymiseen. Lukupiirin sosiaalisuus ja oppilaiden omat valinnat tukevat oppilaiden lukuinnostusta. Lukupiirin yleisin määritelmä on se, että pieni ryhmä saa luettavakseen kirjan, määrittelee lukemiselleen aikataulun ja kokoontuu yhteen keskustelemaan kirjasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää oppilaiden lukupiirimääritelmiä ja ajatuksia lukupiiristä sekä tutkia miten lukupiiri tukee oppilaiden lukumotivaatiota. Tutkimus päästää oppilaat ääneen ja antaa arvokasta tietoa lukupiiristä, jota on aiemmin tutkittu Suomessa vain vähän. Lukuklaani Suomen kulttuurirahaston ja Kopioston rahoittama hanke, jonka tutkimusosioon tämä pro gradu -tutkielman kuuluu. Tutkimuksen kohteena oli 37 viides- ja kuudesluokkalaista, jotka osallistuivat vuonna 2019 kolmen viikon ajan Lukuklaanin Narrit-lukupiiriin. Aineistoa kerättiin lukupiirin alussa ja lopussa sähköisellä kyselylomakkeella, joissa selvitettiin oppilaiden lukutottumuksia ja ajatuksia lukupiirin eri osa-alueista. Lisäksi 12 oppilasta haastateltiin kolmessa neljän oppilaan ryhmässä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Aiemmat tutkimukset tukivat tulkintoja. Tutkimuksessa selvisi, että tutkitut oppilaat suhtautuivat lukupiiriin ja lukemiseen jo tutkimuksen alussa hyvin myönteisesti. Pääosin oppilaat pitivät lukupiirin ryhmätyöstä ja siitä, että he saivat itse valita, mitä lukevat. Ryhmä ja kirjavalinnat auttoivat oppilaita motivoitumaan lukupiirissä lukemisesta. Lukupiiriä haluttiin käyttää myös jatkossa, kun koulussa luetaan kirjoja, koska siinä sai keskustella muiden kanssa ja lukupiiriä pidettiin kivana työtapana. Tämän tutkimuksen perusteella lukupiiri voi motivoida oppilaita lukemaan, mikäli kirjavalinnat ovat onnistuneita ja ryhmätyöskentely sujuu hyvin.
For years there has been concern for children who are reading less in their spare time and whose reading skills are worsening. Earlier research has proven that reading groups can have positive effects for classroom climate, reading motivation and pupils to become a lifelong readers. Social interaction and pupils’ own choices support children’s reading motivation. The most common definition for reading group is that small group of students reads a book, plan timetable for their reading and discuss about the book together. In this study the aim was to find out how pupils define reading group, what they think about it and how reading group can support pupils’ reading motivation. Study gives the voice for pupils and provides valuable information about reading groups that have not been studied a lot before in Finland. This thesis is part of Lukuklaani research project which is funded by Suomen kulttuurirahasto and Kopiosto. Participants of this study included 37 pupils from fifth and sixth grade. They participated Lukuklaani’s ’Narrit’ reading group for three weeks in 2019. Data of this study was collected with online survey in the beginning and in the end of the reading group. The survey provided data about pupils’ reading habits and thoughts about different parts of reading group. Also 12 students were interviewed in groups of four. Data analysis method was qualitative content analysis. Earlier research supported results while they were analysed. The pupils in this study had positive thoughts about reading group and reading already in the beginning of the study. Students liked working with the group and choosing books by themselves. Group and book choices supported reading in the reading group. Pupils wanted to have reading group also the next time when they read a book at school because in reading group pupils got to discuss with others. They also thought that it was a nice learning method. This study shows that reading group can motivate pupils to read if the book choices are succesful and working in the group goes without problems.
Keyword(s): kirjallisuuskasvatus lukeminen lukutaito lukupiiri lukumotivaatio kirjallisuuspedagogiikka Lukuklaani


Files in this item

Files Size Format View
Ylamaki_Laura_Pro_gradu_2019.pdf 725.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record