Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Competition and Privacy in the Digital Age : The Legal Implications of the German Antitrust Office’s Facebook Decision

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-06-17T11:30:56Z
dc.date.available 2019-06-17T11:30:56Z
dc.date.issued 2019-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24603
dc.title Competition and Privacy in the Digital Age : The Legal Implications of the German Antitrust Office’s Facebook Decision en
ethesis.discipline Kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu fi
ethesis.discipline Private international and comparative law en
ethesis.discipline Internationell privaträtt och rättsjämförelse sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5f0b4776-5788-4f9f-af94-dc4a55779301
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Storey, Maria
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tutkielmassa tarkastellaan Saksan kilpailuviranomaisen päätöstä Facebookin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Päätös on ensimmäinen laatuaan EU:ssa. Kiinnostavaksi tapauksen tekee se, että EU:n jäsenmaan kilpailuviranomainen soveltaa ensimmäistä kertaa GDPR:ää kilpailurikkomuksen yhteydessä. Saksan kilpailuviranomainen sovelsi myös saksalaista kilpailulakia, joten tässä tutkielmassa tarkastellaan erityisesti voiko Saksan päätöstä soveltaa myös muualla EU:ssa perustuen SEUT 101 ja 102 artikloihin. Tutkielman tarkoituksena on vastata kysymyksiin: 1) voiko Saksan kilpailuviranomaisen päätöstä käyttää pohjana myös muualla EU:ssa, 2) mitä vaikutuksia päätöksellä on kilpailuoikeuden ja tietosuojan väliseen, kiisteltyyn suhteeseen. Saksan kilpailuviranomaisen päätöksessä kielletään Facebookia keräämästä käyttäjien tietoja kolmansien osapuolten internet sivustoilta sekä yhdistämästä niitä ilman suostumusta käyttäjän Facebook-profiilin kanssa. Saksan kilpailuviranomainen katsoi, että käyttäjä ei ole voinut antaa pätevästi suostumustaan GDPR 6 artiklan mukaisesti, sillä Facebookin ehdoista ei käy selvästi ilmi miten käyttäjän henkilötietoja käytetään ja mistä niitä kerätään. Tutkielma osoittaa, että Facebook väärinkäyttää määräävää markkina-asemaansa myös muualla EU:ssa. Facebookin sopimusehdot ovat kohtuuttomia, sillä ne eivät tarjoa kuluttajalle vaihtoehtoa olla valitsematta henkilötietojen käsittelyä ja siitä huolimatta jatkaa palvelun käyttöä. Näin ollen, Facebook rikkoo myös määräävälle markkina-aseman omaavalle yritykselle asetettuja erityisvelvoitteita. Tutkielma päätyy myös siihen lopputulokseen, että Facebookin käyttäjä ei ole voinut antaa pätevää suostumusta, koska sopimusehdot eivät ole selkeät, eikä käyttäjällä ole todellista valinnanvaraa Facebookin määräävästä markkina-asemasta johtuen. Myös henkilötietojen käsittely ”ilmaista” palvelua vastaan on harhaanjohtavaa. Tutkielman ensimmäisessä luvussa käsitellään aihepiiriä tarkemmin, käydään läpi tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne. Tämän lisäksi kerrotaan metodeista. Tutkielman luonne on lainopillinen. Tutkielman toisessa luvussa tarkastellaan massadatan merkitystä digitaalisessa maailmassa sekä nostetaan esille problemaattisia seikkoja kilpailuoikeuden ja tietosuojan välisestä suhteesta. Tutkielman kolmas luku käy läpi yksityiskohtaisesti Saksan kilpailuviranomaisen päätöksen peilaten SEUT:iin ja asiantuntijoiden kommentteihin. Kun määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on selvitetty, neljännessä luvussa tutkielma siirtyy selvittämään Saksan kilpailuviranomaisen päätöksen vaikutuksia EU:ssa ja mahdollisesti myös sen ulkopuolella. Viides luku keskittyy tulevaisuuteen, jossa sivutaan myös Facebookin tulevaisuutta yhtiönä. Tutkielman viidennessä ja viimeisessä luvussa kootaan johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin. fi
dct.abstract This thesis aims to study in depth the the German Antitrust Office’s (Bundeskartellamt) decision that was published in February 2019 in order to answer the main research questions, which are; could the case be a template for the rest of the Europe too? What implications the case has for the future of privacy/data and competition law? Bundeskartellamt released an initial press release in 2016 regarding the investigation on whether Facebook has abused its dominant position in the market of social networking platforms by infringing data protection rules with its terms and conditions. In February 2019 the Bundeskartellamt prohibited Facebook Inc., Menlo Park, USA, Facebook Ireland Ltd., Dublin, and Facebook Germany GmbH, Hamburg, Germany from making the use of Facebook social network conditional on the collection of user and device-related data and combining that information with the Facebook.com user account without users’ consent. Furthermore, the consent given was not effective according to the General Data Protection Regulation (GDPR). The decision applied German law and the GDPR but in order to answer the research questions, also the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) rules will be applied. The conclusion of the research is that the rest of the EU could apply TFEU in order to establish that Facebook has indeed a dominant position in the EU too regarding the social network market and it has abused its market position with the terms and conditions it has imposed to its consumers. These terms and conditions can be found abusive based on the argument that they are exploitative regarding the excessive price (data) they impose for the use of the social network platform and because the users were not fully informed by this price. As a dominant company, Facebook has a special obligation not to violate competition regulations and therefore it should have paid special attention to make sure that the terms and conditions are fair and not exploitative but also readable and understandable for the user. Moreover, as the user has difficulties to understand what he or she is consenting to, the consent cannot be regarded as given voluntarily pursuant to the GDPR. As this research involves several fields of law, this thesis will also examine the interplay between data protection provision, consumer protection and competition law generally. Finally, the future of Facebook and the relationship between big data, privacy, data protection and competition law will be assessed. The German case has implications on the future because it was the first time competition authority decided of an abuse of dominant position applying the GDPR. The link between competition law application on data/privacy matters is established and therefore the future will require clear guidelines on how cases like these are divided between the data protection and competition authorities. Companies will have to pay more attention to their terms and conditions and more awareness must be raised amongst consumers. en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a950250f-fbf8-461c-b8c6-524f87d96b74
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-05-15 10:26:33:369
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906172981
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Storey_Maria_Pro_Gradu_2019.pdf 535.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record