Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Perinnöstä luopuminen yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Show full item record

Title: Perinnöstä luopuminen yksityishenkilön velkajärjestelyssä
Author(s): Vesamo, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme i Law
Specialisation: Study programme in Law, Helsinki
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tutkielma käsittelee perinnöstä luopumista yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Tutkielmassa tarkastellaan tilannetta, jossa ylivelkainen perillinen haluaa luopua perinnöstä välttääkseen perintöosuuden käytön velkojen maksuun, mutta velallinen on hakemassa velkajärjestelyyn tai hän on jo päässyt velkajärjestelyyn. Tutkielman alussa selvitetään, millainen oikeustoimi perinnöstä luopuminen on jäämistöoikeudellisesti. Perintökaaren 17 luvussa käsitellään perinnöstä luopumista. Tutkielmassa tarkastellaan perinnöstä luopumista ennen perittävän kuolemaa ja perittävän kuoleman jälkeen. Tarkastelussa on erityisesti se, miten velallinen voi luopua perinnöstä tehokkaasti suhteessa velkojiin. Tämän jälkeen tarkastelussa siirrytään tutkimaan miten tehokas perinnöstä luopuminen vaikuttaa yksityishenkilön velkajärjestelyssä ja verrataan sitä myös ulosottoon. Perinnöstä luopumista on velkajärjestelyssä katsottu sellaiseksi toimenpiteeksi, jolla velallinen voi loukata velkojia järjestelemällä varojaan velkojien ulottumattomiin. Perinnöstä luopumista voidaan myös pitää velallisen VJL 7 §:ssä säädetyn myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyöntinä. Tutkielmassa selvitetään, voiko tehokas perinnöstä luopuminen ennen velkajärjestelyä olla esteenä velkajärjestelyn aloittamiselle. Velkajärjes-telysäännösten mukaan velkajärjestelyyn pääsy voi estyä, mikäli velkajärjestelylle on olemassa VJL 10 §:n mukainen yleinen este. Perinnöstä luopuminen voi olla tällainen lainkohdan mukainen este velkajärjestelyyn pääsylle. Tutkielmassa selvitetään millä perustein perinnöstä luopuminen voi olla velkajärjestelyn esteenä ja voidaanko velkajärjestely aloittaa tästä esteestä huolimatta. Jos velallinen saa maksuohjelman aikana maksukykyään parantavan perinnön, lahjan tai muun kertaluontoisen etuuden, voi velalliselle syntyä lisäsuoritusvelvollisuus. Tutkielmassa selvitetään, voiko lisäsuoritusvelvollisuus syntyä velalliselle, joka on maksuohjelman aikana luopunut perinnöstä. Velkajärjestelylain mukaan maksuohjelma voidaan määrätä raukeamaan, jos velallinen laiminlyö maksuohjelman noudattamisen tai myötävai-kutusvelvollisuutensa. Tutkielmassa selvitetään voiko perinnöstä luopuminen olla sellainen laiminlyönti, joka johtaa maksuohjelman raukeamiseen ja millä perustein raukeamiseen on päädyttävä. Lopuksi tarkastellaan myös sitä, voidaanko maksuohjelman raukeamisen sijasta määrätä velalliselle lisäsuoritusvelvollisuus, jos maksuohjelman raukeaminen on liian ankara seuraamus velalliselle perinnöstä luopumisesta.


Files in this item

Files Size Format View
Vesamo_Emmi_Pro_gradu_2019.pdf 481.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record