Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Perinnöstä luopuminen yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-06-19T06:56:20Z
dc.date.available 2019-06-19T06:56:20Z
dc.date.issued 2019-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24687
dc.title Perinnöstä luopuminen yksityishenkilön velkajärjestelyssä fi
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Vesamo, Emmi
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielma käsittelee perinnöstä luopumista yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Tutkielmassa tarkastellaan tilannetta, jossa ylivelkainen perillinen haluaa luopua perinnöstä välttääkseen perintöosuuden käytön velkojen maksuun, mutta velallinen on hakemassa velkajärjestelyyn tai hän on jo päässyt velkajärjestelyyn. Tutkielman alussa selvitetään, millainen oikeustoimi perinnöstä luopuminen on jäämistöoikeudellisesti. Perintökaaren 17 luvussa käsitellään perinnöstä luopumista. Tutkielmassa tarkastellaan perinnöstä luopumista ennen perittävän kuolemaa ja perittävän kuoleman jälkeen. Tarkastelussa on erityisesti se, miten velallinen voi luopua perinnöstä tehokkaasti suhteessa velkojiin. Tämän jälkeen tarkastelussa siirrytään tutkimaan miten tehokas perinnöstä luopuminen vaikuttaa yksityishenkilön velkajärjestelyssä ja verrataan sitä myös ulosottoon. Perinnöstä luopumista on velkajärjestelyssä katsottu sellaiseksi toimenpiteeksi, jolla velallinen voi loukata velkojia järjestelemällä varojaan velkojien ulottumattomiin. Perinnöstä luopumista voidaan myös pitää velallisen VJL 7 §:ssä säädetyn myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyöntinä. Tutkielmassa selvitetään, voiko tehokas perinnöstä luopuminen ennen velkajärjestelyä olla esteenä velkajärjestelyn aloittamiselle. Velkajärjes-telysäännösten mukaan velkajärjestelyyn pääsy voi estyä, mikäli velkajärjestelylle on olemassa VJL 10 §:n mukainen yleinen este. Perinnöstä luopuminen voi olla tällainen lainkohdan mukainen este velkajärjestelyyn pääsylle. Tutkielmassa selvitetään millä perustein perinnöstä luopuminen voi olla velkajärjestelyn esteenä ja voidaanko velkajärjestely aloittaa tästä esteestä huolimatta. Jos velallinen saa maksuohjelman aikana maksukykyään parantavan perinnön, lahjan tai muun kertaluontoisen etuuden, voi velalliselle syntyä lisäsuoritusvelvollisuus. Tutkielmassa selvitetään, voiko lisäsuoritusvelvollisuus syntyä velalliselle, joka on maksuohjelman aikana luopunut perinnöstä. Velkajärjestelylain mukaan maksuohjelma voidaan määrätä raukeamaan, jos velallinen laiminlyö maksuohjelman noudattamisen tai myötävai-kutusvelvollisuutensa. Tutkielmassa selvitetään voiko perinnöstä luopuminen olla sellainen laiminlyönti, joka johtaa maksuohjelman raukeamiseen ja millä perustein raukeamiseen on päädyttävä. Lopuksi tarkastellaan myös sitä, voidaanko maksuohjelman raukeamisen sijasta määrätä velalliselle lisäsuoritusvelvollisuus, jos maksuohjelman raukeaminen on liian ankara seuraamus velalliselle perinnöstä luopumisesta. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:c6a83692-57c2-4483-9cd0-bf35f2e9f4b1
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-05-14 09:54:54:774
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906193045
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Oikeustieteen koulutus, Helsinki fi
ethesis.facultystudyline Study programme in Law, Helsinki en
ethesis.facultystudyline Utbildning i juridik, Helsinfors sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH20_121 und
ethesis.mastersdegreeprogram Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme i Law en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i rättsvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH20_001 und

Files in this item

Files Size Format View
Vesamo_Emmi_Pro_gradu_2019.pdf 481.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record