Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A new regime in Finnish fisheries management : evaluating the individual quota system for the commercial herring and sprat fisheries through stakeholder interviews

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-06-28T07:08:56Z
dc.date.available 2019-06-28T07:08:56Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24791
dc.title A new regime in Finnish fisheries management : evaluating the individual quota system for the commercial herring and sprat fisheries through stakeholder interviews en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Hanstén, Magnus
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract An increasing number of fisheries utilize rights-based management approaches for achieving economic, social and environmental sustainability. It is widely accepted that fisheries management is to a large extent about managing human behaviour, hence social acceptance is prerequisite for a successful management regime. Based on stakeholder interviews, this study analyses the opinions related to the recently implemented individual transferable quota (ITQ) system for the Finnish herring and sprat fisheries. Similarly, opinions were collected in 2007 by Kulmala et al. related to a possible implementation of ITQs, thus creating a unique opportunity to compile results from both a pre and post individual quota management implementation scenario. In 2007, it was suggested that fishers would largely support an ITQ system in Finland. Accordingly, this study implies that most of the Finnish stakeholders are content with the properties of the new system, however inequalities were perceived among fishers targeting fish for human consumption. In general, the system is expected to achieve its primary goal of improved economic efficiency within the fishery industry. en
dct.abstract I regleringen av kommersiellt fiske utnyttjas till en allt bredare grad rättighetsbaserade förvaltnings metoder för att uppnå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är allmänt godkänt att fiskeriförvaltning till en stor grad handlar om att reglera människans beteende, därmed är social acceptans en nödvändig förutsättning för en framgångsrik fiskeriförvaltning. Genom intervjuer med intressenter, analyserar denna studie åsikter kring de individuella överförbara fiskerättigheterna som nyligen implementerades för det kommersiella strömmings- och vassbuksfisket i Finland. Kulmala et al. samlade år 2007 in åsikter om en möjlig introduktion av de individuella överförbara fiskerättigheterna, vilket ger en unik möjlighet att sammanställa resultaten från både före och efter implementationen av den nya fiskeriförvaltningen. År 2007 indikerade resultatet att största delen av de finska yrkesfiskarna skulle stöda en introduktion av individuella överförbara nyttjanderättigheter. I enlighet med det, antyder denna studie att största delen av intressenterna är nöjda med egenskaperna kring det nya systemet, men att ojämlikheter upplevs framför allt bland fiskare som fiskar fisk för mänsklig konsumtion. Generellt förväntas systemet nå sitt primära mål med att öka på lönsamheten inom fiskenäringen. sv
dct.subject Individual transferable quota (ITQ) en
dct.subject Transferable fishing concessions (TFC) en
dct.subject Fisheries management en
dct.subject Rights-based management en
dct.subject Stakeholder involvement en
dct.subject Baltic herring en
dct.subject Sprat en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Kuikka, Sakari
ethesis.supervisor Haapasaari, Päivi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3681a094-9905-4a03-8e9e-7fe74f1b3043
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-06-05 12:24:56:546
ethesis.principalprofessor Horppila, Jukka
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906283082
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative En ny era för fiskeförvaltningen i Finland : evaluering av det individuella kvotsystemet för det kommersiella strömmings- och vassbuksfisket genom intervjuer med intressenter sv
ethesis.facultystudyline Ympäristömuutos fi
ethesis.facultystudyline Environmental Change en
ethesis.facultystudyline Miljöförändring sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_111
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Hansten_Magnus_pro_gradu_2019.pdf 355.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record