Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Diet composition of Baltic ringed (Pusa hispida botnica) and grey seals (Halichoerus grypus) in Finland

Show full item record

Title: Diet composition of Baltic ringed (Pusa hispida botnica) and grey seals (Halichoerus grypus) in Finland
Author(s): Mehtonen, Monica
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Environmental change and policy (YMP501)
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Itämerennorpan (Pusa hispida botnica) ja hallin (Halichoerus grypus) populaatiot ovat kokeneet dramaattisia muutoksia Itämeressä 1900-luvun alusta lähtien, jolloin niiden kannat olivat paljon suuremmat kuin nykyään, mutta jotka ovat sen jälkeen pienentyneet liiallisen pyynnin ja ympäristömyrkkyjen aiheuttamien lisääntymisongelmien takia. Molemmat populaatiot ovat kuitenkin alkaneet elpyä ja hylkeiden määrä onkin ollut kasvussa 1970-luvulta lähtien. Kasvaneet hyljekannat ovat johtaneet rannikkokalastukselle aiheutuvien vahinkojen lisääntymiseen ja sen myötä vaatimuksiin rajoittaa hyljekantoja. Suomessa kalastajat ovat ilmoittaneet merkittäviä taloudellisia tappioita ja monet pitävätkin hylkeitä suurimpana uhkana toimeentulolleen. Itämerennorpan ja hallin ruokavalion koostumuksesta ja ruokailutottumuksista Suomen merialueilla tiedetään kuitenkin vain vähän. Kestävän hyljekannanhoidon saavuttamiseksi, tarvitaankin niiden ruokavaliosta lisää ajankohtaista tietoa. Tämän vuoksi tutkin vuonna 2017 Suomen merialueilla metsästettyjen 156 itämerennorpan ja 73 hallin mahan sisällön. Lisäksi tutkin demografisten tekijöiden (iän ja sukupuolen) ja eri alkuperäalueiden aiheuttamia eroja hylkeiden ruokavalioon. Kaiken kaikkiaan 15 saalisryhmää, joista 13 oli kalalajeja – tai ryhmiä tunnistettiin. Itämerennorpan ruokavaliota hallitsi kilkki (Saduria entomon), jota esiintyi yli puolessa kaikista mahoista. Kilkin jälkeen, tärkein saalislaji oli silakka (Clupea harengus). Muita tärkeitä lajeja olivat tokot (Gobiidae), kuore (Osmerus eperlanus) ja siika (Coregonus lavaretus). Biomassan osalta tärkein laji oli siika, kun taas lukumäärällisesti ruokavaliota hallitsivat tokot. Hallien yleisin ja runsaslukuisin saalislaji oli silakka. Muita yleisiä lajeja olivat kilohaili (Sprattus sprattus) ja kuore. Muiden lajien merkitys hallin ravinnossa oli pieni. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat lisäksi eroja eri ikäisten ja sukupuolta olevien hylkeiden ruokavaliossa.
The Baltic ringed (Pusa hispida botnica) and grey seal (Halichoerus grypus) populations have experienced dramatic changes in their abundances since the early 20th century, when their populations were much larger than today but since then have declined due to over exploitation and reproductive challenges linked to environmental pollutants. Both populations have however, begun to recover, and their numbers have increased since the 1970s. This increase has led to more seal-inflicted damages to coastal fisheries resulting in the demand to control their populations. In Finland, fishermen have reported significant economic losses, and many consider seals as the main threat to their livelihood. However, our knowledge on the diet composition and foraging behaviour of Baltic ringed and grey seals in Finnish sea area is lacking. In order to achieve sustainable seal management, more information on their diet is thus needed. Therefore, to shed light on the diet composition of Baltic seals in Finland, I examined the stomach contents from 156 ringed and 73 grey seals collected in 2017 across the Finnish sea area. Furthermore, I analysed dietary differences between demographic factors (i.e. age and sex), and seals from different geographic regions. A total of 15 prey taxa, of which 13 fish species or groups were identified. Ringed seal diet was dominated by benthic isopod Saduria entomon that was recovered from over half of the stomachs. In addition to Saduria entomon, herring (Clupea harengus) were the most important fish species consumed. Other important prey were gobies (Gobiidae), smelt (Osmerus eperlanus) and common whitefish (Coregonus lavaretus). In terms of biomass, common whitefish became the most important prey whereas in numbers gobies dominated the diet. For grey seals, herring were the most common and numerous prey consumed that made up most of their diet. Other common species were sprat (Sprattus sprattus) and smelt. Other prey did not contribute substantially to grey seal diet. Additionally, the results of this study showed differences in diet composition between seals of different age and sex.
Keyword(s): Ringed seal grey seal Baltic Sea


Files in this item

Files Size Format View
Mehtonen_Monica_Pro_gradu_2019.pdf 1.421Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record