Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Supikoirien (Nyctereutes procyonoides ussuriensis) kyynärvarren normaalikulmien määritys ja suomensupien luustomuutosten toteaminen röntgenlöydöksistä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-07-03T07:09:18Z
dc.date.available 2019-07-03T07:09:18Z
dc.date.issued 2019-07-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24892
dc.title Supikoirien (Nyctereutes procyonoides ussuriensis) kyynärvarren normaalikulmien määritys ja suomensupien luustomuutosten toteaminen röntgenlöydöksistä fi
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Isokangas, Ria
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tarhatuilla suomensupeilla (Nyctereutes procyonoides ussuriensis) esiintyy etujalkojen epänormaalia taipumista ja tämä aiheuttaa eläimille hyvinvointiongelman. Etiologiaa taipumisen taustalla ei tunneta, mutta yhtenä osatekijänä epäillään eläinten lihavuutta. Etujalkojen asentoa arvioidaan eläviltä eläimiltä subjektiivisesti, mutta tarkempia tutkimuksia etujalkojen epänormaalin taipumisen aiheuttamista muutoksista jaloissa ei ole tehty. Tutkimuksen tavoite oli määrittää supikoirille kyynärvarren nivelkulmien normaaliarvot ja selvittää, voidaanko suomensupien etujalkojen epänormaali taipuminen todeta kahdesta suunnasta kuvatuista röntgenkuvista. Hypoteesimme oli, että epänormaali taipuminen voidaan todeta röntgenkuvista. Tutkimukseen käytettiin Itä-Suomen Yliopistolta saatujen 11 supikoiran ja 30 suomensupin ruhosta irrotettujen etujalkoja, joista otettiin kraniokaudaali- ja mediolateraalisuunnassa röntgenkuvat. Röntgenkuvia oli yhteensä 164, joista tutkimukseen käytettiin 123 kuvaa. Voima-analyysia ei tehty. Kuvien arviointiin ja mittaukseen käytettiin center of rotation of angulation (CORA) -menetelmää, jota käytetään apuna, kun ihmisillä ja koirilla suunnitellaan ortopedisia leikkauksia. Villien supikoirien kuvista määritettiin normaalit nivelkulmat sekä procurvatum, joiden avulla tarkasteltiin suomensupien etujalkojen taipuneisuutta. Kuvien arvioinnin ja mittauksen jälkeen tuloksia verrattiin Anu Lappalaisen tekemään subjektiiviseen arvioon kraniokaudaalisuunnasta otetuista röntgenkuvista sekä Ita-Suomen Yliopiston tekemään elävien suomensupien etujalkojen arvioon. CORA-tuloksia,subjektiivisen arvioinnin sekä elävänä tehdyn arvioinnin tuloksia verrattiin eläinten painoon. Tutkimuksen tekijä ei ollut mukana röntgenkuvauksessa, subjektiivisessa arviossa tai elävänä tehdyssä arviossa. Villien supikoirien normaalien nivelkulmien keskiarvot olivat (± keskihajonta) MPRA 66,1° (± 4,1°) LDRA 88,0° (± 4,6°) PRCA 89,9° (± 1,6°), DCRA 78,1° (± 3,3°) FPA 21,65° (± 3,3°), procurvatum 28,1° (± 2,9°), CORA vaihteluväli 1°-8°. Suomensupien etujaloista kraniokaudaalisuunnassa luokiteltiin 18 (35 %) jalkaa ja mediolateraalisuunnassa 9 (22%) jalkaa epänormaalisti taipuneiksi. Subjektiivinen (p=0.045) ja elävänä tehty arvio (p=0,001) etujalkojen epänormaalista taipumisesta korreloi painon kanssa, CORA-luokittelun ja painon välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p=0,095). Elävänä arvioinnilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys CORA-luokittelun (p=0,042) ja subjektiivisen arvioinnin (0,006) kanssa, mutta merkittävä tulos oli, ettei subjektiivinen arvioinnin ja CORA-luokittelun välillä ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (0,786). Suomensupien etujalkojen taipuneisuutta arvioidaan tiloilla eläviltä eläimiltä ja tutkimuksemme tulosten perusteella elävänä tehty arviointi on suhteellisen luotettava. Tutkimuksemme hypoteesi kumoutui osittain CORA-luokittelun ja subjektiivisen arvion yhteyden puuttumisen takia. Tulokset kuitenkin osoittavat, että etujalkojen epänormaalia taipumista esiintyy ja siihen olisi kiinnitettävä huomiota, jotta eläinten hyvinvointi ei kärsi. Erityisen tärkeää olisi huomioida etujalkojen rakenne jalostukseen valittavilta eläimiltä. fi
dct.subject foot bending en
dct.subject finnraccoon en
dct.subject raccoon dog en
dct.subject welfare en
dct.subject welfur en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Lappalainen, Anu
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:efaaf3e3-db84-4f1c-89c4-b8f02cf6b898
personal.identifier lib und
ethesis.principalprofessor Hänninen, Laura
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201907033142
dc.type.dcmitype Text
ethesis.mastersdegreeprogram Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Degree programme in veterinary medicine en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet i veterinärmedicin sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH90_001
ethesis.department.primary http://data.hulib.helsinki.fi/id/ela-3
ethesis.department.primary Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto fi
ethesis.department.primary Department Equine and Small Animal Medicine en
ethesis.department.primary Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin sv

Files in this item

Files Size Format View
LISURI_isokangas ria.pdf 7.643Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record