Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Alzheimerin tautia sairastavien viittomakielisten henkilöiden suoriutuminen objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä : pitkittäistutkimus

Show full item record

Title: Alzheimerin tautia sairastavien viittomakielisten henkilöiden suoriutuminen objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä : pitkittäistutkimus
Author(s): Kangas-Lumme, Jertta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Logopedics
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
There is very little research on the effects of memory illnesses such as Alzheimer's disease (AD) on the linguistic performance of congenitally deaf sign language users. With spoken language users the effects of AD are often first found in semantics and pragmatics. Deteriorated naming skills are often an early symptom of AD. As the disease progresses the linguistic skills are widely affected and communicating becomes difficult. When studying sign language users results have shown that people with AD have corresponding difficulties of comprehending and producing signed language as spoken language users with Dementia have with spoken language. The aim of this research was to study how two Finnish Sign Language (FSL) users with AD perform in object and action naming tests. The participants were evaluated with the Boston Naming Test (BNT) and the Action Naming Test (ANT) in two consecutive years. Of each performance, the researcher recorded the total score, the number of immediate answers, the time the participant spent on the task and how the answers were given. An analysis of naming errors was made. As a result it was noted that both object and action naming skills of the participants deteriorated as Dementia progressed. Action naming skill were less affected than object naming skill. The participants made more errors and gave less immediate responses in the BNT than in the ANT. Both the signed responses and the method of answering varied with the FSL users with a memory illness: the answers were given either in varying signs, by speaking only or by both speaking and signing simultaneously, or with signs created spontaneously in test situation. Most of the errors were Other errors, especially "I don't know" –answers in both tests. As a result of this study it is clear that there is a need for assessment tests which have been translated into sign language, since the existing naming tests are not necessarily suitable for testing signed language users without a culturally-sensitive translation. This study is the first longitudinal study in Finland focusing on evaluating Finnish Sign Language users with Dementia and the changes in their linguistic skills. It is also one of the first studies internationally on the linguistic changes of sign language users with a memory illness.
Muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin (AT), vaikutuksista syntymästään kuurojen viittomakielisten henkilöiden kielellisiin toimintoihin on tehty hyvin vähän tutkimusta. Puhuttujen kielten käyttäjillä AT:n vaikutukset havaitaan usein ensimmäisenä semantiikan ja pragmatiikan osa-alueilla. Nimeämistaitojen heikkeneminen on usein AT:n varhainen oire. Taudin edetessä kielelliset toiminnot häiriintyvät laaja-alaisesti ja vuorovaikutus ympäristön kanssa vaikeutuu. Viittomakielisiä henkilöitä tutkittaessa on havaittu, että AT:in sairastuneilla henkilöillä ilmenee vastaavia tuoton ja ymmärtämisen ongelmia viittomakielessä kuin muistisairailla puhuttujen kielten käyttäjillä puhuttujen kielten tuotossa ja ymmärtämisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kaksi AT:a sairastavaa viittomakielistä henkilöä suoriutuu objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä. Tutkittaville tehtiin Bostonin nimentätesti (BNT) ja toimintanimeämistesti (TNT) kahtena perättäisenä vuonna. Suorituksista kirjattiin kokonaispistemäärä, välittömien vastausten määrä, suoritusaika ja vastauksen antotapa. Nimeämisvirheille tehtiin virheanalyysi. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että viittomakielisillä henkilöillä sekä objektien- että toimintojen nimeämistaito heikkeni muistisairauden edetessä. Toimintojen nimeämistaito säilyi parempana kuin objektien nimeämistaito. Tutkittavat tekivät enemmän virheitä ja vähemmän välittömiä nimeämisiä BNT:ssä kuin TNT:ssä. Viittomakielisten muistisairaiden henkilöiden vastauksissa ilmeni paljon variaatiota sekä viittomatasolla että vastauksen antotavassa: vastauksia annettiin erilaisilla viittomilla, pelkästään puheella tai molemmilla samanaikaisesti, ja henkilöt loivat viittomia spontaanisti testaustilanteessa. Virheistä suurin osa oli muita virheitä, etenkin "en tiedä" –vastauksia molemmissa tehtävissä. Viittomakielelle käännetyille arviointivälineille on tarvetta, sillä olemassa olevat tehtävät eivät välttämättä sovellu viittomakielisten henkilöiden testaamiseen ilman kulttuuripiirteet huomioivan käännöksen tekoa. Tämä tutkimus on ensimmäinen viittomakielisten muistisairaiden henkilöiden arviointia ja kielellisiä muutoksia käsittelevä pitkittäistutkimus Suomessa ja myös kansainvälisesti ensimmäisiä aihetta käsitteleviä tutkimuksia.
Keyword(s): kuuro Alzheimerin tauti viittomakieli viittomakieliset kuurot nimeäminen arviointi Alzheimers sjukdom teckenspråk teckenspråkiga döva namning bedömning


Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu_Kangas-Lumme_Jertta_Maarit.pdf 1.038Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record