Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eläinperäisten ja ei-eläinperäisten haavanhoitotuotteiden vertailu osaihosiirteiden ottokohtien hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Show full item record

Title: Eläinperäisten ja ei-eläinperäisten haavanhoitotuotteiden vertailu osaihosiirteiden ottokohtien hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Author(s): Vainio, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Ihonsiirtoleikkauksien pitkästä historiasta huolimatta osaihosiirteen ottokohtien haavoihin ei ole vakiintunutta hoitoa. Osaihosiirteen ottokohdat aiheuttavat huomattavaa kipua ja epämukavuutta potilaille, minkä lisäksi avoimiin haavoihin liittyy infektion riski. Mahdollisimman nopeaa ja kivutonta paranemista ilman tulehduksia edistävän hoitomuodon tarve on suuri. Osaihosiirteen ottokohtien hoitoa tutkitaan tiiviisti ja aiheesta löytyy runsaasti tutkimuskirjallisuutta. Tämän Pro gradu -tutkielman teoriaosuudessa kuvaillaan lyhyesti ihon rakennetta, haavojen paranemista, ihonsiirtoleikkauksia ja osaihosiirteen ottokohtien hoitoon käytettäviä haavanhoitotuotteita. Lisäksi esitellään järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus menetelmänä. Empiirisessä osuudessa vertaillaan järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla eläinperäisten ja ei-eläinperäisten haavanhoitotuotteiden vaikutusta osaihosiirteen ottokohtien paranemiseen, tulehduksiin ja kipuun. Tutkimukseen sisällytettyjen tutkimusten laatu arvioidaan. Hakustrategialla löydettiin yhteensä 3552 viitettä. Lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin yhteensä 23 artikkelia, joista 21 oli vertailevia kliinisiä alkuperäistutkimuksia ja kaksi aiemmin toteutettuja kirjallisuuskatsauksia. Alkuperäistutkimuksista 20 käsitteli lopputulosmuuttujana paranemista, 14 tulehdusta ja 17 kipua osaihosiirteen ottokohtien hoidossa. Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa saatujen tulosten perusteella eläinperäiset haavanhoitotuotteet saattavat nopeuttaa paranemista ja vähentää kipua osaihosiirteiden ottokohtien hoidossa ei-eläinperäisiin haavanhoitotuotteisiin verrattuna. Tulehduksen suhteen tulokset olivat ristiriitaisia. Kliinisten alkuperäistutkimusten raportointi oli monilta osin puutteellista niiden menetelmällisen laadun arvioimiseksi. Lisäksi havaittiin puutteita etenkin potilaiden, hoitohenkilökunnan ja lopputulosmuuttujien arvioijien sokkoutuksessa. Tutkimukset olivat myös heterogeenisia lopputulosmuuttujien määritelmien ja mittaustapojen suhteen. Siksi tämän järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tuloksiin sisältyy huomattavaa epävarmuutta. Tämän tutkielman vahvuutena voidaan pitää kirjallisuushaun, menetelmällisen laadun arvioinnin ja tulosten raportoinnin toteuttamista läpinäkyvästi ja järjestelmällisesti. Tutkielman heikkoutena on, että kriittiset työvaiheet suoritti ainoastaan yksi henkilö, mikä lisää harhan riskiä ja voi vähentää tutkimuksen toistettavuutta.
Despite the long history of skin grafting, there is no standardized treatment for split-thickness skin graft donor sites. These sites cause a notable amount of pain and discomfort to the patients and open wounds also introduce a risk for infection. There is an extensive need for treatment options promoting the fastest and least painful healing possible while also being infection-free. The treatment of split-thickness skin graft donor sites is constantly studied and there is plenty of scientific literature available about this topic. In the theory section of this Master’s thesis, the structure of skin, the process of wound healing, skin grafting surgery and wound care products for split-thickness skin graft donor sites are briefly introduced. Additionally, the method of systematic review is described. In the empirical section, a systematic review is performed to compare animal- and non-animal-based wound care products in the treatment of split skin graft donor sites. The methodological quality of the included studies is reviewed. In the literature search, 3552 references were found. In this systematic review a total of 23 articles were included comprising of 21 comparative clinical studies and two previous literature reviews. Of the original studies, 20 reviewed healing, 14 infection and 17 pain of the split-thickness skin graft donor sites. Based on the results of the systematic review, animal-based wound care products might promote healing and reduce pain experienced by patients in the treatment of split-thickness skin graft donor sites when compared with non-animal-based wound care products. The results concerning infection were inconsistent. Generally, the reporting of the clinical original studies was not comprehensive enough for proper evaluation of methodological quality. Some defects, mostly in the blinding of the patients, study personnel and the assessors of outcomes, were also found. Moreover, the studies were heterogeneous in their definitions and measuring of the reported outcomes. Therefore, there is substantial uncertainty in the results of this systematic review. The systematic and transparent way of conducting the literature search, the review of the methodological quality and the reporting of the outcomes can be considered as a strength of this thesis. The main weakness is, that only one person performed the critical steps of this study, which might increase the risk of bias and reduce the repeatability of the study.
Keyword(s): split-thickness skin graft donor site animal-based non-animal-based wound care product healing infection pain systematic review osaihosiirteen ottokohta eläinperäinen ei-eläinperäinen haavanhoitotuote paraneminen infektio kipu järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus


Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Vainio_Sanna.pdf 942.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record