Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eläinperäisten ja ei-eläinperäisten haavanhoitotuotteiden vertailu osaihosiirteiden ottokohtien hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-07-09T07:22:34Z
dc.date.available 2019-07-09T07:22:34Z
dc.date.issued 2019-07-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24950
dc.title Eläinperäisten ja ei-eläinperäisten haavanhoitotuotteiden vertailu osaihosiirteiden ottokohtien hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus fi
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.discipline Social pharmacy en
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-6
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.department Farmasian tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Pharmacy en
ethesis.department Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Vainio, Sanna
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Ihonsiirtoleikkauksien pitkästä historiasta huolimatta osaihosiirteen ottokohtien haavoihin ei ole vakiintunutta hoitoa. Osaihosiirteen ottokohdat aiheuttavat huomattavaa kipua ja epämukavuutta potilaille, minkä lisäksi avoimiin haavoihin liittyy infektion riski. Mahdollisimman nopeaa ja kivutonta paranemista ilman tulehduksia edistävän hoitomuodon tarve on suuri. Osaihosiirteen ottokohtien hoitoa tutkitaan tiiviisti ja aiheesta löytyy runsaasti tutkimuskirjallisuutta. Tämän Pro gradu -tutkielman teoriaosuudessa kuvaillaan lyhyesti ihon rakennetta, haavojen paranemista, ihonsiirtoleikkauksia ja osaihosiirteen ottokohtien hoitoon käytettäviä haavanhoitotuotteita. Lisäksi esitellään järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus menetelmänä. Empiirisessä osuudessa vertaillaan järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla eläinperäisten ja ei-eläinperäisten haavanhoitotuotteiden vaikutusta osaihosiirteen ottokohtien paranemiseen, tulehduksiin ja kipuun. Tutkimukseen sisällytettyjen tutkimusten laatu arvioidaan. Hakustrategialla löydettiin yhteensä 3552 viitettä. Lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin yhteensä 23 artikkelia, joista 21 oli vertailevia kliinisiä alkuperäistutkimuksia ja kaksi aiemmin toteutettuja kirjallisuuskatsauksia. Alkuperäistutkimuksista 20 käsitteli lopputulosmuuttujana paranemista, 14 tulehdusta ja 17 kipua osaihosiirteen ottokohtien hoidossa. Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa saatujen tulosten perusteella eläinperäiset haavanhoitotuotteet saattavat nopeuttaa paranemista ja vähentää kipua osaihosiirteiden ottokohtien hoidossa ei-eläinperäisiin haavanhoitotuotteisiin verrattuna. Tulehduksen suhteen tulokset olivat ristiriitaisia. Kliinisten alkuperäistutkimusten raportointi oli monilta osin puutteellista niiden menetelmällisen laadun arvioimiseksi. Lisäksi havaittiin puutteita etenkin potilaiden, hoitohenkilökunnan ja lopputulosmuuttujien arvioijien sokkoutuksessa. Tutkimukset olivat myös heterogeenisia lopputulosmuuttujien määritelmien ja mittaustapojen suhteen. Siksi tämän järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tuloksiin sisältyy huomattavaa epävarmuutta. Tämän tutkielman vahvuutena voidaan pitää kirjallisuushaun, menetelmällisen laadun arvioinnin ja tulosten raportoinnin toteuttamista läpinäkyvästi ja järjestelmällisesti. Tutkielman heikkoutena on, että kriittiset työvaiheet suoritti ainoastaan yksi henkilö, mikä lisää harhan riskiä ja voi vähentää tutkimuksen toistettavuutta. fi
dct.abstract Despite the long history of skin grafting, there is no standardized treatment for split-thickness skin graft donor sites. These sites cause a notable amount of pain and discomfort to the patients and open wounds also introduce a risk for infection. There is an extensive need for treatment options promoting the fastest and least painful healing possible while also being infection-free. The treatment of split-thickness skin graft donor sites is constantly studied and there is plenty of scientific literature available about this topic. In the theory section of this Master’s thesis, the structure of skin, the process of wound healing, skin grafting surgery and wound care products for split-thickness skin graft donor sites are briefly introduced. Additionally, the method of systematic review is described. In the empirical section, a systematic review is performed to compare animal- and non-animal-based wound care products in the treatment of split skin graft donor sites. The methodological quality of the included studies is reviewed. In the literature search, 3552 references were found. In this systematic review a total of 23 articles were included comprising of 21 comparative clinical studies and two previous literature reviews. Of the original studies, 20 reviewed healing, 14 infection and 17 pain of the split-thickness skin graft donor sites. Based on the results of the systematic review, animal-based wound care products might promote healing and reduce pain experienced by patients in the treatment of split-thickness skin graft donor sites when compared with non-animal-based wound care products. The results concerning infection were inconsistent. Generally, the reporting of the clinical original studies was not comprehensive enough for proper evaluation of methodological quality. Some defects, mostly in the blinding of the patients, study personnel and the assessors of outcomes, were also found. Moreover, the studies were heterogeneous in their definitions and measuring of the reported outcomes. Therefore, there is substantial uncertainty in the results of this systematic review. The systematic and transparent way of conducting the literature search, the review of the methodological quality and the reporting of the outcomes can be considered as a strength of this thesis. The main weakness is, that only one person performed the critical steps of this study, which might increase the risk of bias and reduce the repeatability of the study. en
dct.subject split-thickness skin graft donor site en
dct.subject animal-based en
dct.subject non-animal-based en
dct.subject wound care product en
dct.subject healing en
dct.subject infection en
dct.subject pain en
dct.subject systematic review en
dct.subject osaihosiirteen ottokohta fi
dct.subject eläinperäinen fi
dct.subject ei-eläinperäinen fi
dct.subject haavanhoitotuote fi
dct.subject paraneminen fi
dct.subject infektio fi
dct.subject kipu fi
dct.subject järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Blom, Marja
ethesis.supervisor Saarukka, Laura
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:374335b9-2264-4743-9082-183e0edc554a
personal.identifier lib und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201907093179
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Comparison of animal- and non-animal-based wound care products in the treatment of split-thickness skin graft donor sites : systematic review en
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Vainio_Sanna.pdf 942.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record