Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yli 75-vuotiailla terveyskeskuspotilailla moniammatillisesti toteutetun omahoitomallin kustannusvaikuttavuus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-07-09T09:04:39Z
dc.date.available 2019-07-09T09:04:39Z
dc.date.issued 2019-07-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24953
dc.title Yli 75-vuotiailla terveyskeskuspotilailla moniammatillisesti toteutetun omahoitomallin kustannusvaikuttavuus fi
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.discipline Social pharmacy en
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-6
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.department Farmasian tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Pharmacy en
ethesis.department Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Äijö, Nelli
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Väestön ikääntyessä ja monisairaiden potilaiden määrän kasvaessa terveydenhuollon menot kasvavat. Syntyy tarve uusille hoitomuodoille ja toimintamalleille, joissa potilaan tarpeet otetaan huomioon ennaltaehkäisevästi ja potilaskeskeisesti. Suomessa ja kansainvälisesti on kehitetty iäkkäiden, pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa kehittäviä hoitomuotoja, joista yksi on omahoitomalli. Tässä pitkittäisessä, satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin omahoitomallin vaikutusta terveyspalveluiden käytöstä aiheutuviin kustannuksiin, potilaiden fyysiseen suorituskykyyn ja potilaiden elämänlaatuun. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia omahoitomallin kustannusvaikuttavuutta normaaliin hoitokäytäntöön verrattuna. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voidaanko rationaalisella lääkehoidolla ja omahoitoa tukemalla ennaltaehkäistä iäkkäiden toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä ja vähentää terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia. Tutkimus toteutettiin vuosina 2014–2018 moniammatillisena yhteistyönä Tornion terveyskeskuksen, Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan ja Alatornion apteekin kanssa. Interventioryhmän potilaille tehtiin haastatteluun perustuva lääkehoidon kokonaisarviointi ja muodostettiin lääkehoitosuunnitelma. Lisäksi interventioryhmän potilaille laadittiin terveys- ja hoitosuunnitelma, joka yhdistettiin lääkehoitosuunnitelman kanssa kokonaisvaltaiseksi omahoitosuunnitelmaksi moniammatillisessa palaverissa. Interventioryhmän potilaille nimettiin omahoitaja, johon potilaat pystyivät olla yhteydessä tutkimuksen aikana kiireettömissä terveyttä koskevissa asioissa. Kontrolliryhmälle tehtiin lääkehoidon tarkistus potilastietokannan tietojen perusteella ja heidän hoitoaan jatkettiin normaalin hoitokäytänteen mukaisesti. Kustannus- ja vaikuttavuustietoa kerättiin potilailta kahden vuoden ajalta. Tutkimuksen vaikuttavuusaineisto kerättiin Tornion terveyskeskuksessa, jossa interventio- ja kontrolliryhmän potilaiden elämänlaatua mitattiin SF-36-geneerisellä elämänlaadun mittarilla ja fyysistä suorituskykyä lyhyellä fyysisen suorituskyvyn testistöllä (SPPB). SF-36-mittarin tulokset muutettiin SF-6Dmittarin yhden indeksiluvun tuloksiksi elämänlaadun ja laatupainotettujen lisäelinvuosien (QALY) laskemiseksi. Tiedot terveyspalveluiden käytöstä kerättiin potilastietojärjestelmästä ja muutettiin kustannuksiksi kansallisen yksikkökustannusjulkaisun avulla. Tutkimusryhmät olivat lähtötilanteessa tilastollisesti merkitsevästi samanlaiset. Kahden vuoden seurantajakson aikana interventioja kontrolliryhmän välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa suorituskyvyssä, elämänlaadussa ja terveyspalveluiden käytöstä aiheutuneissa kustannuksissa. Interventioryhmän terveydenhuollon käytöstä aiheutuneet kustannukset olivat kuitenkin kahden vuoden seurantajaksolla keskimäärin 2 406 euroa pienemmät kuin kontrolliryhmällä. Intervention todettiin olevan kustannusvaikuttava normaaliin hoitokäytänteeseen nähden. Inkrementaalinen kustannusvaikuttavuus oli -64 504 €/QALY. Iäkkäiden terveyspalveluiden käytön kustannusten hillitsemiseksi on suositeltavaa tukea iäkkäiden omahoitoa ja toimintakykyä omahoitomallin kaltaisella interventiolla. Tutkimuksen luotettavuutta lisää reaalimaailman datan käyttö. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa suomalaisessa avoterveydenhuollossa hillitsemään monisairaiden vanhusten hoidon aiheuttamia kustannuksia. fi
dct.abstract As the population becomes older and the amount of multimorbid patients increases, also health care spending increases. New care models are needed where patients’ needs are taken into consideration by providing preventive and patient-centred care. In Finland and internationally, new ways to treat elderly, chronically ill patients have been developed. One of the new models is the health and care plan model. This longitudinal, randomised, controlled trial studied the health and care plan model’s impact on healthcare costs, patients’ physical functioning and patients’ quality of life. The aim of the study was to study the cost-effectiveness of the health and care plan model compared to standard care practice. The goal of this study was to study if rational pharmacotherapy and self-management support can prevent the decline in physical functioning, the decline in quality of life and the increase in health service use and costs among elderly population. This study was conducted between 2014-2018 as a multi-disciplinary cooperation between Tornio health station, University of Helsinki Faculty of Pharmacy and Alatornio pharmacy. The patients in this study were over 75-year old, multimorbid, community dwelling, polypharmacy patients. The patients in the intervention group received an interview based clinical medication review and were formed a medication plan. Furthermore, the patients in the intervention group were planned a health and care plan that was combined with the medication plan into a comprehensive self-management plan in a multi-disciplinary meeting. A case manager was appointed for the patients in the intervention group and the case manager could be contacted by the patients in the intervention group at any point of the study if there arose a non-acute concern with the patient’s health. The patients in the control group were conducted a prescription review based on the information available in the electronic health records system and continued receiving the standard care practice. Cost and effectiveness data were gathered from the patients over the period of two years. The effectiveness data were gathered at Tornio health station where the intervention and control group’s quality of life was measured with the SF-36 generic quality of life measure and physical functioning was measured with Short Physical Performance Battery (SPPB). The quality of life data gathered with SF-36 were transformed into one preference based single index score SF-6D to calculate the quality of life and quality adjusted life years (QALY). Data about the use of health services were extracted from the electronic health records system and transformed into costs by using the national reference costs. At the beginning of the study, the intervention and control group were statistically significantly similar. During the two-year follow-up, no statistically or clinically significant differences were observed between the intervention and control group in their quality of life, in their physical functioning or in the costs of used health services. However, in the intervention group, the cost of used health services was on average 2 406 euros smaller than those of the control group’s during the two-year follow-up. The health and care plan model was cost-effective compared to standard care practice. The incremental cost-effectiveness ratio was -64 504 € per one QALY. Based on this study, it is recommended to support the self-management and physical functioning of the elderly with an intervention like health and care plan model to decrease the health care spending. The results of this study can be applied to Finnish healthcare system to decrease the health care spending of multimorbid, community dwelling and polypharmacy elderly patients. The use of real-world evidence increases the reliability of this study. en
dct.subject cost-effectiveness en
dct.subject self-management en
dct.subject care plan en
dct.subject real-world evidence en
dct.subject clinical medication review en
dct.subject elderly en
dct.subject kustannusvaikuttavuus fi
dct.subject omahoito fi
dct.subject hoitosuunnitelma fi
dct.subject reaalimaailman data fi
dct.subject lääkehoidon kokonaisarviointi fi
dct.subject iäkkäät fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kari, Heini
ethesis.supervisor Blom, Marja
ethesis.supervisor Laaksonen, Raisa
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:2ab224fd-90e9-42f8-a84c-0dcd146bfdfd
personal.identifier lib und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
studies.notes embargo 3.6.2020 asti und
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201907093182
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Cost-effectiveness of a multidisciplinary self-management plan for over 75-year old community-dwelling patients en
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu_Nelli Äijö.pdf 673.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record