Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkehoitoprosessin toteutuminen iäkkäiden omaishoidossa

Show full item record

Title: Lääkehoitoprosessin toteutuminen iäkkäiden omaishoidossa
Author(s): Karasti, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Omaishoito on yleistynyt Suomessa painottuen yhä iäkkäämpään väestöön. Vaikka lääkehoidon toteutumista omaishoidossa on tutkittu, ja siinä tiedetään olevan merkittäviä lääkitysturvallisuusriskejä, tutkimustieto iäkkäiden omaishoitoperheiden näkökulmasta on vielä vähäistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata vähintään 65-vuotiaiden omaishoidettavien sekä sopimushoitajien lääkehoitoprosessin toteutumista. Tavoitteena oli tunnistaa poikkeamat ja lääkitysturvallisuusriskit ja selvittää miten omaishoitajat hallitsevat niitä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin omaishoitoperheiden omat kehitysehdotukset turvallisen lääkehoitoprosessin parantamiseksi. Tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 21 vapaaehtoista pääkaupunkiseudulla asuvaa omaishoitoperhettä. Tutkimus suoritettiin laadullisena haastattelututkimuksena omaishoitoperheiden kotona. Haastatteluissa yhdistettiin puolistrukturoitua runkoa ja narratiivista kerrontaa. Aineisto kerättiin keväällä ja kesällä 2018. Tutkimus analysoitiin abduktiivisella sisällönanalyysilla yhdistäen sekä aineisto- että teorialähtöistä lähestymistapaa. Aineistosta pyrittiin löytämään toistuvia tekijöitä koodaamalla ja ryhmittelemällä ilmaisuja. Tutkimuksen tuloksia verrattiin aikaisempaan teoriaan ja tulokset täydennettiin lääkehoitoprosessinkuvaan ja lääkehoitoprosessin riskitekijöistä piirrettiin kalanruotokuvaaja. Omaishoitoperheet olivat kohdanneet poikkeamia lääkehoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Eniten poikkeamia ilmeni lääkeneuvonnassa, lääkkeen antamisessa ja ottamisessa sekä lääkehoidon seurannassa. Myötävaikuttavina tekijöinä poikkeamien taustalla toistuivat terveydenhuollon henkilökunnan kiire ja vastuun jääminen omaishoitajalle. Omaishoitoperheet toivoisivat enemmän neuvontaa, lääkehoidon seurantaa sekä parempaa vuorovaikutusta terveydenhuoltoon. Omaishoitajat kokivat monesti jääneensä yksin huolehtimaan toisen henkilön lääkehoidosta, eikä tukea terveydenhuollolta tullut riittävästi. Helpottamalla omaishoitoperheiden lääkäriin pääsyä, parantamalla lääkärin tavoitettavuutta, lisäämällä omaishoitajien saamaa neuvontaa ja tukea terveydenhuollolta, myös apteekeilta, voitaisi kotona tapahtuvan lääkehoidon turvallisuutta parantaa.
The amount of informal caregiving has increased in Finland, with a growing emphasis on the older adults. Although the medication management process in informal caregiving has been studied and is known to have significant risks, research data focusing on the older adults is still limited. The aim of this study was to describe the medication management process of informal carers and care recipients of at least 65 years old. The aim was to identify medication errors and medication risks in the medication management process and to find out how the caregivers manage them. In addition, the study examined the informal carers and care recipients own development proposals to improve medication management process. A total of 21 volunteer informal carers and care recipients living in the Helsinki metropolitan area were recruited to this study. The study was conducted as a qualitative interview survey in the homes of the participants. The interviews were a combination of semi-structured interviews and narrative approach. The material to this study was collected during spring and summer 2018. The study was analysed with abductive content analysis combining both deductive and inductive approach. The aim was to find repetitive elements by encoding and grouping expressions. The results of this study were compared with previous theory and the results were supplemented with a picture of the medication management process and a fishbone diagram was drawn from the risk factors and contributing factors of the medication management process. The families had medication errors in all stages of the medication management process. The most frequent medication errors were found in counselling, medication administration and in medication treatment monitoring. As a contributing factor, the healthcare professionals’ haste and the responsibility of the caregiver recurred in the background of the medication errors. Family caregivers and care recipients wish to have more counselling, more monitoring of medication and better interaction with health care. Carers often felt left alone to take care of another person's medications and felt they lack support from healthcare. By facilitating access to a physician, improving the availability of a physician, increasing the amount of counseling and support provided by healthcare, including pharmacies, could the safety of medication management at home be improved.
Keyword(s): elderly Informal caregiving medication safety medication process medication risk medication error iäkkäät omaishoito lääkitysturvallisuus lääkehoitoprosessi lääkehoidon riskitekijät lääkehoidon poikkeamat


Files in this item

Files Size Format View
Karasti_Eveliina_Pro_gradu_2019.pdf 1.930Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record