Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkehoitoprosessin toteutuminen iäkkäiden omaishoidossa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-07-09T09:39:30Z
dc.date.available 2019-07-09T09:39:30Z
dc.date.issued 2019-07-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24955
dc.title Lääkehoitoprosessin toteutuminen iäkkäiden omaishoidossa fi
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.discipline Social pharmacy en
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-6
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.department Farmasian tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Pharmacy en
ethesis.department Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Karasti, Eveliina
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Omaishoito on yleistynyt Suomessa painottuen yhä iäkkäämpään väestöön. Vaikka lääkehoidon toteutumista omaishoidossa on tutkittu, ja siinä tiedetään olevan merkittäviä lääkitysturvallisuusriskejä, tutkimustieto iäkkäiden omaishoitoperheiden näkökulmasta on vielä vähäistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata vähintään 65-vuotiaiden omaishoidettavien sekä sopimushoitajien lääkehoitoprosessin toteutumista. Tavoitteena oli tunnistaa poikkeamat ja lääkitysturvallisuusriskit ja selvittää miten omaishoitajat hallitsevat niitä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin omaishoitoperheiden omat kehitysehdotukset turvallisen lääkehoitoprosessin parantamiseksi. Tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 21 vapaaehtoista pääkaupunkiseudulla asuvaa omaishoitoperhettä. Tutkimus suoritettiin laadullisena haastattelututkimuksena omaishoitoperheiden kotona. Haastatteluissa yhdistettiin puolistrukturoitua runkoa ja narratiivista kerrontaa. Aineisto kerättiin keväällä ja kesällä 2018. Tutkimus analysoitiin abduktiivisella sisällönanalyysilla yhdistäen sekä aineisto- että teorialähtöistä lähestymistapaa. Aineistosta pyrittiin löytämään toistuvia tekijöitä koodaamalla ja ryhmittelemällä ilmaisuja. Tutkimuksen tuloksia verrattiin aikaisempaan teoriaan ja tulokset täydennettiin lääkehoitoprosessinkuvaan ja lääkehoitoprosessin riskitekijöistä piirrettiin kalanruotokuvaaja. Omaishoitoperheet olivat kohdanneet poikkeamia lääkehoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Eniten poikkeamia ilmeni lääkeneuvonnassa, lääkkeen antamisessa ja ottamisessa sekä lääkehoidon seurannassa. Myötävaikuttavina tekijöinä poikkeamien taustalla toistuivat terveydenhuollon henkilökunnan kiire ja vastuun jääminen omaishoitajalle. Omaishoitoperheet toivoisivat enemmän neuvontaa, lääkehoidon seurantaa sekä parempaa vuorovaikutusta terveydenhuoltoon. Omaishoitajat kokivat monesti jääneensä yksin huolehtimaan toisen henkilön lääkehoidosta, eikä tukea terveydenhuollolta tullut riittävästi. Helpottamalla omaishoitoperheiden lääkäriin pääsyä, parantamalla lääkärin tavoitettavuutta, lisäämällä omaishoitajien saamaa neuvontaa ja tukea terveydenhuollolta, myös apteekeilta, voitaisi kotona tapahtuvan lääkehoidon turvallisuutta parantaa. fi
dct.abstract The amount of informal caregiving has increased in Finland, with a growing emphasis on the older adults. Although the medication management process in informal caregiving has been studied and is known to have significant risks, research data focusing on the older adults is still limited. The aim of this study was to describe the medication management process of informal carers and care recipients of at least 65 years old. The aim was to identify medication errors and medication risks in the medication management process and to find out how the caregivers manage them. In addition, the study examined the informal carers and care recipients own development proposals to improve medication management process. A total of 21 volunteer informal carers and care recipients living in the Helsinki metropolitan area were recruited to this study. The study was conducted as a qualitative interview survey in the homes of the participants. The interviews were a combination of semi-structured interviews and narrative approach. The material to this study was collected during spring and summer 2018. The study was analysed with abductive content analysis combining both deductive and inductive approach. The aim was to find repetitive elements by encoding and grouping expressions. The results of this study were compared with previous theory and the results were supplemented with a picture of the medication management process and a fishbone diagram was drawn from the risk factors and contributing factors of the medication management process. The families had medication errors in all stages of the medication management process. The most frequent medication errors were found in counselling, medication administration and in medication treatment monitoring. As a contributing factor, the healthcare professionals’ haste and the responsibility of the caregiver recurred in the background of the medication errors. Family caregivers and care recipients wish to have more counselling, more monitoring of medication and better interaction with health care. Carers often felt left alone to take care of another person's medications and felt they lack support from healthcare. By facilitating access to a physician, improving the availability of a physician, increasing the amount of counseling and support provided by healthcare, including pharmacies, could the safety of medication management at home be improved. en
dct.subject elderly en
dct.subject Informal caregiving en
dct.subject medication safety en
dct.subject medication process en
dct.subject medication risk en
dct.subject medication error en
dct.subject iäkkäät fi
dct.subject omaishoito fi
dct.subject lääkitysturvallisuus fi
dct.subject lääkehoitoprosessi fi
dct.subject lääkehoidon riskitekijät fi
dct.subject lääkehoidon poikkeamat fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.supervisor Kiiski, Annika
ethesis.supervisor Kivelä, Sirkka-Liisa
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:49304fc6-ecd8-46de-82c6-2ce547e330b5
personal.identifier lib und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
studies.notes embargo 3.6.2021 asti und
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201907093184
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Process of medical treatment in the informal caregiving of the elderly en
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Karasti_Eveliina_Pro_gradu_2019.pdf 1.930Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record