Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Alzheimerin tautia sairastavien viittomakielisten henkilöiden suoriutuminen objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä : pitkittäistutkimus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-11-04T10:06:15Z
dc.date.available 2014-11-04T10:06:15Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/249
dc.title Alzheimerin tautia sairastavien viittomakielisten henkilöiden suoriutuminen objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä : pitkittäistutkimus fi
ethesis.discipline Logopedics en
ethesis.discipline Logopedia fi
ethesis.discipline Logopedi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5ba79ca7-8407-4fb8-a385-249ba8401167
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Institute of Behavioural Sciences en
ethesis.department Käyttäytymistieteiden laitos fi
ethesis.department Institutionen för beteendevetenskaper sv
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
dct.creator Kangas-Lumme, Jertta
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract There is very little research on the effects of memory illnesses such as Alzheimer's disease (AD) on the linguistic performance of congenitally deaf sign language users. With spoken language users the effects of AD are often first found in semantics and pragmatics. Deteriorated naming skills are often an early symptom of AD. As the disease progresses the linguistic skills are widely affected and communicating becomes difficult. When studying sign language users results have shown that people with AD have corresponding difficulties of comprehending and producing signed language as spoken language users with Dementia have with spoken language. The aim of this research was to study how two Finnish Sign Language (FSL) users with AD perform in object and action naming tests. The participants were evaluated with the Boston Naming Test (BNT) and the Action Naming Test (ANT) in two consecutive years. Of each performance, the researcher recorded the total score, the number of immediate answers, the time the participant spent on the task and how the answers were given. An analysis of naming errors was made. As a result it was noted that both object and action naming skills of the participants deteriorated as Dementia progressed. Action naming skill were less affected than object naming skill. The participants made more errors and gave less immediate responses in the BNT than in the ANT. Both the signed responses and the method of answering varied with the FSL users with a memory illness: the answers were given either in varying signs, by speaking only or by both speaking and signing simultaneously, or with signs created spontaneously in test situation. Most of the errors were Other errors, especially "I don't know" –answers in both tests. As a result of this study it is clear that there is a need for assessment tests which have been translated into sign language, since the existing naming tests are not necessarily suitable for testing signed language users without a culturally-sensitive translation. This study is the first longitudinal study in Finland focusing on evaluating Finnish Sign Language users with Dementia and the changes in their linguistic skills. It is also one of the first studies internationally on the linguistic changes of sign language users with a memory illness. en
dct.abstract Muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin (AT), vaikutuksista syntymästään kuurojen viittomakielisten henkilöiden kielellisiin toimintoihin on tehty hyvin vähän tutkimusta. Puhuttujen kielten käyttäjillä AT:n vaikutukset havaitaan usein ensimmäisenä semantiikan ja pragmatiikan osa-alueilla. Nimeämistaitojen heikkeneminen on usein AT:n varhainen oire. Taudin edetessä kielelliset toiminnot häiriintyvät laaja-alaisesti ja vuorovaikutus ympäristön kanssa vaikeutuu. Viittomakielisiä henkilöitä tutkittaessa on havaittu, että AT:in sairastuneilla henkilöillä ilmenee vastaavia tuoton ja ymmärtämisen ongelmia viittomakielessä kuin muistisairailla puhuttujen kielten käyttäjillä puhuttujen kielten tuotossa ja ymmärtämisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kaksi AT:a sairastavaa viittomakielistä henkilöä suoriutuu objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä. Tutkittaville tehtiin Bostonin nimentätesti (BNT) ja toimintanimeämistesti (TNT) kahtena perättäisenä vuonna. Suorituksista kirjattiin kokonaispistemäärä, välittömien vastausten määrä, suoritusaika ja vastauksen antotapa. Nimeämisvirheille tehtiin virheanalyysi. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että viittomakielisillä henkilöillä sekä objektien- että toimintojen nimeämistaito heikkeni muistisairauden edetessä. Toimintojen nimeämistaito säilyi parempana kuin objektien nimeämistaito. Tutkittavat tekivät enemmän virheitä ja vähemmän välittömiä nimeämisiä BNT:ssä kuin TNT:ssä. Viittomakielisten muistisairaiden henkilöiden vastauksissa ilmeni paljon variaatiota sekä viittomatasolla että vastauksen antotavassa: vastauksia annettiin erilaisilla viittomilla, pelkästään puheella tai molemmilla samanaikaisesti, ja henkilöt loivat viittomia spontaanisti testaustilanteessa. Virheistä suurin osa oli muita virheitä, etenkin "en tiedä" –vastauksia molemmissa tehtävissä. Viittomakielelle käännetyille arviointivälineille on tarvetta, sillä olemassa olevat tehtävät eivät välttämättä sovellu viittomakielisten henkilöiden testaamiseen ilman kulttuuripiirteet huomioivan käännöksen tekoa. Tämä tutkimus on ensimmäinen viittomakielisten muistisairaiden henkilöiden arviointia ja kielellisiä muutoksia käsittelevä pitkittäistutkimus Suomessa ja myös kansainvälisesti ensimmäisiä aihetta käsitteleviä tutkimuksia. fi
dct.subject kuuro fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Pekkala, Seija
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:67a45663-e0b4-4bc5-912e-617ae7bb50f7
dct.subject.YSOFI Alzheimerin tauti
dct.subject.YSOFI viittomakieli
dct.subject.YSOFI viittomakieliset
dct.subject.YSOFI kuurot
dct.subject.YSOFI nimeäminen
dct.subject.YSOFI arviointi
dct.subject.YSOSV Alzheimers sjukdom
dct.subject.YSOSV teckenspråk
dct.subject.YSOSV teckenspråkiga
dct.subject.YSOSV döva
dct.subject.YSOSV namning
dct.subject.YSOSV bedömning
ethesis.degreeprogram Logopedian koulutus fi
ethesis.degreeprogram Logopedics en
ethesis.degreeprogram Utbildning i logopedi sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/D859766e-88d1-4d18-b1b2-2ff62235104a
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2014-09-23 15:01:32:046
ethesis-internal.title.primary Alzheimerin tautia sairastavien viittomakielisten henkilöiden suoriutuminen objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä. Pitkittäistutkimus. en
ethesis-internal.title.secondary Sign Language Users with Alzheimer’s disease and their performance in object and action naming tests en
ethesis-internal.abstract.secondary There is very little research on the effects of memory illnesses such as Alzheimer’s disease (AD) on the linguistic performance of congenitally deaf sign language users. With spoken language users the effects of AD are often first found in semantics and pragmatics. Deteriorated naming skills are often an early symptom of AD. As the disease progresses the linguistic skills are widely affected and communicating becomes difficult. When studying sign language users results have shown that people with AD have corresponding difficulties of comprehending and producing signed language as spoken language users with Dementia have with spoken language. The aim of this research was to study how two Finnish Sign Language (FSL) users with AD perform in object and action naming tests. The participants were evaluated with the Boston Naming Test (BNT) and the Action Naming Test (ANT) in two consecutive years. Of each performance, the researcher recorded the total score, the number of immediate answers, the time the participant spent on the task and how the answers were given. An analysis of naming errors was made. As a result it was noted that both object and action naming skills of the participants deteriorated as Dementia progressed. Action naming skill were less affected than object naming skill. The participants made more errors and gave less immediate responses in the BNT than in the ANT. Both the signed responses and the method of answering varied with the FSL users with a memory illness: the answers were given either in varying signs, by speaking only or by both speaking and signing simultaneously, or with signs created spontaneously in test situation. Most of the errors were Other errors, especially “I don’t know” –answers in both tests. As a result of this study it is clear that there is a need for assessment tests which have been translated into sign language, since the existing naming tests are not necessarily suitable for testing signed language users without a culturally-sensitive translation. This study is the first longitudinal study in Finland focusing on evaluating Finnish Sign Language users with Dementia and the changes in their linguistic skills. It is also one of the first studies internationally on the linguistic changes of sign language users with a memory illness. en
ethesis-internal.abstract.primary Muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin (AT), vaikutuksista syntymästään kuurojen viittomakielisten henkilöiden kielellisiin toimintoihin on tehty hyvin vähän tutkimusta. Puhuttujen kielten käyttäjillä AT:n vaikutukset havaitaan usein ensimmäisenä semantiikan ja pragmatiikan osa-alueilla. Nimeämistaitojen heikkeneminen on usein AT:n varhainen oire. Taudin edetessä kielelliset toiminnot häiriintyvät laaja-alaisesti ja vuorovaikutus ympäristön kanssa vaikeutuu. Viittomakielisiä henkilöitä tutkittaessa on havaittu, että AT:in sairastuneilla henkilöillä ilmenee vastaavia tuoton ja ymmärtämisen ongelmia viittomakielessä kuin muistisairailla puhuttujen kielten käyttäjillä puhuttujen kielten tuotossa ja ymmärtämisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kaksi AT:a sairastavaa viittomakielistä henkilöä suoriutuu objektien ja toimintojen nimeämistehtävissä. Tutkittaville tehtiin Bostonin nimentätesti (BNT) ja toimintanimeämistesti (TNT) kahtena perättäisenä vuonna. Suorituksista kirjattiin kokonaispistemäärä, välittömien vastausten määrä, suoritusaika ja vastauksen antotapa. Nimeämisvirheille tehtiin virheanalyysi. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että viittomakielisillä henkilöillä sekä objektien- että toimintojen nimeämistaito heikkeni muistisairauden edetessä. Toimintojen nimeämistaito säilyi parempana kuin objektien nimeämistaito. Tutkittavat tekivät enemmän virheitä ja vähemmän välittömiä nimeämisiä BNT:ssä kuin TNT:ssä. Viittomakielisten muistisairaiden henkilöiden vastauksissa ilmeni paljon variaatiota sekä viittomatasolla että vastauksen antotavassa: vastauksia annettiin erilaisilla viittomilla, pelkästään puheella tai molemmilla samanaikaisesti, ja henkilöt loivat viittomia spontaanisti testaustilanteessa. Virheistä suurin osa oli muita virheitä, etenkin ”en tiedä” –vastauksia molemmissa tehtävissä. Viittomakielelle käännetyille arviointivälineille on tarvetta, sillä olemassa olevat tehtävät eivät välttämättä sovellu viittomakielisten henkilöiden testaamiseen ilman kulttuuripiirteet huomioivan käännöksen tekoa. Tämä tutkimus on ensimmäinen viittomakielisten muistisairaiden henkilöiden arviointia ja kielellisiä muutoksia käsittelevä pitkittäistutkimus Suomessa ja myös kansainvälisesti ensimmäisiä aihetta käsitteleviä tutkimuksia. en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191022
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Sign Language Users with Alzheimer's disease and their performance in object and action naming tests en

Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu_Kangas-Lumme_Jertta_Maarit.pdf 1.038Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record