Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Nuorten sosiaalisen median käytön ja psyykkisen kuormittuneisuuden pitkittäisyhteys ja sukupuolierot

Show full item record

Title: Nuorten sosiaalisen median käytön ja psyykkisen kuormittuneisuuden pitkittäisyhteys ja sukupuolierot
Author(s): Kaarento, Vilja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Sosiaalisen median käyttö on viime vuosina lisääntynyt nuorten keskuudessa. Käytön lisääntymiseen on yleisesti suhtauduttu varauksella, ja tutkijoiden taholta on esiintynyt huolta siitä, että sosiaalisen median runsaalla käytöllä olisi negatiivinen vaikutus nuorten mielenterveyteen. Tutkijat ovat löytäneet viitteitä sosiaalisen median käytön ja psyykkisen kuormittuneisuuden poikittaisyhteydestä, mutta pitkittäistutkimuksia on julkaistu niukasti. Mahdollisen yhteyden suunnasta ei voida siis aiempien tutkimusten perusteella olla varmoja. Pitkittäisyhteyttä ei ole tarkasteltu naisilla ja miehillä erikseen, vaikka viitteitä sukupuolieroista on löytynyt. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella nuorten sosiaalisen median käytön ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen yhteyttä molempiin suuntiin yhden vuoden seuranta-ajalla, naisilla ja miehillä erikseen. Menetelmät Tutkimuksen aineisto (n=9967) koostui Iso-Britannialaiseen Understanding Society: the UK Household Longitudinal Study -pitkittäistutkimukseen (vuosina 2011-2015) osallistuneista 16-25-vuotiaista nuorista. Psyykkistä kuormittuneisuutta mitattiin GHQ-12-kyselyllä ja sosiaalisen median käyttöä kysymyksellä ”Kuinka monta tuntia käytät sosiaalisen median nettisivuja tai sovelluksia ystävien kanssa chattaamiseen tai kommunikoimiseen normaalina arkipäivänä?” Mittaukset tapahtuivat vuoden välein. Tutkimus toteutettiin toistomittausasetelmalla monitasomallinnusta käyttäen siten, että analyyseissä hyödynnettiin tietoa viidestä eri mittausajankohdasta. Yhteyksiä tarkasteltiin ensin poikittais-, sitten pitkittäisastelemalla. Pääanalyyseinä käytettiin lineaarista regressioanalyysia sekä (järjestysastekollista) logistista regressioanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset Nuorten sosiaalisen median käyttö ja psyykkinen kuormittuneisuus olivat poikittaisessa yhteydessä toisiinsa sekä miehillä että naisilla. Pitkittäisasetelmassa hyvin runsas sosiaalisen median käyttö (yli 7h päivässä) ennusti korkeampaa psyykkistä kuormittuneisuutta, mutta vain naisilla. Psyykkinen kuormittuneisuus ei ennustanut sosiaalisen median käyttöä pitkittäisasetelmassa selvästi kummallakaan sukupuolella, mutta osa analyyseista antoi viitteitä sille, että tämän suuntainen yhteys olisi todennäköisempää miehillä. Kaikki havaitut yhteydet olivat efekteiltään hyvin pieniä, mikä voi johtua siitä, ettei tutkimusasetelma ottanut huomioon erilaisia sosiaalisen median sisältöön ja käyttötapoihin tai käyttäjän persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat tarkasteltuun yhteyteen. Tutkimuksen valossa sosiaalisen median käyttö ei näyttäydy nuorten mielenterveydelle niin haitallisena, kuin aiemmin on oletettu.
Aims of the study In recent years, social media use has increased among young people. Researchers have been concerned about a possible negative influence of social media use to young peoples’ mental health. Previous studies have found evidence of a cross-sectional association between social media use and mental distress, however only few longitudinal studies have been published so far. Thus, definite conclusions about the direction of the possible association cannot be made. Further, the longitudinal association has not been studied separately in men and women, even though there is some evidence of gender differences. The aim of this study is to observe the association between social media use and mental distress both ways over a period of one year among young people, considering men and women separately. Methods The sample in this study (n=9967) consisted of young people between the ages of 16 and 25 who participated in a British survey “Understanding Society: the UK Household Longitudinal Study” (2011-2015). Mental distress was assessed with the GHQ-12 questionnaire and social media use with the question “How many hours do you spend chatting or interacting with friends through social websites on an average weekday?” The survey was filled out once a year. The study was conducted with a repeated measurements method by using multilevel modeling and utilizing data from five different time points. The associations were first examined cross-sectionally and then longitudinally. Linear regression analyses and (ordinal) logistic regression analyses were used as the main statistical methods. Results and conclusions The social media use and mental distress of young people had a cross-sectional association in both men and women. Frequent use of social media (over 7h per day) predicted higher mental distress in a longitudinal setting, however only in women. There was no conclusive influence of mental distress on social media use in a longitudinal setting among neither sex. However, the results indicated that this kind of association might be more likely in men. All observed effect sizes were small, which can be due to the study design, which did not consider the different social media content, usage style or personality-related factors. Thus, these factors could have had an impact on the strength of the associations in question. In the light of these findings, social media use does not appear as harmful to young peoples’ mental health as previously assumed.
Keyword(s): psyykkinen kuormittuneisuus nuoret pitkittäisyhteys sosiaalisen median käyttö


Files in this item

Files Size Format View
Kaarento_Vilja_Pro_gradu_2019.pdf 627.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record