Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Amelogenesis imperfectan genetiikka lancashirenkarjakoirilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-08-28T09:59:18Z
dc.date.available 2021-08-27T21:00:06Z
dc.date.issued 2019-08-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25297
dc.title Amelogenesis imperfectan genetiikka lancashirenkarjakoirilla fi
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Suonto, Lotta
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Amelogenesis imperfekta (AI) on yleisnimitys ryhmälle perinnöllisiä sairauksia, joissa hammaskiille on epänormaalisti muodostunut. Sairautta havaittiin Suomen lancashirenkarjakoirilla, mutta mikään entuudestaan tunnetuista geenimutaatioista ei selittänyt sairautta tässä populaatiossa. Tutkimus rodussa esiintyvän sairauden geneettisen alkuperän selvittämiseksi aloitettiin. Sukutaulujen perusteella sairauden todettiin olevan autosomaalinen ja periytyvän peittyvästi. Kahden sairaan koiran DNAnäytteet eksomisekvensoitiin ja sen tuloksena löydettiin varianttiehdokas geenistä, joka toimii solunsisäisen kalsiumin säätelyssä. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, aiheuttaako kyseinen varianttiehdokas AI:ta. 249 lancashirenkarjakoiran verinäytteistä eristettiin DNA. Genominlaajuinen SNP-genotyyppaus ja homotsygotiakartoitus tehtiin neljälle sairaalle koiralle. Variantti genotyypattiin 249 lancashirenkarjakoiralta sekä 91 sukulaisrodun yksilöltä, jotta voitiin varmistaa variantin yhteys sairauteen. Geenin ilmentymistä lymfosyyteissä tutkittiin RT-PCR:n avulla. Myös kliininen tutkimus ja seerumin kalsiumpitoisuuden mittaus suoritettiin. Koirien genotyypit ja ilmiasut olivat yhteneväiset. Uskotaan, että variantin seurauksena translaatio pysähtyy ennenaikaisesti, mikä johtaa normaalia lyhyemmän proteiinin muodostumiseen ja transmembraaniosien puuttumiseen. RT-PCR:n tuloksien perusteella on mahdollista, että proteiini transloidaan mutaatiosta huolimatta. Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu muita vaikutuksia puutteellisen hammaskiilteen lisäksi ja seerumin kalsiumpitoisuus oli normaali. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että variantti aiheuttaa AI:ta lancashirenkarjakoirilla. Löytö on merkittävä, sillä geneettistä yhteyttä kyseisen geenin ja AI:n välillä ei ole löydetty aiemmin. Tämän ansiosta voidaan kehittää geenitesti, joka luo mahdollisuuksia niin tutkimukseen kuin eläinlääketieteeseenkin. Tuloksia voidaan soveltaa myös ihmislääketieteeseen. Mutaation ja sen vaikutusten todellinen ymmärtäminen vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimusta. fi
dct.abstract Amelogenesis Imperfecta (AI) is a group of hereditary diseases where tooth enamel is abnormally formed. This disease has been found in Lancashire Heeler dogs. However, none of the mutations known to cause AI in canine, explain the disease in the Lancashire Heeler population. A research study was initiated to investigate the genetic background of the disease in the breed. Based on the pedigree data the disease was suggested to be inherited as an autosomal recessive disease. Whole-exome sequencing of two affected dogs was performed which revealed a plausible candidate variant in a gene regulating intracellular calcium concentration. The aim of this study was to examine whether the mutation in the candidate gene causes AI. The DNA were extracted from blood samples of 249 Lancashire Heelers. A genome-wide SNP genotyping was conducted on four cases and a homozygosity mapping was performed. The candidate variant was genotyped in a large cohort of Lancashire Heelers (n=249) and dogs from related breeds (n=91) to confirm the association with the disease. The expression of the candidate gene in lymphocytes was studied with RT-PCR. Clinical studies were performed to evaluate the clinical features and serum calcium levels were measured. The segregation of genotypes and phenotypes of the dogs was complete. The identified variant is predicted to cause a premature STOP codon, which, if translated, leads to a truncated protein lacking protein transmembrane domains. According to the results acquired from RT-PCR, it is possible that the protein will complete the translation despite the mutation. Clinical studies did not reveal other clinical features than enamel defects and serum calcium levels were normal. According to the results, we suggest that the identified variant is causal for AI in Lancashire Heelers. The results have significant impact because no other genetic connection between the gene and AI has been found before. Consequently, the development of a gene test is possible, creating multiple opportunities for researchers and veterinary medicine. The results are applicable also to human medicine. However, we need more research to achieve a complete understanding of the mutation and its effects. en
dct.subject Amelogenesis imperfecta fi
dct.subject solunsisäinen kalsiumhomeostasia fi
dct.subject geenimutaatio fi
dct.subject hammaskiille fi
dct.subject Amelogenesis imperfecta en
dct.subject intracellular calcium regulation en
dct.subject variant en
dct.subject enamel en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Lohi, Hannes
ethesis.supervisor Hytönen, Marjo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:7af1a2f8-0bef-4864-8b42-b5919299b230
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-05-27 14:47:59:956
ethesis.principalprofessor Siljander, Pia
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201908283369
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Genetics of amelogenesis imperfecta in Lancashire Heeler dogs en
ethesis.facultystudyline Molekulaaristen ja analyyttisten biotieteiden opintosuunta fi
ethesis.facultystudyline Molecular and Analytical Health Biosciences en
ethesis.facultystudyline Molekylärä och analytiska biovetenskaper sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_133
ethesis.mastersdegreeprogram Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Genetics and Molecular Biosciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_003

Files in this item

Files Size Format View
Suonto_Lotta_pro_gradu_2019.pdf 1.344Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record