Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Habitat use stability of Common and Green Sandpiper and the effect of beaver flood to Green Sandpiper

Show full item record

Title: Habitat use stability of Common and Green Sandpiper and the effect of beaver flood to Green Sandpiper
Author(s): Sauramo, Virva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Ecology and Management
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Boreaaliset järvet ja kosteikot, joita on maailmassa runsaasti, ovat erilaisille linnuille merkittäviä lisääntymis- ja levähdysalueita. Kosteikkojen osuus yleisesti on vähentynyt huomattavasti ihmisen toiminnan seurauksena. Tämän työn tutkimusalueella Evolla, järvihabitaatit ovat melko vakaita, muutoksia on lähinnä havaittu yksittäisillä järvillä. Habitaatin käyttöä ja sen vakautta on tutkittu monilla lajeilla kuten sorsilla (Anas spp.), muttei juurikaan kahlaajilla. Tämän työn tavoitteena on vertailla kahden kahlaajalajin, rantasipin (Actitis hypoleucos) ja metsäviklon (Tringa ochropus) habitaatin käytön vakautta laikkutasolla. Työssä vertaillaan myös lajien paritiheyksiä. Majavan (Castor spp.) nostamien tulvien tiedetään hyödyttävän monia lajeja. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole vertailtu majatulvan vaikutuksia ennen, aikana ja jälkeen. Työn tavoitteena onkin lisäksi tutkia metsäviklon esiintymistä ja runsautta majatulvan eri vaiheissa laikkutasolla. Tulokset osoittivat rantasipin habitaatin käytön olevan vakaampaa kuin metsäviklon, tosin molemmilla lajeilla havaittiin vaihtelua. Rantasipi suosi samoja järviä vuodesta toiseen, metsäviklo sen sijaan levittäytyi tutkimusalueella laajemmalle ja suosi vaihtelevia ympäristöjä. Rantasipin paritiheys oli lähes koko tutkimusjakson ajan alhaisempi kuin metsäviklon. Lisäksi rantasipin paritiheydessä oli enemmän vaihtelua. Metsävikloja esiintyi lähes kaikilla tutkimuksen majavajärvistä- ja lammista. Metsäviklon esiintyminen oli runsainta majatulvan aikana, mutta parimäärä oli melko korkea myös tulvan jälkeen. Rantasipin voidaan todeta olevan paikkauskollinen laji ja alttiimpi ympäristön muutoksille kuin metsäviklon, joka kykenee hyödyntämään vaihtelevia elinympäristöjä, kuten Evolla jatkuvasti muodostuvia majavakosteikoita. Majavan toiminnan on aiemmissa tutkimuksissa todettu hyödyttävän monia lajeja ja metsäviklon voidaankin ajatella olevan habitaatin käytöltään joustava laji, joka kykenee erityisen hyvin hyödyntämään majavan muokkaamaa ympäristöä. Metsäviklo hyötyykin majavatulvista huomattavasti.
Boreal lakes and wetlands that are abundant in the world are vital breeding and resting areas for birds. However, a significant part of wetlands has been globally lost due to human activity. In the study area of this research, Evo, lake habitats are somewhat stable especially in landscape level, changes are mainly lake-specific. Habitat use and its stability have been studied earlier on other bird species, such as ducks (Anas spp.) but little research exists about the matter on wader or shorebird species. This study aimed to compare the patch-scale habitat use stability of two waders; Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) and Green Sandpiper (Tringa ochropus). The comparison was also made between the pair densities of these species. Many species are known to benefit from beaver induced floods. However, previous studies have not measured the effect of beaver before, during and after beaver flooding. Therefore, this study aimed to investigate the presence and abundance of Green Sandpiper at different stages of beaver flood. This study showed that the habitat use of Common Sandpiper was more stable than that of Green Sandpiper, although both species showed variation. Pair density of Common Sandpiper was lower than Green Sandpiper’s nearly throughout the study period. Pair density of Common Sandpiper, on the contrary, showed more variation compared to Green Sandpiper’s pair density. Green Sandpipers were observed in nearly all of the beaver ponds in this study. Presence and abundance of Green Sandpiper were highest during the beaver flood, but the numbers stayed high also after the flood. It could be concluded that Common Sandpiper is a species of high site-fidelity and more prone to changes in the environment than Green Sandpiper, which seems to be able to utilize variable habitats, such as flowages regularly created by beaver in the Evo region. In previous studies, many species have been known to benefit from beaver activity, and Green Sandpiper can be seen as a species of plastic habitat use and being able to profit from surroundings altered by beaver. Therefore, this wader benefits notably from beaver floods.
Keyword(s): Beaver Common Sandpiper Ecosystem engineer Green Sandpiper Habitat stability ekosysteemi-insinööri habitaatti majava metsäviklo rantasipi vakaus


Files in this item

Files Size Format View
Sauramo_Virva_Pro_gradu_2019.pdf 533.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record