Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellinen arviointi ja siihen liittyvät epävarmuustekijät : esimerkkinä kustannusutiliteettianalyysi 65-vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksista Suomessa

Show full item record

Title: Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellinen arviointi ja siihen liittyvät epävarmuustekijät : esimerkkinä kustannusutiliteettianalyysi 65-vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksista Suomessa
Author(s): Wikman, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Streptococcus pneumoniae eli pneumokokkibakteeri aiheuttaa invasiivisia pneumokokkitauteja (IPD) eli bakteremiaa ja menigniittiä sekä keuhkokuumetta. Pneumokokkitauteja esiintyy paljon lapsilla ja ≥65-vuotiailla. Tautien ilmaantuvuus on suurempaa lääketieteellisillä riskiryhmillä kuin normaaliväestössä. Pneumokokkitauteja vastaan voidaan rokottaa ja vuodesta 2010 lähtien lasten rokotusohjelmassa on ollut pneumokokkirokote PCV10. Rokotusohjelman rokotteet kilpailutetaan 2–4 vuoden välein ja on mahdollista, että PCV13-rokote tulisi lasten rokotusohjelmaan. Tämän työn teoriaosan tavoitteena on esitellä epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudelliseen arviointiin. Empiirisen osan tavoitteena on tutkia 65-vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien (diabetes, krooninen sepelvaltimotauti, astma ja COPD) pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuutta kansallisessa rokotusohjelmassa. Kustannusvaikuttavuuden arviointimenetelmänä käytettiin kustannusutiliteettianalyysiä, jossa terveyshyötyjä mitataan laatupainotettujen elinvuosien (QALY:jen) avulla. Mallinnus tehtiin staattisen multikohorttimallin avulla. Mallissa käytetyt epidemiologiset ja kustannusmuuttujat saatiin pääosin THL:n julkaisemista lasten pneumokokkirokotusohjelman vaikuttavuutta selvittävistä tutkimuksista ja raporteista, ja osa aineistoista saatiin kirjallisuudesta. Analyysi tehtiin molemmille aikuisille rekisteröidyille pneumokokkirokotteille (PCV13 ja PPV23) ja kahdessa eri vertailutilanteessa: Suomen nykytilanteessa, jossa lasten rokotusohjelmassa on PCV10-rokote (vertailutilanne A) sekä hypoteettisessa tilanteessa, jossa lasten rokotusohjelmassa olisi PCV13-rokote (vertailutilanne B). Analyysin perusteella, kun lasten rokotusohjelmassa oli PCV10-rokote (vertailutilanne A), 65-vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien pneumokokkirokotukset olivat kummallakin rokotteella terveydenhuollon kustannuksia säästäviä toimenpiteitä krooninen sepelvaltimotauti sekä astma ja COPD -ryhmissä. Diabetesryhmässä PCV13-rokotusten kustannukset yhtä lisä-QALY:a kohti arvioitiin olevan 2 100 € vertailutilanteessa A. Kun lasten rokotusohjelmassa oli PCV13-rokote (vertailutilanne B), PCV13-rokotusten kustannukset yhtä lisä-QALY:a kohti arvioitiin olevan riskiryhmittäin: diabetes 52 400 €, krooninen sepelvaltimotauti 35 900 € sekä astma ja COPD 22 000 €. Tulosten epävarmuutta testattiin yksisuuntaisen ja probabilistisen herkkyysanalyysin avulla. Vertailutilanteessa B tulokset olivat annetuilla vaihteluväleillä herkkiä parametrien vaihteluille rokotteen suojan kestossa, rokotteen hinnassa, pneumokokin osuudessa kaikkien taudinaiheuttajien aiheuttamasta keuhkokuumeesta, ilmaantuvuudessa sekä keuhkokuumeen vaikutuksessa elämänlaatuun. Tämän tutkimuksen mukaan 65-vuotiaiden pneumokokkirokotusten kustannusvaikuttavuus on erilainen riippuen riskiryhmästä ja lasten rokotusohjelmassa olevasta pneumokokkirokotteesta. Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudelliseen arviointiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa taloudellisen arvioinnin analyysin lopputulokseen.
Streptococcus pneumoniae is a bacterium that causes invasive pneumococcal disease (IPD) such as bacteraemia and meningitis, and pneumonia. The prevalence of pneumococcal diseases is high in infants and in ≥65-year-olds. Also, the incidence of pneumococcal disease is higher in medical risk groups compared to the base population. Pneumococcal diseases can be prevented by vaccinations and since 2010 pneumococcal vaccine PCV10 has been in the national vaccination programme for infants in Finland. The aim for this study is to evaluate the cost-effectiveness of pneumococcal vaccinations in national vaccination programme for the 65-year-olds in medical risk groups (diabetes, chronic coronary artery disease, asthma and COPD). Secondary aim is to examine uncertainty factors that are related to economic evaluations of pneumococcal vaccinations in the elderly. Cost-utility analysis was used as the economic evaluation method. It is a method where health gains are measured by quality-adjusted life years (QALYs). Static multicohort model was chosen for the modelling. Some of the used parameters were acquired from the literature and most of the epidemiology and cost parameters were acquired from research reports and articles published by National Institute for Health and Welfare. Analyses were made for both pneumococcal vaccines that are registered for adults (PCV13 and PPV23) and in 2 different scenarios: Finland’s present situation where PCV10 is in the vaccination programme for infants (scenario A), and hypothetical situation where PCV13 would be in the vaccination programme for infants (scenario B). Based on the analysis, when PCV10 was in the vaccination programme for infants (scenario A), vaccinating 65-year-olds in medical risk groups was cost saving intervention in the health care perspective for both vaccines in chronic coronary artery disease and asthma and COPD risk groups. In diabetes risk group the costs per QALY’s gained were 2 100 € in scenario A. When PCV13 was in the vaccination programme for infants (scenario B), costs per QALY’s gained for PCV13 vaccinations were: diabetes 52 400 €, chronic coronary artery disease 35 900 € and asthma and COPD 22 000 €. The uncertainty of results was tested with deterministic and probabilistic sensitive analysis. In scenario B the results were sensitive for the waning of the PCV13 produced immune protection, the price of the vaccine, the proportion of pneumonia caused by S. pneumoniae, the changes in the pneumococcal disease incidences and the effect that pneumonia has for the health related quality of life. The cost-effectiveness of vaccinating 65-year-olds with pneumococcal vaccines was different depending on the risk group and on which pneumococcal vaccine is in the vaccination programme for infants. In addition, there are several uncertainty factors that have an impact on the results of economic evaluation of pneumococcal vaccinations.
Keyword(s): cost-effectiveness ICER PCV13 PPV23 IPD pneumonia risk groups national vaccination programme kustannusvaikuttavuus ICER PCV13 PPV23 IPD keuhkokuume riskiryhmät kansallinen rokotusohjelma


Files in this item

Files Size Format View
WikmanEssiProGradu_final.pdf 1.467Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record