Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kuluttajien näkemyksiä kodin sisustuksesta ja materiaaleista : ”Puu rauhoittaa ja ’maadoittaa’ kiireisen elämän keskellä”

Show full item record

Title: Kuluttajien näkemyksiä kodin sisustuksesta ja materiaaleista : ”Puu rauhoittaa ja ’maadoittaa’ kiireisen elämän keskellä”
Author(s): Vihtari, Kirsikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Home economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tutkimus tarkastelee suomalaisten kuluttajien suhdetta sisustamiseen sekä kodissa käytettäviin materiaaleihin, erityisesti puuhun. Kotitaloustieteellinen tutkimus on paljolti suuntautunut ruoan ja hyvinvoinnin tutkimiseen. Kuitenkin kodin sisätilojen ja sisustamisen kautta voidaan tukea ihmisen kotiin ja kotona olemiseen liittyvää hyvinvointia sekä viihtymistä. Puuta pidetään materiaalina terveellisenä, kestävänä ja kotimaisena. Tutkimus kohdistaa kulutus- ja asumistutkimuksen kautta katseen kuluttajien tapoihin merkityksellistää sisustukseen liittyviä arvostuksia sekä puuta materiaalina ja osana kodin sisustamista. Tutkimus tarkastelee myös puun asemaa suhteessa muihin kodeissa käytettyihin materiaaleihin, kuten muoviin. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet puun terveysvaikutuksiin, kuten psykofysiologisiin hyötyihin, joita puulla kiistatta näyttäisi olevan suhteessa muihin materiaaleihin. Aineisto on kerätty avoimia vastausvaihtoehtoja sisältävällä sähköisellä lomakkeella, johon vastasi 95 henkilöä. Aineiston analyysi nojaa kulttuurisen näkökulmaan, jossa analysoidaan puuhun liitettyjä merkityksiä. Aineistoa luokiteltiin, teemoiteltiin sekä luotiin yhdistäviä kategorioita. Puherepertuaarien kautta tutkin sisustus- ja materiaaliarvostuksia. Tutkimuksen mukaan puhe puusta on jännitteistä. Kuluttajat liittävät puuhun hedonismin, vastuullisuuden ja käytännöllisyyden puhetapoja. Merkittävää on myös se, että mieleisiä sisustusmateriaaleja ovat puu ja muut luonnonmateriaalit ja taas epämieluisina nähtiin muovi ja muut keinotekoiset materiaalit. Puuta kuvattiin pääosin positiivisten merkitysten kautta, jotka liittyivät luontoon, ekologisuuteen sekä eettisyyteen, estetiikkaan, käytännöllisyyteen, hyvinvointiin ja tunnelmaan. Epäsuotuisat kuvaukset liittyivät epäkäytännöllisyyteen ja puun tunkkaisuuteen sekä rauhattomuuteen. Kuluttajat tunnistivat paljon erilaisia puun ominaisuuksia ja arvioivat niiden vaikutusta puun käytettävyyteen sisustuksen ja sisätilojen materiaalina. Tutkimus tukee aiempia tutkimuksia ilmiöstä luoden samalla uutta ymmärrystä yksityisen kodin ja puun välisestä yhteydestä suomalaisessa kulttuurissa.
This study examines Finnish consumers’ relation to interior design and materials used in homes, especially wood. Research in the field of home economics is mainly focused on food consumption and human well-being, but it is also possible to improve well-being and comfort through interiors design in the homes. Wood is considered a healthy, sustainable and domestic construction material. Using consumer behaviour and housing research methods, this study emphasizes how consumers give meanings to wood as a material and how they identify wood characteristics in home interiors. The study also considers wood’s position among other materials used in homes, such as plastics. Previous studies have demonstrated wood’s health benefits compared to other materials, for example psychophysically. This study investigates the value of wood as an interior material by using verbal repertoires e.g., to compare wood to other materials. The data has been collected using an online form that included open questions only. The dataset consists of 95 responses. The analysis is based on a cultural viewpoint that analyses the meanings connected to wood. The data was categorized and divided into themes, which consecutively formed categories. When people talk about wood as an interior material, there is a consensus in terms used. Consumers discussed hedonism, responsibility and practical perspectives with tension between the expressions. A significant finding was that people considered wood as a natural and pleasant material, while plastic and artificial materials were seen unpleasant. Wood is mainly discussed in positive ways, by associations with the environment, ecology, ethicality, aesthetics, practicality, well-being and atmosphere. Unfavourable descriptions were impracticality, stuffiness and restlessness. The respondents identified multiple properties of wood and evaluated its suitability to interior spaces and surface materials. The study supports previous research on the subject and creates new understanding on the link between homes and wooden materials in the Finnish culture.
Keyword(s): Asuminen kulutus sisustaminen puumateriaalit hyvinvointi ekologisuus materiaalimieltymykset kodin rakentaminen hedonismi


Files in this item

Files Size Format View
Vihtari_Kirsikka_Pro_gradu_2019.pdf 1.113Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record