Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Show full item record

Title: Biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Author(s): Falck, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Biologiset lääkkeet ovat valtaamassa alaa lääkehoidossa. Ne ovat kuitenkin huomattavan kalliita: Suomessa vuonna 2017 eniten lääkekorvausmenoja aiheuttaneiden 10 lääkeaineen joukossa oli kuusi biologista lääkeainetta. Biosimilaari on biologinen lääke, joka on samankaltainen ja vertailukelpoinen alkuperäislääkkeenä tunnetun biologisen viitevalmisteen kanssa. Biosimilaarien hinnat ovat alkuperäislääkkeitä halvemmat, koska niiden kliinisen kehitysohjelman ei tarvitse olla yhtä laaja. Biosimilaarien tehokas käyttöönotto säästää kustannuksia sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta ilman, että lääkehoidon vaikuttavuus kärsii. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia samaa vaikuttavaa ainetta sisältävien biologisten lääkkeiden automaattista lääkevaihtoa erityisesti lääkitysturvallisuuden näkökulmasta. Tutkimus tehtiin järjestelmällisenä kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuushaku suoritettiin Pubmed ja Scopus -tietokannoista. Kirjallisuutta haettiin lisäksi manuaalisesti artikkelien lähdeluetteloista sekä alan asiantuntijoilta. Kirjallisuushaku tuotti dublikaattien poiston jälkeen yhteensä 454 artikkelia. Kaksi tutkijaa kävi itsenäisesti artikkelit läpi ensin otsikon ja sen jälkeen abstraktin ja koko tekstin perusteella. Kaikkiaan 65 artikkelia täytti tutkimuksen sisäänottokriteerit. Koska tutkimuksia biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta lääkitysturvallisuuden näkökulmasta ei löytynyt, päätettiin tutkimukseen sisällyttää alkuperäistutkimuksia, joissa tutkittiin biologisten lääkkeiden substituutiota lääkäreiden (n=8), farmasistien (n=3), potilaiden (n=1) ja eri sidosryhmien (n=2) näkökulmasta. Alkuperäistutkimukset olivat yhtä tutkimusta lukuun ottamatta kaikki kyselytutkimuksia. Lisäksi katsaukseen sisällytettiin eri lääketieteellisten yhdistyksien ja järjestöjen linjauksia (n=23), kuvailevia katsauksia (n=27) sekä asiantuntijoiden näkemyksiä (n=2) biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta. Alkuperäistutkimusten (n=13) tulosten perusteella automaattista substituutiota ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä. Lääkärit pitävät erittäin tärkeänä, että farmasisti ilmoittaa heille lääkevaihdosta. Lisäksi lääkäreiden mielestä on kriittistä, että heillä on mahdollisuus kieltää lääkevaihto reseptimerkinnällä. Myös potilaat suhtautuvat biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon apteekissa epäilevästi. Alkuperäistutkimusten laatua arvioitiin tutkimustulosten yleistettävyyden avulla. Alkuperäistutkimusten tulosten yleistettävyys on heikko tutkimusten menetelmällisten puutteiden vuoksi. Vaikka biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto on laillista joissakin maissa, kuten Ranskassa ja Australiassa, ei sitä ole kuitenkaan tutkittu lääkitysturvallisuuden näkökulmasta. Jotta automaattinen substituutio olisi turvallista toteuttaa, tulisi aihetta tutkia lisää. Lääkitysturvallisuuden näkökulmasta tulee terveydenhuollon ammattilaisille sekä potilaille lisätä entisestään kohderyhmälle suunnattua koulutusta biosimilaareista. Lisäksi tulisi selvittää, minkälaista koulutusta terveydenhuollon ammattilaiset sekä potilaat tarvitsisivat, jos biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto toteutuisi.
Biological medicines are gaining ground in drug therapy. However, biological medicines are considerably expensive. Top ten drugs that caused the most drug reimbursement expenses included six biological drugs in Finland in 2017. A biosimilar is a biological medicine which is highly similar to another biological medicine (the reference medicine) that has already approved. Biosimilar prices are cheaper than the original medicines because their clinical development program does not have to be as extensive. A wide use of biosimilars save costs for both the patient and society without changing the effectiveness of drug therapy. The aim of this study is to investigate the automatic substitution of biological drugs containing the same active ingredient, especially from the point of view of medication safety. The study was conducted as a systematic literature review. Literature search was carried out by using Pubmed and Scopus databases. The literature was also searched manually from references of the articles and from the industry experts. The literature search produced a total of 454 articles after the deletion of duplicates. A title, abstract and full text screening was conducted by two independent researchers. All in all, 65 articles met the inclusion criteria of the study. As no studies were found on the automatic substitution of biological medicines from the point of view of medication safety, it was decided to include in the study original studies investigating the substitution of biological drugs from the point of view of doctors (n=8), pharmacists (n=3), patients (n=1) and various stakeholders (n=2). The original studies were all surveys except one study. In addition, the review included statements of various medical associations and organizations (n=23), descriptive reviews (n=27), and expert views (n=2) on the automatic substitution of biological drugs. According to the results of the original studies (n=13), it can be stated that automatic substitution is not considered generally acceptable. Doctors consider it is very important that the pharmacist informs them if substitution occurs. They also think it’s critical that doctors should be able to prevent substitution. Patients are also sceptical about the substitution of biological drugs. The quality of the original studies was assessed by the generalizability of the research results. The generalizability of the results of the original studies is weak due to the methodological shortcomings of the studies. Although the automatic substitution of biological drugs is legal in some countries, such as in France and in Australia, it has not been studied from the point of view of medication safety. In order to be safe to implement automatic substitution of biological medicines, more should be investigated on the subject. From the point of view of medication safety, healthcare professionals and patients will need further target group education on biosimilars. In addition, it should be clarified what kind of education the healthcare professionals and patients would need if the automatic substitution of biological medicines was to be realized.
Keyword(s): biological medicine biosimilar automatic substitution generic substitution medication safety biologinen lääke biosimilaari automaattinen lääkevaihto geneerinen substituutio lääkitysturvallisuus


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Jenni Falck.pdf 842.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record