Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-09-25T12:32:52Z
dc.date.available 2020-06-03T21:00:11Z
dc.date.issued 2019-09-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25554
dc.title Biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus fi
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.discipline Social pharmacy en
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-6
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Falck, Jenni
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Biologiset lääkkeet ovat valtaamassa alaa lääkehoidossa. Ne ovat kuitenkin huomattavan kalliita: Suomessa vuonna 2017 eniten lääkekorvausmenoja aiheuttaneiden 10 lääkeaineen joukossa oli kuusi biologista lääkeainetta. Biosimilaari on biologinen lääke, joka on samankaltainen ja vertailukelpoinen alkuperäislääkkeenä tunnetun biologisen viitevalmisteen kanssa. Biosimilaarien hinnat ovat alkuperäislääkkeitä halvemmat, koska niiden kliinisen kehitysohjelman ei tarvitse olla yhtä laaja. Biosimilaarien tehokas käyttöönotto säästää kustannuksia sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta ilman, että lääkehoidon vaikuttavuus kärsii. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia samaa vaikuttavaa ainetta sisältävien biologisten lääkkeiden automaattista lääkevaihtoa erityisesti lääkitysturvallisuuden näkökulmasta. Tutkimus tehtiin järjestelmällisenä kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuushaku suoritettiin Pubmed ja Scopus -tietokannoista. Kirjallisuutta haettiin lisäksi manuaalisesti artikkelien lähdeluetteloista sekä alan asiantuntijoilta. Kirjallisuushaku tuotti dublikaattien poiston jälkeen yhteensä 454 artikkelia. Kaksi tutkijaa kävi itsenäisesti artikkelit läpi ensin otsikon ja sen jälkeen abstraktin ja koko tekstin perusteella. Kaikkiaan 65 artikkelia täytti tutkimuksen sisäänottokriteerit. Koska tutkimuksia biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta lääkitysturvallisuuden näkökulmasta ei löytynyt, päätettiin tutkimukseen sisällyttää alkuperäistutkimuksia, joissa tutkittiin biologisten lääkkeiden substituutiota lääkäreiden (n=8), farmasistien (n=3), potilaiden (n=1) ja eri sidosryhmien (n=2) näkökulmasta. Alkuperäistutkimukset olivat yhtä tutkimusta lukuun ottamatta kaikki kyselytutkimuksia. Lisäksi katsaukseen sisällytettiin eri lääketieteellisten yhdistyksien ja järjestöjen linjauksia (n=23), kuvailevia katsauksia (n=27) sekä asiantuntijoiden näkemyksiä (n=2) biologisten lääkkeiden automaattisesta lääkevaihdosta. Alkuperäistutkimusten (n=13) tulosten perusteella automaattista substituutiota ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä. Lääkärit pitävät erittäin tärkeänä, että farmasisti ilmoittaa heille lääkevaihdosta. Lisäksi lääkäreiden mielestä on kriittistä, että heillä on mahdollisuus kieltää lääkevaihto reseptimerkinnällä. Myös potilaat suhtautuvat biologisten lääkkeiden lääkevaihtoon apteekissa epäilevästi. Alkuperäistutkimusten laatua arvioitiin tutkimustulosten yleistettävyyden avulla. Alkuperäistutkimusten tulosten yleistettävyys on heikko tutkimusten menetelmällisten puutteiden vuoksi. Vaikka biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto on laillista joissakin maissa, kuten Ranskassa ja Australiassa, ei sitä ole kuitenkaan tutkittu lääkitysturvallisuuden näkökulmasta. Jotta automaattinen substituutio olisi turvallista toteuttaa, tulisi aihetta tutkia lisää. Lääkitysturvallisuuden näkökulmasta tulee terveydenhuollon ammattilaisille sekä potilaille lisätä entisestään kohderyhmälle suunnattua koulutusta biosimilaareista. Lisäksi tulisi selvittää, minkälaista koulutusta terveydenhuollon ammattilaiset sekä potilaat tarvitsisivat, jos biologisten lääkkeiden automaattinen lääkevaihto toteutuisi. fi
dct.abstract Biological medicines are gaining ground in drug therapy. However, biological medicines are considerably expensive. Top ten drugs that caused the most drug reimbursement expenses included six biological drugs in Finland in 2017. A biosimilar is a biological medicine which is highly similar to another biological medicine (the reference medicine) that has already approved. Biosimilar prices are cheaper than the original medicines because their clinical development program does not have to be as extensive. A wide use of biosimilars save costs for both the patient and society without changing the effectiveness of drug therapy. The aim of this study is to investigate the automatic substitution of biological drugs containing the same active ingredient, especially from the point of view of medication safety. The study was conducted as a systematic literature review. Literature search was carried out by using Pubmed and Scopus databases. The literature was also searched manually from references of the articles and from the industry experts. The literature search produced a total of 454 articles after the deletion of duplicates. A title, abstract and full text screening was conducted by two independent researchers. All in all, 65 articles met the inclusion criteria of the study. As no studies were found on the automatic substitution of biological medicines from the point of view of medication safety, it was decided to include in the study original studies investigating the substitution of biological drugs from the point of view of doctors (n=8), pharmacists (n=3), patients (n=1) and various stakeholders (n=2). The original studies were all surveys except one study. In addition, the review included statements of various medical associations and organizations (n=23), descriptive reviews (n=27), and expert views (n=2) on the automatic substitution of biological drugs. According to the results of the original studies (n=13), it can be stated that automatic substitution is not considered generally acceptable. Doctors consider it is very important that the pharmacist informs them if substitution occurs. They also think it’s critical that doctors should be able to prevent substitution. Patients are also sceptical about the substitution of biological drugs. The quality of the original studies was assessed by the generalizability of the research results. The generalizability of the results of the original studies is weak due to the methodological shortcomings of the studies. Although the automatic substitution of biological drugs is legal in some countries, such as in France and in Australia, it has not been studied from the point of view of medication safety. In order to be safe to implement automatic substitution of biological medicines, more should be investigated on the subject. From the point of view of medication safety, healthcare professionals and patients will need further target group education on biosimilars. In addition, it should be clarified what kind of education the healthcare professionals and patients would need if the automatic substitution of biological medicines was to be realized. en
dct.subject biological medicine en
dct.subject biosimilar en
dct.subject automatic substitution en
dct.subject generic substitution en
dct.subject medication safety en
dct.subject biologinen lääke fi
dct.subject biosimilaari fi
dct.subject automaattinen lääkevaihto fi
dct.subject geneerinen substituutio fi
dct.subject lääkitysturvallisuus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Tolonen, Hanna
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d6bf54c9-367c-4abd-a9b9-158f9dd32775
studies.candidatedegree Muu suomalainen yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
studies.notes embargo 3.6.2020 asti und
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201909253548
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Biological medicines automatic substitution : a systematic review en
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Jenni Falck.pdf 842.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record