Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Elucidating the role of reduced Gfrα1-receptor expression in vivo and its connection to Hirschprung’s disease and HSCR-associated colitis

Show full item record

Title: Elucidating the role of reduced Gfrα1-receptor expression in vivo and its connection to Hirschprung’s disease and HSCR-associated colitis
Author(s): Virtanen, Heikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmacology
Language: English
Acceptance year: 2019
Abstract:
Kirjallisuuskatsaus: Enteerinen hermosto (ENS) pystyy säätelemään suoliston toimintaa keskushermostosta riippumatta, jonka takia enteeristä hermostoa onkin kutsuttu ”toisiksi aivoiksi”. Enteerinen hermosto kehittyy sikiön kehityksen aikana muodostuvasta enteerisestä hermostopienasta (enteric neural crest derived cells, ENCCs) ja sen kehittyminen on monimutkainen prosessi, jonka säätelyyn liittyi useita eri signaalireittejä. GDNF/Gfrα1/RET signaalireitti on erityisen tärkeässä osassa enteerisen hermoston kehityksen kannalta, sillä se säätelee enteerisestä hermostopienasta syntyvien hermosolujen selviytymistä, lisääntymistä, migraatiota ja erilaistumista. Hirschsprungin tauti on yleisin suolen motiliteettiin vaikuttava synnynnäinen sairaus. Hirschsprungin tauti johtuu enteerisen hermoston puuttumisesta paksusuolen distaalisessa osassa ja sen esiintyvyys on 1:5000. Suolen motiliteetin häiriintymisestä johtuen Hirschsprungin taudista kärsivillä vastasyntyneillä esiintyy ummetusta, oksentelua, vatsakipuja, vatsan turvotusta ja joissain tapauksissa ripulia. Taudin vakavin, hengenvaarallinen oire on Hirschsprungin tautiin liittyvä enterokoliitti, jota esiintyy 30-50% potilaista. Hirschsprungin tautia hoidetaan leikkaamalla suolen osa, josta enteerinen hermosto puuttuu, mutta enterokoliitin riski on onnistuneenkin leikkauksen jälkeen suuri. Histologisia näytteitä analysoimalla on saatu selville, että enterokoliittiin liittyy useita muutoksia suolen epiteelissä kuten pikarisolujen hyperplasiaa, muutoksia musiiniprofiilissa, musiinin retentiota, epiteeliin rakenteen vaurioitumista, inflammaatiota ja bakteerien kiinnittymistä epiteeliin. Muutoksien tarkan järjestyksen määrittämistä on kuitenkin osittain rajoittanut sopivan eläinmallin puute. Hirschsprungin taudin suurin riskitekijä on mutaatio RET-geenissä, ja se esiintyy noin puolella Hirschsprungin tautia sairastavalta. RET on reseptori solukalvolla, jonka kautta muun muassa GDNF/Gfrα1/RET signaalireittiin vaikutukset välittyvät. Poistogeenisille Ret-, Gfra1- tai Gdnf-hiirille ei kehity munuaisia, jonka takia poikaset kuolevat vastasyntyneinä. Tämän takia Hirschsprungin tautiin liittyvää hiirimallia, joka vaikuttaa GDNF/Gfrα1/RET signaalireittiin ei ole tällä hetkellä vielä olemassa. Kokeellinen osa: Jaan-Olle Andressoon luoma GFRa1 hypomorfinen hiiri (Gfra1hypo/hypo) on ensimmäinen GDNF/Gfrα1/RET signaalireittiin vaikuttava hiirimalli, jolla voidaan tutkia Hirschsprungin tautia syntymän jälkeen. Näiden hiirien Gfra1-geeniin ilmentyminen on vähentynyt 70-80% kehittyvässä suolessa ja munuaisissa, jonka seurauksesta distaalisesta paksusuolesta puuttuu enteerinen hermosto Hirschsprungin taudille tyypilliseen tapaan, mutta munuaisten kehitys ei ole häiriintynyt. Gfra1hypo/hypo hiiret lopetetaan hyvinvointi ongelmista johtuen P7-P25, jonka aikana on mahdollista tutkia enterokoliitin syntymekanismeja. Gfra1hypo/hypo hiirien histologinen analysointi osoitti, että hiirillä esiintyy pikarisolujen hyperplasiaa ja musiiniprofiili oli muuttunut happamasta musiinista neutraalimmaksi musiiniksi distaalisessa paksusuolessa. Pikarisolujen hyperplasia havaittiin P10, mutta musiiniprofiilin muutos pystyttiin havaitsemaan jo P5. Tarkkaa tietoa siitä minkä takia minkä takia musiiniprofiilin muutos tapahtuu ei ole, mutta näyttää siltä, että se edeltäisi pikarisolujen hyperplasiaa. qPCR-analyysin avulla selvisi, että Muc2-geenin mRNA-tasot olivat kohonneet P5 ja P10. Muc2 on yleisin suoleen eritettävä musiini, ja se suojaa suolen epiteeliä suolen luumenissa olevilta patogeeneiltä. Sen lisäksi Tnfa-geenin ilmentyminen oli koholla P10. Edellä mainittuja muutoksia ei havaittu ohutsuolessa, jossa Gfra1-geenin ilmentyminen on vähentynyt, mutta enteerinen hermosto on kehittynyt normaalisti. Onkin siis todennäköistä, että distaalisessa paksusuolessa tapahtuneet muutokset ovat seurausta enteerisen hermoston puuttumisesta eikä GDNF/Gfrα1/RET signaalireitin heikentyneestä toiminnasta. Seerumin analysointi osoitti, että systeemisestä inflammaatiosta ei ollut merkkejä P10-P14-P16, vaikkakin yhdellä Gfra1hypo/hypo hiirellä oli korkeat IL6 ja TNFa tasot P14-P16. Näyttääkin siltä, että inflammaatio ei ole enterokoliitin alkuvaiheen tapahtumia ja pikarisoluissa tapahtuvat muutokset edeltävät inflammaatiota.
Literature review part: The enteric nervous system (ENS) often called “the second brain” is considered its own autonomic division that can independently regulate gut function. The ENS is derived from enteric neural crest-derived cells (ENCCs), which colonize the gut during development. Development of the ENS is a complex process, and many signalling pathways are required for a properly functioning ENS, especially GDNF/Gfrα1/RET signalling controlling survival, proliferation, migration, and differentiation of ENCCs. Hirschsprung’s disease (HSCR) is the most common congenital disease affecting gut motility. The prevalence of HSCR is 1:5000, and it is characterized by a complete lack of enteric neurons (aganglionosis) in the distal colon. Due to impaired intestinal motility, infants may have constipation, emesis, abdominal pain or distention, and, in some cases, diarrhea. The most life-threatening symptom is HSCR-associated enterocolitis (HAEC), which occurs in 30-50% of patients. Routine treatment for HSCR is a surgical operation called “pull through” in which the aganglionic segment is removed, and the remaining ganglionic segment is joined to the anus. However, the risk of developing HAEC after successful surgery still exists. Histopathological analysis has revealed that HAEC is accompanied by various changes in the gut epithelium, especially in mucin-producing goblet cells. These changes include hyperplasia of the goblet cells, altered mucin profile, retention of mucin, damaged and disorganized epithelium structure, inflammation, and bacterial adherence to the epithelium. However, a lack of suitable postnatal HSCR mouse models has partially hindered the progress of pinpointing the exact order of these events. A RET mutation found in half of the patients is overwhelmingly the biggest risk factor for HSCR. RET is a receptor on the cell membrane that mediates the effects in GDNF/Gfrα1/RET signaling pathway. of Knock-out mice of Gdnf, Gfra1 and Ret all have intestinal aganglionosis, resembling HSCR. However, to date, no mouse models of HSCR affecting GDNF/Gfrα1/RET signalling exist because pups are born without kidneys and die soon after birth. Experimental part: The GFRa1 hypomorphic mouse line (Gfra1hypo/hypo) created by Dr. Jaan-Olle Andressoo is the first successful model that survives past birth while manipulating GDNF-Gfrα1-RET signalling and phenocopying HSCR. These mice have 70-80% reduction in the expression of Gfrα1 in the developing gut and kidneys, which is sufficient to cause aganglionosis in the distal colon, yet not enough to impair kidney development.These mice are sacrificed between P7-P25 because of welfare problems yet giving a time window for analysis of the development of HAEC. Histological analyses revealed that Gfra1hypo/hypo mice had goblet cell hyperplasia and a shift away from acidic mucin production in the distal colon. Goblet cell hyperplasia was first observed at P10, but the shift in mucin profile already appeared at P5. It is not known what causes goblet cells to change their mucin production, but it seems to be the earliest histopathological change in HAEC preceding goblet cell hyperplasia. qPCR-analysis revealed that Muc2, the main secreted mucin that protects epithelium from invading pathogens, was upregulated at both P5 and P10. mRNA levels of Tnfa were also upregulated at P10. The aforementioned changes were not observed in the duodenum where the ENS had developed normally despite the reduction in Gfra1 expression. This indicates that the changes observed in the colon are likely due to the lack of ENS innervation, rather than a direct effect from GDNF-GFRa1-RET signalling itself. Finally, serum analysis indicated that systemic inflammation did not occur from P10-P16, although one Gfra1hypo/hypo animal had high levels of IL6 and TNFa at P14-16. This indicates that inflammation is not an early stage event and it is preceded by goblet cells related changes. In conclusion, changes in goblet cells seems to be earliest histopathological findings preceeding HAEC.
Keyword(s): HSCR HAEC ENS ENCC GFRα1 GDNF MUC2


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu_Heikki Virtanen.pdf 1.144Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record