Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Change of the development system of the Finnish social and health care : innovillage as a manifestation of a changing activity concept

Show full item record

Title: Change of the development system of the Finnish social and health care : innovillage as a manifestation of a changing activity concept
Author(s): Humaljoki, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Adult education
Language: English
Acceptance year: 2014
Abstract:
Objectives: The Finnish social and health care system is currently under transformation. The objective of this thesis was to chart the on-going concept change of the development system of Finnish social and health care and Innovillage's role in it within the theoretical framework of the third generation activity theory. Innovillage is a new national open innovation environment for developers in the field of health and welfare developed during the years 2009–2013. The research studies this issue through two research questions: (1) How the development system of Finnish social and health care's object and division of labor are changing?; (2) What does Innovillage tell about the concept change of the development system? The aim is to chart the features of the new emerging activity concept of the development system by depicting the changes in the object and the division of labor as well as to examine the development system's contradictions as manifested in Innovillage. Methods: The research questions have been analyzed through historical analysis and empirical data. The empirical data of this thesis constituted of nine individual interviews which were gathered during the summer and early fall of 2013. Six interviewees were representatives of the funding and developer organizations of Innovillage and three represented grassroots professionals involved with Innovillage. The research method was empirical and qualitative and the research process has been primarily guided by the data. The qualitative results were derived from the empirical data through content analysis. Historical analysis of this thesis was made based on the literature. The findings were interpreted with activity theoretical notions of activity concept, object, division of labor, and contradiction. Results and conclusions: The division of labor in the new emerging activity concept of the development system is, ideally, open and networked and the object of developing takes the customer or the client as well as the implementation phase of the created services or solutions into account. Currently, cross-sectorial co-operation has increased slightly especially between funders of the development system but, simultaneously, co-operation between grassroots professionals has diminished. Innovillage itself as well as its tools have supported co-operation within the development system but, according to the results, still fail to take the customer or the client into account. The current secondary contradictions between the division of labor and other elements of the development system seem to stem from the new tools that have been implemented to the development system by Innovillage.
Tavoitteet: Suomalainen sosiaali- ja terveysala on tällä hetkellä muutoksessa. Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on kartoittaa suomalaisen sosiaali- ja terveysalan kehittämisjärjestelmän meneillään olevaa konseptimuutosta ja Innokylän roolia siinä kolmannen sukupolven toiminnan teorian teoreettisessa viitekehyksessä. Innokylä on terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille suunnattu uusi kansallinen avoin innovaatioympäristö, joka kehitettiin vuosina 2009–2013. Tämä tutkimus lähestyy tavoitteitaan kahden tutkimuskysymyksen kautta: (1) Miten suomalaisen sosiaali- ja terveysalan kehittämisjärjestelmän kohde ja työnjako on muuttumassa?; (2) Mitä Innokylä kertoo kehittämisjärjestelmän konseptimuutoksesta? Tavoitteena on kartoittaa uuden, tuloillaan olevan kehittämisjärjestelmän konseptimuutoksen piirteitä kuvaamalla muutoksia kohteessa ja työnjaossa sekä tutkia Innokylän kautta ilmeneviä kehittämisjärjestelmän ristiriitoja. Menetelmät: Tutkimuskysymyksiä on analysoitu historiallisen analyysin ja empiirisen aineiston kautta. Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu yhdeksästä yksilöhaastattelusta, jotka kerättiin kesällä ja alkusyksystä 2013. Kuusi haastatelluista edusti Innokylän rahoittaja- ja kehittäjäorganisaatioita ja kolme edusti Innokylässä mukana olevia ruohonjuuritason ammattilaisia. Tutkimusmenetelmä oli empiirinen ja kvalitatiivinen ja tutkimusprosessi on pääasiallisesti ollut aineiston ohjaama. Kvalitatiiviset tulokset on päätelty empiirisestä aineistosta sisältöanalyysin kautta. Historiallinen analyysi perustui kirjallisuuteen. Löydökset tulkittiin toiminnan teoreettisten käsitteiden, kohteen, työnjaon ja ristiriidan, avulla. Tulokset ja johtopäätökset: Uuden, tuloillaan olevan kehittämisjärjestelmän toimintakonseptin työnjako on, ideaalisesti, avoin ja verkottunut ja kehittämisen kohteena on sekä asiakas että kehitettyjen palveluiden tai ratkaisujen toimeenpanovaihe. Tällä hetkellä ylisektoraalinen yhteistyö on lisääntynyt hieman etenkin kehittämisjärjestelmän rahoittajien välillä, mutta samaan aikaan yhteistyö ruohonjuuritason ammattilaisten välillä on vähentynyt. Innokylä itsessään sekä sen tarjoamat työkalut ovat tukeneet kehittämisjärjestelmän sisäistä yhteistyötä, mutta tulosten mukaan eivät onnistu ottamaan asiakasta huomioon. Nykyiset sekundaariset ristiriidat työnjaon ja kehittämisjärjestelmän muiden elementtien välillä näyttävät kumpuavan uusista työkaluista, jotka on tuotu kehittämisjärjestelmään Innokylän kautta.
Keyword(s): activity theory developmental work research activity concept concept change the development system of social and health care toiminnan teoria kehittävä työntutkimus


Files in this item

Files Size Format View
HannaHumaljoki_MastersThesis.pdf 1.594Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record