Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Akateeminen kapitalismi ja yrittäjyyskasvatus osana suomalaista yliopistoa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-10-23T12:32:15Z
dc.date.available 2019-10-23T12:32:15Z
dc.date.issued 2019-10-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25861
dc.title Akateeminen kapitalismi ja yrittäjyyskasvatus osana suomalaista yliopistoa fi
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/106e87cc-fe49-4e6f-b8db-2ea3ecccb219
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Käyttäytymistieteiden laitos fi
ethesis.department Institute of Behavioural Sciences en
ethesis.department Institutionen för beteendevetenskaper sv
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kipinoinen, Karoliina
dct.issued 2019
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia ajatuksia Aalto-yliopiston opettajilla on liittyen akateemiseen kapitalismiin sekä yrittäjyyskasvatukseen oman yliopistonsa sisällä. Akateeminen kapitalismi sekä yrittäjyyskasvatus ovat suhteellisen uusia ilmiöitä suomalaisen koulutuksen kentällä ja tavoitteena oli selvittää ovatko uudet käytänteet ristiriidassa yliopiston perinteisten arvojen kanssa vai sopivatko ne hyvin yhteen. Aiheesta oli paljon varsinkin kansainvälistä tutkimusmateriaalia, joka auttoi minua tutkimuksen teossa ja näkökulmien valinnassa. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 8 yliopisto-opettajaa Aalto-yliopistosta. Haastattelu-aineisto koostui kolmesta ryhmähaastattelusta, joissa opettajia oli mukana 2-3 kerrallaan. Analyysimetodina käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Haastatteluista saatiin selville, että opettajilla oli sekä positiivisia, että negatiivisia kokemuksia ja ajatuksia akateemisesta kapitalismista sekä yrittäjyyskasvatuksesta. Akateemisen kapitalismin nähtiin mahdollistavan tutkijoita taloudellisesti, mutta sen koettiin joissain tilanteessa olevan arvomaailmaltaan liian erilainen yliopiston perinteisempien arvojen vieressä. Yrittäjyyskasvatuksen nähtiin olevan hyödyksi varsinkin opiskelijoille, jotka pääsivät sen avulla harjoittamaan työelämäntaitoja sekä verkostoitumaan jo opintojensa aikana. Yrittäjyyskasvatuksen negatiivisena puolena pidettiin sen kapeakatseista näkemystä siitä millainen hyvä tulevaisuuden työntekijä on. fi
dct.abstract Goals. The aim of this study is to examine what kind of thoughts Aalto-university teachers have according to academic capitalism and entrepreneurship education in the context of inside their own university. Academic capitalism and entrepreuneurship education are relatively new phenomenon in the finnish field of education and the goal is to figure out are these new customs in disagreement with the traditional values of universities or are they suitable together. There is a lot of international studies of these topics which helped me to do my thesis and helped me to choose different kind of point of views. Methods. There were 8 univeristy teachers who took part in this study. The interview-material consisted of three group-interviews, which all had 2-3 teachers. I used qualitative content analysis as a method in my thesis. Results and conclusions. What was found out of the interviews was that the teachers had both positive and negative experiences and thoughts about academic capitalism and entrepreneurship education. Academic capitalism could benefit researchers financially but the negative affect of it was that the values of academic capitalism were often times conflicting with the traditional views of the university. Teachers saw that entrepreneurship education coud give students benefits for example teaching them worklife skills and helped them to network when they were still at university. The negative effect of of entrepreneurship education from the point of view of the teachers was that it gave a narrow view of what a good worker of the future was. en
dct.subject Akateeminen kapitalismi
dct.subject Yrittäjyyskasvatus
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Varjo, Janne
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:42879aa4-c3c5-4ea6-b4b1-a7f42f4fc670
ethesis.degreeprogram Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus fi
ethesis.degreeprogram Master's Degree in Education (Finnish) en
ethesis.degreeprogram Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (finskspråkig) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/29d8275c-60a4-4fea-af6e-ef88b8be69a9
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2019-09-16 13:09:43:488
ethesis-internal.abstract.secondary Goals. The aim of this study is to examine what kind of thoughts Aalto-university teachers have according to academic capitalism and entrepreneurship education in the context of inside their own university. Academic capitalism and entrepreuneurship education are relatively new phenomenon in the finnish field of education and the goal is to figure out are these new customs in disagreement with the traditional values of universities or are they suitable together. There is a lot of international studies of these topics which helped me to do my thesis and helped me to choose different kind of point of views. Methods. There were 8 univeristy teachers who took part in this study. The interview-material consisted of three group-interviews, which all had 2-3 teachers. I used qualitative content analysis as a method in my thesis. Results and conclusions. What was found out of the interviews was that the teachers had both positive and negative experiences and thoughts about academic capitalism and entrepreneurship education. Academic capitalism could benefit researchers financially but the negative affect of it was that the values of academic capitalism were often times conflicting with the traditional views of the university. Teachers saw that entrepreneurship education coud give students benefits for example teaching them worklife skills and helped them to network when they were still at university. The negative effect of of entrepreneurship education from the point of view of the teachers was that it gave a narrow view of what a good worker of the future was. und
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia ajatuksia Aalto-yliopiston opettajilla on liittyen akateemiseen kapitalismiin sekä yrittäjyyskasvatukseen oman yliopistonsa sisällä. Akateeminen kapitalismi sekä yrittäjyyskasvatus ovat suhteellisen uusia ilmiöitä suomalaisen koulutuksen kentällä ja tavoitteena oli selvittää ovatko uudet käytänteet ristiriidassa yliopiston perinteisten arvojen kanssa vai sopivatko ne hyvin yhteen. Aiheesta oli paljon varsinkin kansainvälistä tutkimusmateriaalia, joka auttoi minua tutkimuksen teossa ja näkökulmien valinnassa. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 8 yliopisto-opettajaa Aalto-yliopistosta. Haastattelu-aineisto koostui kolmesta ryhmähaastattelusta, joissa opettajia oli mukana 2-3 kerrallaan. Analyysimetodina käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Haastatteluista saatiin selville, että opettajilla oli sekä positiivisia, että negatiivisia kokemuksia ja ajatuksia akateemisesta kapitalismista sekä yrittäjyyskasvatuksesta. Akateemisen kapitalismin nähtiin mahdollistavan tutkijoita taloudellisesti, mutta sen koettiin joissain tilanteessa olevan arvomaailmaltaan liian erilainen yliopiston perinteisempien arvojen vieressä. Yrittäjyyskasvatuksen nähtiin olevan hyödyksi varsinkin opiskelijoille, jotka pääsivät sen avulla harjoittamaan työelämäntaitoja sekä verkostoitumaan jo opintojensa aikana. Yrittäjyyskasvatuksen negatiivisena puolena pidettiin sen kapeakatseista näkemystä siitä millainen hyvä tulevaisuuden työntekijä on. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201910233745
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Academic capitalism and entrepreneurship education being part of universities in Finland en
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Kipinoinen_Karoliina_Pro_Gradu_2019.pdf 921.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record