Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Kaikki tykkäävät. Ei sillä oo väliä tuleeko ope kouluun, mut kunhan koira tulis.” : suomalaisten opettajien kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta

Show full item record

Title: ”Kaikki tykkäävät. Ei sillä oo väliä tuleeko ope kouluun, mut kunhan koira tulis.” : suomalaisten opettajien kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta
Author(s): Järvenpää, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Koulukoirat ovat olleet viimeaikaisen mediahuomion kohteena ja niiden määrä näyttäisi olevan lisääntymässä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia suomalaisilla koiraa työssään apuna käyttävillä opettajilla oli työmuodosta. Tarkoituksena oli myös vertailla suomalaisten opettajien kokemuksia aiemmissa tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin koulukoirien vaikutuksesta luokkaympäristössä. Tutkimus on kvalitatiivinen pro - gradu tutkielma, joka toteutettiin haastattelututkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostui kolmen pääkaupunkiseudulla toimivan opettajan haastatteluista. Kaikki opettajat olivat jo pitkään käyttäneet koiraa apuna työssään ja kaikilla heistä oli käytössään yksi tai useampi virallisesti testattu ja koulutettu Kasvatus-ja kuntoutuskoira. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysina. Tutkimuksen tulokset olivat pitkälti linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että koiran läsnäolo luokassa vähentää oppilaiden häiriökäyttäytymistä ja aggressiivisuutta, tasoittaa tunnereaktioita sekä lisää kouluviihtyvyyttä. Tässä tutkimuksessa esille tulleet seikat tukivat jo aiemmissa tutkimuksissa esille tullutta päätelmää siitä, että koulukoirilla voi olla varsin positiivisia vaikutuksia luokkaympäristössä. Tutkimuksessa nousi kuitenkin esille myös huoli koira-avusteisen pedagogiikan tulevaisuudesta. Haastatellut opettajat näkivät uhkana sen, ettei kaikkia kouluun tulevia koira ole virallisesti testattu tai opettajia koulutettu työmuotoa varten.
School dogs have been the subject of recent media attention and their numbers appear to be on the rise. The purpose of this study was to find out what kind of experiences Finnish teachers using dog assisted pedagogy have on the method. The aim was also to compare the experiences of Finnish teachers with the findings of earlier studies on the impact of school dogs in the classroom environment. The study is a qualitative master's thesis, and was carried out as an interview study. The research material consisted of interviews with three teachers in the Helsinki metropolitan area. All of the teachers had years of experience with teaching and also had been using dog assisted pedagogy for quite some time. All of them had at least one officially tested and trained dog to assist them in the classroom. The data analysis was carried out as a theory-driven content analysis. The results of this study were largely in line with the previous studies. The study found, among other things, that the presence of the dog in the class reduces pupils' behavioral problems and aggressive behavior, smooths emotional reactions and increases school satisfaction. The findings of this study supported the conclusion already drawn in previous studies that school dogs can have positive effects in the classroom environment. However, the study also raised concerns about the future of dog-assisted pedagogy. The interviewed teachers saw a threat in that not all dogs entering the school were officially tested or that the teachers were not trained to use the method in question.
Keyword(s): koira-avusteinen pedagogiikka koulukoira eläinavusteinen pedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View
JARVENPAA_Gradu_heinakuu_2019.pdf 1.028Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record