Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

R1-pullotuslinjan prosessihygienian kehittäminen

Show full item record

Title: R1-pullotuslinjan prosessihygienian kehittäminen
Author(s): Puhakka, Heikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Discipline: Biotechnology (EYT)
Language: Finnish
Acceptance year: 2019
Abstract:
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ja kehittää Altia Oyj:n Rajamäen alkoholijuomatehtaan uuden R1-pullotuslinjan prosessihygieniaa. Linjalla ajetaan pääasiassa tehtaan valmistamia matala-alkoholisia ja alkoholittomia tuotteita, joiden prosessoinnin hygieniakäytäntöjen toimivuudesta ei ole paljon tutkittua tietoa. Työssä tutkittiin lisäksi tuotteiden raaka-aineiden mikrobiologista laatua sekä pyrittiin tunnistamaan tuotteissa ja prosessissa esiintyviä mikrobeja. Tutkielman kirjallisuusosiossa käsitellään elintarviketeollisuuden lainsäädäntöä sekä juomateollisuuteen liittyviä mikrobiologisia riskejä erilaisten juomien ja näiden prosessoinnin näkökulmasta. Kokeellisessa osiossa pullotusprosessin mikrobiologista hygieniaa tutkittiin pääasiassa pintasivelymenetelmällä keräämällä näytteitä pullotuslinjan pinnoilta. Pullotettujen tuotteiden mikrobiologiset analyysit suoritettiin suodattamalla näytettä suodatinkalvolle. Tutkimuksessa testattiin lisäksi erilaisia mikrobien elatusalustoja ja antibiootteja bakteerien sekä hiivojen ja homeiden tunnistamista varten. Analyyseissä usein esiintyvät bakteerit pyrittiin tunnistamaan sekvensoimalla bakteerien 16S rRNA-geenisekvenssit. DNA:n eristys ja PCR suoritettiin Helsingin yliopiston tiloissa ja näytteiden geenisekvensointi tapahtui Biotekniikan instituutin toimesta. Geenisekvenssien linjaus suoritettiin NCBI:n BLAST-ohjelmalla. Tutkielman julkisesta versiosta puuttuu ainoastaan Altia Oyj:lle toimitetut salassa pidettävät tiedot. Tutkimustulosten perusteella R1-pullotuslinjan prosessihygienia on riittävällä tasolla, jos pullotuslinjan hygieniamenetelmiä noudatetaan. Prosessihygienianäytteissä ei huomattu merkittävää mikrobiologista kasvua käytetyillä menetelmillä. Tuotteissa huomattiin kuitenkin esimerkiksi itiöitä muodostavia bakteereja, joiden voitiin olettaa olevan peräisin tuotteiden raaka-aineista tai niiden säilöntätankeista ja putkistoista. 16S rDNA -menetelmällä onnistuttiin tunnistamaan neljä tuotteissa usein esiintynyttä bakteeria, joiden ei kuitenkaan kirjallisuuden perusteella todettu voivan pilata alkoholijuomia tai kasvaa pullotettujen tuotteiden olosuhteissa. Osa tunnistetuista bakteereista voi toimia kuitenkin merkittävänä biofilmin muodostajana.
The aim of this thesis was to study and develop the process hygiene of the new R1 bottling line at Altia Rajamäki alcoholic beverage plant. The products bottled on the line are mainly low- and non-alcoholic beverages that have limited amount of previously studied knowledge about the efficiency of hygienic practices of their production. In addition, the microbiological quality of the products’ raw materials was studied, and an attempt was made to identify the microbes occurring in the products and on the production line. The literature review deals with the legislation of food industry and the microbiological risks related to various types of beverages and their processing. In the experimental part of the thesis the microbiological hygiene of the bottling process was studied by collecting samples from the surfaces of the bottling line using mainly the microbiological swabbing method. The microbiological analyses of the bottled products were conducted by filtering the sample to a filter paper. Various culture mediums and antibiotics were also tested to identify the bacteria from yeasts and molds. 16S rRNA gene sequencing was used to identify the bacteria frequently occurring in the analyses. DNA isolation and PCR were conducted at the University of Helsinki and the gene sequencing was carried out by the Institute of Biotechnology. Sequence alignment was made using BLAST. The public version of the thesis lacks the confidential information which is provided only for Altia Oyj. Based on the results, the process hygiene of the R1 bottling line is sufficient in case the hygienic practices are followed. No significant microbiological growth was observed in the process hygiene samples. However, endospore producing bacteria were found in the products and these bacteria were presumed to originate from the raw materials of the products or from storage tanks and pipelines of these raw materials. Four bacterial genera, which frequently occurred in the products, were successfully identified. Nevertheless, based on the literature, it was noticed that these bacteria are not able to spoil alcoholic beverages nor to grow in the conditions of bottled products. However, some of these bacteria can substantially form biofilm.
Keyword(s): process hygiene beverage industry biofilm 16S rDNA prosessihygienia juomateollisuus biofilmi 16S rDNA


Files in this item

Files Size Format View
Puhakka_Heikki_Pro_gradu_2019.pdf 1.435Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record